Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Imrich Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        o 2 -09-2019 
vy\lt:~~lli; UliCI--------
"lvesenP. rlňa ______ , __ _ 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: l 02040926/2019 
Dátum: 28.08.2019 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Jaroslav Imrich 
Naposledy 
sídlo/pobyt: 
, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102038673/2019 zo dňa 27.08.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102038673/2019 zo dňa 27.08.2019 verejnou vyhláškou podl'a § 35 ods. 2 zákona č
. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 205 
------. -·-y úrad~ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/
2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
MESTO PR~·" 
-ll 'i 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Mestsk)' t.r._ · 
Hlav•1á č. 73 
r··----
\ -------·------) 
\ 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
080 O l P R E S O V 
Táto vyhláška bola vyvesená ................................. :.·'······················································· 
(uviesť miesto vyvesenia) 
o z ·09-2019 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)