Zámer predaja pozemku - parc. č. KNE 1273/241, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100m2, LV č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Smetanova.

Zámer predaja pozemku

03.09.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                O 3 -09-Z019 
vyvc:;cllt: \.itlí.i--------
MESTO PREŠOV 
lvesenP. dňa ----------
na základe uznesenia zo 4. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov č. 78/2019 zo dňa 3. 4. 2019 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a 
doplnkov 
ZÁMER PREDAJA: Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1273/241, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
100m
2, 
LV č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Smetanova, spôsobom priameho predaja 
-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku+ náhrada za užívanie dotknutého 
pozemku 
za obdobie dvoch rokov spätne v zmysle znaleckého posudku. 
Záujemca 
je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 
73, 080 
Ol Prešov, Odbor financií a mestského majetku v zalepenej obálke 
s 
označením "Neotvárat'-priamy predaj pozemku por. č. 11/2019" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
S tým, že ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako cena určená v zmysle 
znaleckého 
posudku č. 105/2019 zo dňa 5. 8. 2019, vyhotoveného spoločnosťou 
Copytrend, s. r. o. , Tomášikova 
3, 821 01 Bratislava, t.j. 7 000 €. 
Bližšie informácie ohl'adom predaja nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v 
Prešove, Odboru financií a mestského majetku, č. tel.: 051/3100277!;).~=~ 
~s,. 
~!!:! o 
~ ~ ·-:~ ~ 
Ing. Martina Kolarčíková ;!_&..-
poverená riadením odboru financií a mestského majet u 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)