Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie: "Prešov- IBV Král'ova hora, za židovským cintorínom, kanalizácia" SO 03 Splašková kanalizácia.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

04.09.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        o 4 -09-2019 
Vyvesené dňa _________ _ 
.,, ,.,.,.",. "'"~ ----------
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 O l Prešov 
Císlo:OU-PO-OSZP3-2019/037997-02/UM V Prešove dňa 20.08. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámenie 
o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie 
Spoločnosť VOTOP, s.r.o., so sídlom Záborské 126, zastupujúca vlastníkov pozemkov 
dotknutých výstavbou, požiadala listom 
doručeným dňa 22. 07. 20 19 
o vydanie vodoprávneho 
povolenia na stavbu "Prešov-IBV Král'ova hora, za židovským cintorínom, kanalizácia" 
SO 03 Splašková kanalizácia. 
Vodná stavba bude zriadená na pozemkoch s parcelnými číslami KN C 16209/434, 
16209/436, 
16209/801, 16209/438, 16209/800, 16209/956, 
16209/635, 16209/625, 
16209/647, 
16209/607, 16209/596, 16209/399, 16209/400, 16209/401, 16209/402, 
16209/403, 16209/404, 
16209/405, 16209/406, 16209/407, 16209/408, 16209/719, 16347/10, 
16347111, 16347/12 k.ú. Prešov. 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. 
Okresný úrad 
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 
správy 
podľa ustanovenia § 5 odst. 1/ zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o 
životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a§ 3 ods.1 písm. e) zákona č. 
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v súlade s ustanovením § 
61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v spojení s § 120 
zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len stavebný zákon), v zmysle § 18 ods.3 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok ) 
a § 
61 stavebného zákona 
oznamuje začatie konania o povolení stavby a súčasne nariaďuje na prejednanie o návrhu 
ústne konanie spojené s miestnym zist'ovaním, ktoré sa uskutoční dňa 
04. 10. 2019 /piatok/ o 09. 30 hod. 
so stretnutím pozvaných v kancelárii Okresného úrad Prešov, odboru starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
5. posch., č. 
dverí 515. 
1
9KRESNÝ 
URAD 
PREŠOV 
Telefón 
++421-51-7082251 
Fax E-mail 
maria. urdova@minv.sk 
Internet 
www.minv.sk 
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky na OÚ Prešov, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
najneskôr v 
deň prerokovania na mieste konania. V rovnakej lehote môžu uplatniť svoje 
stanoviská dotknuté orgány. 
Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 26 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli obce, spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
Vyvesené dň~ 4 -09-2019 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
Hlavná č. 73 
080 O l P R E Š O V 
-1-
Zvesené dňa: 
MESTO E~ V 
Mcst~''Ý L<r.c..d 
Hlavná č. 73 
080 O l P R E Š O V 
-1-
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)