Rozhodnutie: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou Baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C 6517/1, 6517/2,6518,6574/13, k. ú. Prešov".

Rozhodnutie

04.09.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
Vyvesené dna __ O _4 _-0_9-_2_0_19 __ _ 
ZvesPnP. dňii --------
odbor výstavby a bytovej politiky 
Námestie mieru 3, 080 O l Prešov Císlo: OU-PO-OVBP2-20 19/38176/99032/SSS-KM V Prešove 28.08.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako orgán štátnej správy príslušný 
podľa § 58 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. 
o 
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
a podľa § 4 ods. l písm. 
b) 
zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a doplnení zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe odvolania . 
1 
B , bytom (ďalej len "odvolateľka"), 
preskúmal 
rozhodnutie mesta Prešov č. SÚ/2060/1 0591120 19-Mk zo dňa 09.05.2019 a rozhodol takto: 
Podľa ust. § l40b ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 29 ods. l zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolacie 
konanie 
prerušuje. 
Podľa§ 140b ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
počas prerušenia konania neplynú lehoty na 
vybavenie veci odvolacím orgánom. 
Podľa § 29 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správny orgán v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka konania, len čo pominuli prekážky, 
pre ktoré 
sa konanie prerušilo, prípadne len čo uplynula lehota uvedená v odseku 2. 
Odôvodnenie 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad"), vydalo dňa 09.05.2019 rozhodnutie č. SÚ/2060/10591/2019-Mk, ktorým podľa § 88 ods. l písm. b) 
a 
§ 88a ods. 4 stavebného zákona dodatočne povolilo zmenu v užívaní stavby: "Zmena 
v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou Baňou č. 81 s odstavnou plochou na 
pozemkoch KN-C 6517/1, 6517/2,6518,6574/13, k. ú. Prešov" pre stavebníka spoločnosť 
ELAZ, s.r.o., IČO: 47418044, so sídlom Horská 14084/4, 080 Ol Prešov. 
Proti 
tomuto rozhodnutiu podala odvolateľka v zákonom stanovenej lehote podľa § 54 
ods. 
l, 2 správneho poriadku odvolanie, ktoré smeruje proti záväzným stanoviskám 
dotknutých orgánov. 
Podľa § 140b ods. 6 stavebného zákona, ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto 
zákona 
smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada 
si stanovisko k 
obsahu odvolania od dotknutého orgánu, príslušného na vydanie záväzného 
stanoviska. 
Odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého orgánu, k obsahu odvolania, predloží 
stavebný úrad orgánu, ktorý 
je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a vyžiada si od neho 
potvrdenie alebo 
zmenu záväzného stanoviska. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na 
rozhodnutie o odvolaní. 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy v 
súlade s § l40b ods. 6 stavebného zákona požiadal Mestský úrad v Prešove, odbor 
dopravy a životného prostredia, Hlavná 
73, 080 O l Prešov; Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a Záchranného zboru v Prešove, Požiamická l, 080 O l Prešov; Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v 
Prešove, Hollého 5, 080 O l Prešov; Krajský pamiatkový úrad 
Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov; Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (úsek ochrany 
prírody a krajiny), Nám. mieru 3, 
080 Ol Prešov; Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
(úsek odpadového hospodárstva), Nám. mieru 3, 
080 Ol Prešov a Okresný úrad Prešov, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia 
(úsek štátnej vodnej správy), Nám. mieru 3, 080 O l Prešov o stanovisko k obsahu 
odvolania J 
B , bytom 
Poučenie: 
Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti rozhodnutiu o prerušení konania 
sa nemožno odvolať. 
Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 
i 
-~LLiA vl ·t·v/ 7 
Ing. Andrea Marcinková 
vedúca odboru 
Toto oznámenie 
sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením 
po 
dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov a zároveň bude zverejnené na 
webovom sídle Okresného úradu Prešov. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 
Rozhodnutie sa súčasne zverejní na úradnej tabuli mesta Svidník a na webovom sídle mesta 
S vi dní k, ak ho 
má zriadené. 
Vyvesené 
dňa: 
2 8 -08-2019 
Pečiatka, podpis: Z v ese né 
dňa: ....................................... . 
Pečiatka, po~pis:·~ 
l 
ovo Ol l' 
v 
2 zo 3 
Na vedomie 
O l. ELAZ, s. r. o. , Horská 14084/4, 080 O l Prešov 
ll. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova lO, 080 Ol Prešov 
12. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
13. 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prešove, Požiarnická l, 080 O l 
Prešov 
14. Mestský úrad v Prešove, OHAM, Jarková 24, 080 O l Prešov 
15. SPP -distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
16. 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 040 O l Košice 
17. 
Mestský úrad v Prešove, odbor dopravy a životného prostredia, Hlavná 73, 080 O l Prešov 
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 O l Prešov 
19. S lo vak Telecom, a. s., Karadzičova l O, 825 l3 Bratislava-Ružinov 
20. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov 
21. 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
22. 
Mestský úrad v Prešove, OSMM, Jarková 24, 080 O l Prešov 
23. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
24. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek ŽP (úsek odpadového hospodárstva), Nám. mieru J: 080 O l Prešov 
25. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek ŽP (úsek štátnej vodnej správy), Nám. mieru 3, 080 O l Prešov 
26. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek ŽP (úsek ochrany prírody a krajiny), Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
27. Mesto Prešov, stavebný úrad, Hlavná 73, 080 O l Prešov 
3 zo 3 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)