Rozhodnutie o prerušení stavebného konania: "EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov; SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty".

Rozhodnutie

05.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        . d. o 5 -09-2019 
Vyvesene na-
Mesto Prešov v 7o~e~~n6nň::~ _________ _ 
Speciálny stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/12114/144575/2019-Mk 
V Prešove 
dňa: 03.09.2019 
Vec 
VSV Consulting, a.s. 
IČO 31 716 334 Karloveská 34, mestská čast' Karlova Ves, Bratislava, 
PSČ 841 04, v konaní zastúpený na základ splnomocnenia ENTO, spol. s.r.o. Košice, 
IČ0:31 656 552 Jesenského 6, Košice, PSČ 040 Ol 
-rozhodnutie o prerušení stavebného 
konania 
ROZHODNUTIE 
Žiadateľ-VSV consulting, a.s., IČO 31716334, Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
v. z. ENTO, spol.s.r.o. Košice, IČO 31656552, Jesenského 6, 040 Ol Košice, podal dňa 
20.08.2019 na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia 
na stavbu, resp. inžiniersky objekt pod označením: "EPERIA II. etapa, ul. 
Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov; SO 03 Komunikácie a spevnené plochy 
v areáli -II. etapa a podobjekty" 
(ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom 
tvare). 
Pre danú stavbu na pozemkoch parc. č. KN-C 14823/53, 14823/209, 14823/216, 
14823/220, 14823/221, 14823/229, 14823/259, 14823/264, 14823/266, 14823/267, 
14823/268, 14823/269, 14823/273, 14823/274, 14823/275 
k. ú. Prešov bolo mestom Prešov 
vydané územné rozhodnutie pod č. SÚ/6307/134713/2019-Hč dňa 19.07.2019, ktoré 
nadobudlo 
právoplatnosť dňa 19.08.2019. Dňom 
podania žiadosti bolo začaté stavebné 
konaie. 
Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej v texte len "šsú")podľa 
ustanovenia§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej 
v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov v súbehu s ustanovením § 3a ods. 
4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") v 
znení neskorších predpisov 
podľa § 60 ods. l stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
vyzýva stavebníka, 
aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy predloženú žiadosť doplnil 
o nasledovné: 
a) Záväzné stanovisko podľa § 140b, ktorým miestne príslušný stavebný úrad overuje 
dodržanie podmienok 
určených v územnom rozhodnutí(§ 120 stavebného zákona), 
b) 2 
x projektovú dokumentáciu predmetného obketu a podobjektov, 
c) Kladné stanovisko kdanej stavbe od SPP-Distribúcia a.s. 
d) Kladné stanovisko 
KR HaZZ v Prešove. 
Do doplnenia žiadosti (najviac však na 30 dní) sa podľa ustanovenia § 29 ods. l zákona č. 
71/1967 Zb. predmetné konanie prerušuje. 
Súčasne šsú upozorňuje stavebníka -žiadatel'a, že ak v určenej lehote nedostatky 
podania neodstráni, bude stavebné konanie v danej podl'a § 60 ods. 2 písm. c) 
stavebného zákona zastavené. 
Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú (§ 29 ods. 5 
správneho poriadku) 
Odôvodnenie 
Žiadateľ-VSV consulting, a.s., IČO 31716334, Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
v. z. ENTO, spol.s.r.o. Košice, IČO 31656552, Jesenského 6, 040 Ol Košice, podal dňa 
20.08.2019 na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia 
na stavbu, resp. inžiniersky objekt pod označením: "EPERIA II. etapa, ul. 
Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov; SO 03 Komunikácie a spevnené plochy 
v 
areáli-II. etapa a podobjekty". Pre danú stavbu na pozemkoch parc. č. KN-C 14823/53, 
14823/209, 14823/216, 14823/220, 14823/221, 14823/229, 14823/259, 14823/264, 
14823/266, 14823/267, 14823/268, 14823/269, 14823/273, 14823/274, 14823/275 
k. ú. 
Prešov, bolo mestom Prešov vydané územné rozhodnutie pod č. SÚ/6307/134713/2019-Hč 
dňa 19.07.2019, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 19.08.2019. ŠSÚ podanú žiadosť posúdil 
a 
na základe tohto posúdenia zistil, že žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, resp. má nedostatky, ktoré bránia začatiu 
stavebného konania. Preto šsú vyzval žiadateľa, aby v určenej lehote svoju žiadosť doplnil o 
podklady explicitne uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. Zároveň správny orgán 
žiadateľa poučil, resp. upozornil na to, aký dôsledok bude mať nesplnenie tejto výzvy. 
Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podľa§ 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
podať odvolanie. 
Toto rozhodnutie nie 
je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku (zákon č. 
162/2015 Z.z.) preskúmateľné správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na 
subjektívnych právach účastníka konania. 
Rozhodnutie sa doručí: 
~ 
Ing. Jo ~Tuka 
vedúci stavebného úradu 
l. VSV consulting, a.s., IČO 31716334, Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
2. 
ENTO, spol.s.r.o. Košice, IČO 31656552, Jesenského 6, 040 Ol Košice 
CO/Mesto Prešov -šsú pre spis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)