Oznámenie o začatí vodoprávneho konania: Vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka pre IBV 13 RD Šalgovík - Prešov, SO 01 Rozšírenie vodovodnej siete.

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

05.09.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        O 5 -09-Z019 
v~v~~~~~~ Ulici-----------
OKRESNÝ ÚRAD PREŠ@VenP. dň~----
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov Číslo:OU-PO-OSZP3-2019/038011-02/UM V Prešove dňa 26.08. 2019 
VEREJNÁ 
, v 
VYHLA SKA 
Oznámenie 
o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie 
Ing. Peter Grega, bytom Teriakovská 55, Prešov, splnomocnený zástupca vlastníkov 
pozemkov s parcelným 
číslom 
KN C 431161, 431/321 k.ú. Šalgovík, požiadal listom 
doručeným dňa 22. 07. 2019 o vydanie povolenia na vodnú stavbu Vodovodná, kanalizačná 
a plynová prípojka pre IBV 13 RD Šalgovík -Prešov, SO Ol Rozšírenie vodovodnej 
siete. 
Vodná stavba bude zriadená na pozemkoch s parcelnými číslami KN C 431161, 
431/130,4311321 k.ú. Šalgovík. 
Uvedeným 
dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 
správy 
podľa ustanovenia § 5 odst. 
ll zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o 
životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods.l písm. 
e) zákona č. 
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v súlade s ustanovením 
§ 61 zákona 
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v spojení s § 120 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len stavebný zákon), v zmysle§ 18 
ods.3 zákona č.7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok ) a § 
61 stavebného zákona 
oznamuje 
začatie konania a súčasne nariaďuje na prejednanie o návrhu ústne konanie 
spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 
08.10.2019 /utorok/ o 09.00 hod. 
so stretnutím pozvaných v kancelárii OÚ Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
Nám. mieru 
3, Prešov, 5. poschodie, č. dverí 512. 
1
9KRESNÝ 
URAD 
PREŠOV 
Telefón Fax 
++421-51-7082251 
E-mail Internet 
maria.urdova@minv.sk www.minv.sk 
Účastníci konania môžu uplatnit' svoje námietky na OÚ Prešov, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
najneskôr v 
deň prerokovania na mieste konania. V rovnakej lehote môžu uplatniť svoje 
stanoviská dotknuté orgány. 
Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 
c~.· \. 
Nán. 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli obce, spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)