Oznámenie o začatí stavebného konania: "Rozvoj účinného systému CK-Jazdecká napojením plynových kotolni K3, K4 a K-Bikoš, Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

06.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Číslo: SU/12745/145300/2019-Cj 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Oznámenie 
o 6 -09-2019 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 05.09.2019 
o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho 
pojednávania 
Dňa 23.08.2019 podal 
SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 
Ol Prešov v zastúpení na základe písomného splnomocnenia spoločnost'ou ČEZ 
SERVIS, s.r.o., Volgoradská 88, Prešov na stavebný úrad žiadosť na stavebné povolenie na 
stavbu: "Rozvoj účinného systému CK-Jazdecká napojením plynových kotolni K3, K4 a 
K-Bikoš, Prešov", 
na pozemku parc. č. KN-C 16226/1, 16226112, 16226/14, 16226/15, 
16226/16, 
16226/18, 16226/19, 16226/93, 16226/94, 16226/96, 16226/97, 16226/98, 
16226/99, 
16226/102, 16226/111, 
16226/112, 
9310/297, 9310/301, 9310/304, 9310/312, 
9310/322, 9310/323, 9310/324, 9310/336, 9310/342, 9310/343, 9310/362, 9310/370, 
9310/407, 9310/413, 9310/414, 9310/415, 9310/418, 9310/443, 9310/954, 
katastrálne územie 
Prešov. 
Mesto Prešov, 
ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 ods. l zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení 
jeho zmien a doplnkov oznamuje 
podľa §61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného 
konania verejnou vyhláškou 
(veľký počet účastníkov konania). Pretože stavebnému úradu sú 
dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej j stavby, 
upúšťa v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia 
a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania mozu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' 
najneskoršie do 
7. pracovných dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky, inak sa na 
neskoršie námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Ak upovedomený účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k 
navrhovanej stavbe, 
má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou súhlasí. 
Zároveň stavebný úrad účastníkom konania týmto dáva na vedomie, že na námietky, ktoré 
v 
určenej lehote neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 
na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. Ak dotknutý orgán v 
určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí 
podľa§ 61 ods. 6 stavebného zákona. 
Účastníci konania, dotknuté orgány a orgány spolupôsobiace· v konaní môžu po 
predchádzajúcom telefonickom dohovore (so zodpovedným referentom SÚ) 
nahliadnuť do 
podkladov pre vydanie rozhodnutia na stavebnom úrade. 
2 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného plánu obce alebo územného plánu zóny sa neprihliada. 
Ak sa dá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle 
§ 17 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len 
"správny poriadok"). 
Verejná vyhláška bude vyvesená v zmysle§ 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov alebo spôsobom v mieste obvyklom a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke 
W\Vv .pr s v. k. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia oznámenia na úradnú tabuľu. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Prešove-stavebnom úrade. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou 
pre stavbu: "Rozvoj 
účinného systému CK-Jazdecká napojením plynových kotolni K3, 
K4 a K-Bikoš, Prešov", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
o 6 -09-2019 
dňa ..................................................... . 
.............................................................. 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou 
pre stavbu: "Rozvoj 
účinného systému CK-Jazdecká napojením plynových kotolni K3, 
K4 a K-Bikoš, Prešov", bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa ...................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: Martin Čajka e-mail: martin.cajka@presov.sk il 051/3100531 
Na vedomie: 
l. Splnomocnený zástupca za stavebníka: ČEZ SERVIS, s.r.o., Volgoradská 88, 080 Ol 
Prešov 
2. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
3. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová 
spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
4. IL Prešov, spol. s r.o., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
5. Slovanet ,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
7. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
8. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
9. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
10. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
ll. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
12. 
O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
13. Ministerstvo obrany 
SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
14. 
Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
15. 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
16. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
17. Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, 
080 Ol Prešov 
18. 
02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 Ol Bratislava-Petržalka 
19. 
Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov 
20. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
21. MsÚ 
Prešov-OŽPaDI, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
22. MsÚ 
Prešov-OURAaV, Jarková 24,080 Ol Prešov 
23. Mesto Prešov 
-stavebný úrad -pre spis 
3 
Vybavuje: Martin Čajka e-mail: martin.cajka@presov.sk ll 051/3100531 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)