Rozhodnutie o odstránení stavby: "Prešov, Baštova 9 - rodinný dom".

Rozhodnutie

09.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Hlavná č. 73 
Číslo: SÚ/10622/145643/2019-Kč/117 
Rozhodnutie 
Verejnou vyhláškou 
Vyvest:né ana __ 0_9_·_09_-_20_19 ___ _ 
7veeen,; 
riň~ ________ ......__ 
080 Ol Prešov 
v 
Prešove:06.09.2019 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel na základe 
§90 ods. l stavebného zákona prerokoval žiadost', ktorú podala Pantei,s.r.o., IČO 36508519, 
Tkáčska 
5, 080 Ol Prešov, dňa 19.06.2019 o vydanie rozhodnutia o odstránení stavby: 
"Prešov, Baštova 9-rodinný dom" súpisné číslo nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN
C KN-C 193, k.ú. Prešov s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania. 
Na základe výsledkov vykonaného konania stavebný úrad 
podľa §88 ods. 2 stavebného 
zákona povoľuje odstránenie 
stavby: "Prešov, Baštova 9-rodinný dom", súpisné číslo nachádzajúci sa na pozemku 
parc. 
č. KN-C KN-C 193 katastrálne územie Prešov za týchto podmienok : 
l. Stavby stavebník odstráni v termíne od právoplatnosti tohto rozhodnutia 
do 12/2020 
2. Asanačné práce budú prebiehat' podľa technologického postupu vyhotoveného Ing. 
Júliusom Gajdarom, záhradná 21, Prešov a za 
účasti oprávnenej osoby Ing. Peter Sabol, 
Šarišské Bohdanovce 247, 
082 05 Šarišské Bohdanovce, ktorá bude dohliadať nad 
vykonávaním 
asanačných prác spojených s odstraňovaním stavby. 
3. Počas asanačných prác je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbat' na ochranu zdravia osôb pri práci na stavenisku v 
zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
4. Pri odstraňovaní, nakladaní, od voze stavebných hmôt a materiálu zo stavby sa musí dbat' 
na 
čistotu, aby okolie nebolo zbytočne obt'ažované prachom a na bezpečnosť premávky 
na 
priľahlej miestnej komunikácií. 
5. Stavebný odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas odstraňovania stavby je 
stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a ich zmien a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade 
so Všeobecným záväzným 
nariadením mesta Prešov. 
6. Stavby sa odstránia v celom rozsahu až po úroveň okolitého terénu a to podľa situácie 
vyznačenej v kópií z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia. 
7. Prípadne škody na susedných nehnutel'nostiach a pozemkoch vzniknuté pri zbúraní znáša 
podľa §89 ods. 2 stavebného zákona vlastník odstraňovanej stavby. 
8. S odstraňovaním stavby sa nesmie začat', pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle 
§52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
9. Stavebník je povinný pred asanačnými prácami odpojiť asanovaný objekt od el. energie 
a plynovej prípojky tak aby nevzniklo 
nebezpečenstvo požiaru, výbuchu resp. úrazu. 
l 
O. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v Záväznom stanovisku vydanom 
Krajským pamiatkovým úradom v Prešove pod 
č. KPUP0-2019115276-2/48540/Kr zo 
dňa 24.06.2019. 
ll. Stavebník je povinný do 10 dní po ukončení prác nahlásiť ich ukončenie tunajšiemu 
stavebnému úradu. 
Námietky 
účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli vznesené. 
Odôvodnenie. 
Mesto Prešov -stavebný úrad po vykonanej miestnej obhliadke zistil, že odstránením 
stavby nebude ohrozený verejný záujem, ani práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. 
Stavby sa odstránia z dôvodu nepotrebnosti a opotrebovania. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel a 
bolo spoplatnené 
podľa položky č. 62 písmena a) ods. 
2 sumou vo výške 
20 € zaplatenou v pokladni Mesta Prešov. 
Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo 
výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Asanačné práce nesmú byť začaté, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 
zákona 
č. 7111967 Zb.). 
Poučenie: 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v 
zmysle§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli obce Petrovany. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do 
lehoty sa 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu 
vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa §53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie (riadny 
opravný prostriedok), a to v lehote 
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa 
podáva na Mesto 
Prešov-stavebný úrad, Hlavná č. 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie 
je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
o 9 -09-2019 
Vyvesené dňa .................................. . 
Pečiatka, pod~i STO p -:v v 
Mest~ L' t.:r '-
Hla\ ná č. 73 
080 Ol PP E Š O V 
-1-
Zvesené dňa ................................. .. 
Doručí sa: 
l. Pantei,s.r.o., Tkáčska 5, 080 Ol Prešov, 
2. Patrícia Merkovská Kralová, Tkáčska 5, 080 Ol Prešov 
3. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. Július Merkovský Krala, Tkáčska 5, 080 Ol Prešov 
5. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
6. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115,080 Ol Prešov 
7. Ing. Peter Sabol, Šarišské Bohdanovce 247, 082 05 Šarišské Bohdanovce 
CO/ 
Mesto Prešov-spoločný Obecný úrad 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)