Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnost: Lumarks s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 90, 080 01 Prešov, LORIA s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Októbrová 36, 080 01 Prešov, GORDURA, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Komenského 20, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnost

09.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 0209002112019 
Dátum: 05.09.2019 
! rr~ 'dňa---------
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Lumarks s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 90, 080 Ol Prešov 
Písomnosť 
č. 102009875/2019 zo dňa 22.08.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102009875/2019 zo dňa 22.08.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č.509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň 
tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~-~--~--~····· 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: 102089438/2019 
Dátum: 05.09.2019 
o 9 ·09· 2019 
Vyvesene aria __________ _ 
Zveaonó rlňa 
DAGOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: LORIA s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Októbrová 36, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101865274/2019 zo dňa 05.08.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101865274/2019 zo dňa 05.08.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
O 9 -09-Z019 
Vyvesené dňa ________ _ 
Vf!<>f-1n~ rfH~ --------
Číslo: l 02089689/2019 
Dátum: 05.09.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: GORDURA, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Komenského 
20, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101946470/2019 zo dňa 14.08.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101946470/2019 zo dňa 14.08.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, v kancelárii č.509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: gr. 
RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ............
................... ľ: .. ~ ... .-................ 0..~.!. ........................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
O 9 -09-Z019 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)