Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, 02.10.2019, čas konania dražby 11,30 hod.

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Vyvesené tlňa __ 1_0_-0_9-_2_01_9 --· 
-------··--·--
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe 
17 zákona č. 527/2002 Z.z 
DDHC003 
Dom Dražieb s.r.o. 
a) Názov tilice/Yerejného pricstran
.stva Podzámska 
37 
HlohoYec 920 01 
SloYeriská republika 
v 
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro; \1ožka číslo: 26178/T 
45 711 933 
Bratislava 813 54 
Slovenská republika 
Ohchodilom registri OS Bratislava I, oddiel 
Sa, vložka. 
31 318 916 
Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov 
02.10:2019 
konania dražby 11,30 hodine 
Kolo dražby opakované 
Predmet dražby 
Neh11uteľnosti zapísané v katastrálnom územi: Nižná 
katastrálny odbor ako: obec: 
Prešov, okres: Prešov, vedené Okresnj'•m úradom Prešov, 
LY1346: 
parcela r~g. C č. 2751 o výmere 132m
2-
orná pôda ~· 
parcela reg: C č, 2767/1 o v}mere 11 358m2-zastavaná plocha a nádvorie 
parceia reg: 
C 
č. 2767/2 o výmere 2 187m
2-
zastavamí plocha a nádvorie 
parcela 
reg. c č. 2767 l 4 o v}mcre l 350m
2-
zastavaná plocha a nadvo1'ie 
parcela 
reg. C č. 2767/5 o vymere 729m
2-zastavaná plocha a nádvorie 
paic~a reg. C č. 2767/11 o výmere 265m2~ zastavaná plocha a nádvorie 
parcela reg: C č~ 3510/4 o výmere 392m
2-
orná pôda· 
Yo vlastníct:Ve
:JozefHreha, rod. Hreha, nar. 24.06.1960, 
trvalé bydlisko: Župčany 323,080 Úl Prešov, SR 
v spolmrlastníckom podiele 1/i 
LV 2745: 
parceÍá reg. C <:. 2767/9 o výmete 381 m2-zastavaná plocha a nádvo1'ie 
parcela reg; C č. 2767/10 o 
výmere 326_p]2-zastavaná plocha a riád,•orie 
'lTo vlasttúctve: ĽubomírHÍ:eha, ród. Hreha, nar. 12.09.1968, trvalé b\·.dlisko: Podhradík 52, 080 06 PreŠoY 6, SR 
v spoluvlastníckom podiele 1/1 · 
predmetu dražby a jeho stavu 
1 
Predmetné nchnutcl'nosti sa nachádzajú v k. ú. Kižná Šebastová. Nižná Šebastová je mestskou časťou mésta Prešov. _Žije v nej 
okolo 3 
ono oby\·ateľov. 'i.' tejto mestskej časti sa nachádza Letecká zAldadňa genedlplu.kovníka Jána .-).mbruša v Prešove. Nižn,\ 
Šebastová leží v severovf·chodnej 
častí mesta PreŠO\' vo vzdialeností cca 7 km od centra mesta. -
Dopravné spojenie je auromobiloYou, autobusovou dopravou SAD a ;\fHD. Na okraji obce je aj vlaková :>.astávka. 
Trh s nehnuteľnosťami v danej lokalite -dopyt, ponuka, je ovplyvnená pomerne ľnhkou dostupnosťou a blízkosťou do mesta. 
Dražené 
pozeml-..-y n.•f,istra C-K.."-: sú situm·ané na konci obce, na rovinatom teréne, kt01j je neupravenf·, neudržiavaný a nachádz~ 
sa v okrajovej časti zastavaného územia obce. 'i.' minulosti tvorili pozemky areál kúpeľov Išl' a, ktoré od konca 90.tých rokov 
minulého 
storočia nie sú v preddzke a areál chátra. O oživenie areálu sa pokúšalo \'Íacero podnikateľov. Reálne však funguje len 
reštaurácia. 
Kúpeľ nf• dom ako aj ubytovacie kapacity nie sú zrekonštn10vané doteraz. Na pozemkoch sa nachádzalo päť 
pramei'íov s líečiYou ,-odou. ,. súčasnosti sa ,·edľa budovy na parc. č. 2764, na pozemku parc. č. 2767/2 nachádzajú tli studne. 
Pozemky sú prístupné z miestnej speYnenej cestnej komunikácie ulice Fintická. Pozeml-..7 sú napojené na miestne rozvody 
inžinierskych sieti -elektriny a 
vody. Na pozemku sa nachádza čistička odpadových vôd a p1-ípojka plynu, ktorá je v súčasnosti 
odpojená. Y danej lokalite je možnosť napojenia na spomínané miestne rozvody inžinierskych sietí. \' dosahu je kompletná 
občianska a technická '1"bavenosť obce a tiež blízka dostupnosť krajského mesta Prešo\• 
Nehnuteľnosť sú pozemky parcely registra C-Kl\l, parc. c. 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5 a 2767/ll drúhu zastavaná plocha 
1iádvoria, parc. č. 2751 orná pôda, nachádzajúce sa v zastavanom území obce. Pozemok parc. č. 3510/4 o výmere 392m~ oril 
pôda mimo zastavaného územia obce, nachádza 
sa za oplotením ,. zadnej časti areálu. Pozemky _sú v osobilom vlastnicnre, nie s 
využívané, sú zarastené 
náletorymi drevinami a v zadnej časti je bývaÍý park so starými neudáiavanými listnatými stromam 
Terén 
je neupravenf, miestami mierne svahovitý. 
V susedstve z južnej 
a juhovýchodnej strany sa nachádzajú pozemky s ornou pôdou využívané na poľnohospodárske ú
ely. Z 
severnej strany sa nachádza dmhá časť b}rvalého kúpeľného areálu Išľa, v súčasnosti s prevádzkou reštaurácie Išľa a zázemín 
Táto 
časť nie je oddelená oploterúm. 
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby 
2 
1. 
l. 
LV1346 
Pofná_mky: . 
-P-71/13-Uznmllie OkreSIIého s1Íd11 PrdOII i'. 14C/129/2012 zo d!ia 30,8.2012 o I!JPúiodmti~ BSM a 1/Óvrhu 1/0 1/oriadwiť predbt:f.niho opatrenia, ktoljlll .ra 
uklada zdrzyť so nakladania s nehmtl. zopi!o'!Ý'"i na LV 1346-poze!Jt~ reg. C KN pord. 2751, 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 2790, 2791 a 
3510/4, a fo ož do prát•op!atmfho skllňlellio konania · 
-P-799/13-0pravné II~Iesmie Okmnébo s!Ídlt Prdoz• é. 14C/129/ 2012 zo d1ía 30.8.2012 o ndvrh11·t1a uoriadmie pr.!dbežniho opatr.~nio, ktoa'"' dopbía 
poi·od1ti lt~Iesmie aj 110 T'O':(!'Sfaz•omí stoz·bu-Koviamí l!fa 110 pozemklt reg. C KN <~2767 /11 
-
P-1 l 14-Upot'idomenie o '-ofotí exekúcie Ev:49 3/2013 zo dtío 05.12.2013 zn'admím exekubtibo zólo~(flého práva na mhmtt. ""'L! ' 1346 podB 1 (Hreha 
jo!i!O v podiek 1/1, EÚ PreJoz;,]UDr. RGibarli, s.e.,Koniln11IÍ11ova 6, 080 01 Preiov . 
-P-787 
l i4-Upovttfommie o ~!.ati exehírie EX Ú8 l 201i !IJI·d,ía 06.11.2014 zriadmím exekultíého záh~fpébo.prdua tlo nrhmtl. 11a LI' 1346 podB 1 (Hre ha 
Jo:;§) v podiele 1/ í, EÚ Bardtjov; M.VDr..~.\igr.Paz'Ol Kovaľ, s.e., Rodili Čili llámestie 15, 085 01 Bardtjov. :PoLvzA34/2014 
-O~ánm;ie o !!pÚI!i ljkoim zdlo~ ptáva.pre .OTP Bo11ka Shvm.rko o.s.,.Šttirom 5,813 54 Brati.rlavo,/IC0:31318916/ lto pnn·.CJ...Jv 
2751;2767/1,2767/2.,2767/4)767/5,2767/11,2790,2791,3510/4 v podiele 1/1, .zo d1ío 5.10.2015, V 2987 /OS, V 1501/10, P-679/ 2015,-356/15 
P-57/2017-UpovedoiliC!tÍe o .rpô.robe I!JkOIIOIIia exektídc EX 81 l 2016 zo dtía 31.01.2011 '(fiadei/Í!IJ. exekJiéllifxl zó!o~tlého prm-a J!a l:thlltil. 11!1 LV 1346 pod 
B1 {Hnho]ozif) v podiele 1/1,.EÚ Remíca,]UDr. Marko Rm, tele~Tibtá 257/19, 050 01 Rmíca-pol. v:(: 46/2017 
-. P-232/ 2.017-Upoi•edommie.o spo"sobe I!'J.kOIICIIIÍO txek1iáť EX 13 l 2017 zo diía 01.06.2017 zrioďellilll exekllélllho zdložilibo prát:a co l:~.hlllll. /IO LV 1346 
pod ~1 {If.réhtijoWJ v j;oilieie 1/1, EU Rw!Íco,JUDr. Marko R11s, a.s., Žcltzlliéllá 251/19, 050 01 Rmíca-poLl•!(.-203/2017 
-p 1l 5/2018 -UpovedomellÍC 409EX 180/18 o spôsobe I!Jkoltallia ·exek;icie zliadeJtÍtll exektiéJJého i(filo~tého prót•a, od: Mgr. !llg. Juraj Ke ri!.•!, Du/dimlst:.ych 
hrilinov'2473, 093 01 VrriJ/Ot' JtadTopľor~,pam!J CKN 2751,276,7/1,2761/2, 2167/4, 2761/5, 2167/11, 2790, 2791, 3510/4 o rrr.;:ps!aml!á stm•ba
' Ka;wmí Ilfo 11aporcele CKN 2167/11 v podiele 1/1 z.Jo.rlttikapodB1, zo d!ía23.05.2018-fí.rlo ~lmly 250/2018 
Ťár~hy n)'. C: 
-'Vecné bremeno:prá,·o prechodu a prejazdu po·pózemlm·pru:c.č.2767 /2 v prospech vlastníka pozemkov parc.č.2763, 2764,2765, podľa 
RozliodnuW! č.j.OPÚ 2006/6?-42/Fe zo dňa 18:4.2006 
-V -~lJSI/0&-Zmluva o zriadeni záložného právä pre OTP Banku Slovensko, a. s., Štúrova 5, 81354 Bratislava, I(:O: 31318916 na pozcml-.·y 
p:m.č. 2751,276 /1,2767/2,2767/4, i7(J7 /5,3510/4,2790,2791,2767/11 
-\'-J5()1/10-Zmluva o zriád~rií iál.qžného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Šrúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 na pozemky 
:reg; C:: K~ par~.
.2751, 2'767 /1,2767/2,2767/4,2767/5,2790,2791, 3S10/4, 2767/11 
:XJ.M'-77/a 1-Zmluvä,o zriagení 'l.álož.ného práva v prospech I:ubornír 1-Ireha r. Hreha (1209.1968), 080 06 Po;Hu:adík 52 na pozemky reg. C: 
K;N.p_arc:E 275.1,.2767 /l, 2767/2, Z767 /4,2767/5,2790,2791,3510/4,2767/11 
z-·6734/13-Rozhodínitie Mesta Prešov, l Ilavná 73,080 01 Prešov, č.k. 3G0/2.013 zo dňa 30.9.2013 o zabe:t.pečeni ncdopl:lrku zcindcním 
záložného pni
va na nchnut. na].\' 1346 ·pozemok reg CK, patc.č. 2.76 /11 
-Z-3289/14-E:.;ekučný príkaz Ex 493'/2013 zo dm 2?.0:'t.2014 p<1dľa zik. NR SR č. '233/1995 Z.z. na zriadenie exekučného :dložného prá,•a 
na nehnut. na L\' 1346 Qozef f Ircha), EÚ t>rclov,JllDr. Richard Gibarri, s.e., Konštantínova 6, 080 01 Preš<)v 
2:-79/15-Exel."učný pnbz.E,; 4730/2013 zo dňa 07.01.2015 p<>Pľazák. NR SR či 23:V1995 Z:z .. na vykonanie exekúcie ~riadením 
~xef.:u
oého zálo~oého pci'>"J na v~ed .. y nehnut. oa LV 1346 Qozef I-Ircha) v podielc'1/1, EÚ .Banská Bystrica, .Mgr. Jozef Ddk, s.c., l forná 
23,.9RO Baňs.ká _Bysi:r,jp -'p~~ .. v~ 6/2~15 . ·-.. . . · . , _ . ,, . . " 
Z...9~/J5-,€xe~učný pr;1m~·T<:x· 8?.8/-2014 zó dňä'08.01.20f5 .po~!' a .zál;. N~ SR ;č:-::23~/1995 Z:z. oa vykonanie exekúcie zJjadc~m exekučného 
'.Zál'!žnélió ,prá:V~ O!,l·ncl!nilt. h!l, .f:N 134~ .po,d 1;)1 a ozef' B'i:eb.á). vpQdiek 1 l 1, EB' Bardejov, M\'DrJ\'igr. 'Pa vôl K<>val'; s.e., Radničné 
namcs.tie 15,085 01 Bardejov-pol.vz.7/2ó15 . . 
-Z 7011/2018-Exekučný p:04z·
. 278EX 510/18-10 pa zriadcnje e:.:ckučného zálo~n·ého prava od: JUI)r. Marko Rus, Železničná 257/19, 
050 011~cvúca, na parc. CKN 2751,2767/1,2767/2,2767/4,2767/5, 2767/11;n90,2791, 3510/4 a rozostavaná stavba-Kaviareň m'a na 
parc. 
2767/11 v podiele 1;1 vlastník~ podB 1 zo ch'la 26.11.2018-číslo zmeny 573/2018 
-Z 3499/2019 -Exekučný príkaz EX 851/2014-25·na zriadenie exekUčného záložného práva, od: JU Dr. Marko Rus, Železničná 257/ i 9, 050 
Ol Revúca, na parc. CKN 2751,2767/1,2767/2,2767/4,2767/5,2767/11,2790,2791,3510/4 a rozostavaná stavba-Kaviareň I:U'a na parc. 
276
7/11 \"podiele 1/1 vlastníka pod B 1, zo dtia 06.06.2019-číslo zmeny 299/2019 
Z 5093/2019-Exekučný príkaz 409EX 180/18 na uiadenic exekučného záložného práva, od: Mgr. Ing. Juraj Korim, 
1'1>uklinnsf.,:ych hrdinov 2473, 093 01 Vrnnov nad Topľou; na parc. CKN 2751,2767/1,2767/2,2767/4,2767/5,2767/11, 
2?90,2791, 3510/4 a rowsravaná ~tavba -I<.aviarcH lšl'a na parc. 2767/ll v podiele 1/1 vlastník.'!. podB 1, zo dňa 23.08.2019-
.ssk> 'Zmeny 425/2019 
LV;27.45· 
Poziia~b 
-Oť}llimMÍe o wmtílfik.oi!H ~:f:prritJa pre OTP BankaS/om:sko o.s.,Šttírm•a 5,813 54 BratŤilavo,/IČ0:31318976/ t~opdrc.c.:KN 2767/9,2767 l 10 t• 
•. pofi;k, 1/!,>iJidŕ.a 5.10.2015, V 2987/0G,V 1501/10, P-679/ 2015,-356/15 
Tarchy'nä 'C: 
-Ve<;p.fq:rc(!leoo: právo prechodu a prejazdu po pozemku parc:č.2767/9 v prospech vlastníka pozemkov parc.č.2763, 2764,2765, podľa 
RozliodliUtia č:j;()PÚ 2006/69-42/Fe zo ~ňa U\.4.2006 . 
-Y-29&7./P~-Zffiluva o zriadeni 7.áložoého práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Šrúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916 na pozeml-..1' 
rég. C KN parc:č. 2767/9,2767/10 V-1501/10-Zmluva o zriadeni záložného práva pre OTP Ranku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 
.Bratislava, ICO: 31318916 na pozemky reg. C.K.N parc.č.2767/9, 2767/10 · . · 
265 500,00 EUR (Dvestošesťdesiatpäťtisícpaťsto EUR) 
3000€ 
a) výška 20 000€ 
3 
' .. 
,---,---,--------~---:--~~~-----,------. t' 
b) spôsob zloženia dražobnej Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď bezhotovostn}'m , 
zábezpeky 
bankovým prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou. 
Dražobnú zábezpeku je možné ·zložiť aj v hotovosti v mieste konania dražby. Prípustné je aj 
zloženie dražobnej zábezpeky vo forme bankovej záruky. Číslo účtu na zloženie dražobnej 
zábezpeky~ IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, ·BIC: OTPVSKBX. Ako variabilný i 
symbol uvedie 0032019 
c) doklad preukazujúci zloženie 
dražobnej zábezpeky Učastník dražby predloží pri zapise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (V}1>is \ H 
z účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou pótvrden)• vklad v hotovosti, poštovú poukážku, r~ 
záručné listiny osvedčujúce bankovú zámku), príjmový pokladničný blok dražobnej t' 
spoločnosti Dom Dražieb s.r.o. Následne sa zapíše do listiny .,Zápis do dražby" a bude mu , 
pridelené 
dražobné číslo. . t 
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky l Lehota začína ()9.09.2019 a končí otvorenim dražby ~ 
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Ú~as~om dražby, ktorí sa nestanú V}'dražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpekaJ 
bankovým prevodom v prospech účtu, kto~ ú
astník písomne oznámi Í 
dražobtiíkov.i, a to do troch pracovných dni. ·odo dňa konania dražby. Účastníkom i 
dražby, ktorý zložili dražobnu ·zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktori sa ~ 
nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby. ~ 
'&í · "' Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením l 
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražéúm nasledovne: .l) 
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, je vydr.ažiteľ povinný zaplat:i.t' cenu dosiahnutú vydražením. hneď l'c/ ~ 
skon
ení·dra~hy. P 
Ak je cena dosiahnutá V}'draženín1 V}'ŠŠia ako 6 640 €, tak najneskôr do 1 S dni od skončenia dobrovoľnej dražby, a to 
bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka vedeného v OTP Banka Slovensko a. s.: IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 
6006, 
BIC: OTPVSKBX. Ako variabilný symbol uvedie 0032019. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím 
dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak bola V}'dražiteľom ·zl<;>Že~á dražobná zábezpeka vo forme listiny 
preukazujúcej vydanie 
bankovej záruky, je 'rydražiteľ povinný zaplatit' cenu dosiahnu.tú vydražeJiírii v plnej výŠke vle}wte jej 
splatnosti, dražobník 
je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej· vydražením vi:Íí.tit' vydražiteľoVi. Záru
n:é 
listiny osvedčujúce bankovú zámku. · 
Cenu 
dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. P1'1~ba zmenkou je nepripustná. 
~ iti o~~Iiadk~ predmetu 18.09.2019 o 11,30 hod 
t;;~ ~ drazby (da turn.) 19.09.2019 o 11,30 hod . . 
~~~?5~ ~~ Miesto obhliadky ľred predmetom dražby, ulica Fint:i.cká, Areál b}'Valých kúpeľov Išl' a, Niiná 
li ""'~; Scbastová 
1 .... 
~ 
~ 
l 
~., 
t'd 
~; 
'. 
4 
' 
Organizačné opatrenia 
\.prípade zau1mu o účasť na obhliadke, žiadame zauJcmco\· o prihlásenie sa 
a kontaktoYanie našej spoločnosti na tel. čísle 0905 343 254, najneskôr 1 deň pred 
termínom obhliadk-y. 
I-: obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti /napr. občiansky 
preUkaz, pas/, prá\-nické osohy aj úradný '-f-pis z registra, kde je zapísamí a 7. ktorého 
bude \'")-pl}-vať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. vf·pis z obchodného 
registm). 
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet Y nájme, neumožní riadnu obhliadku 
predmetu dražby, bude obhliadka uskutočnená;· rámci možností. 
·Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá sph1a podmienky ustanovené zákonom 
. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostaYila sa s cieľom urobiť podanie. 
Ostatné osoby platia ntupné 3 €. 
\Tyz)-vame budúcich účastníkov dražby-, aby sa cl.ostavili na dr:0:hu minimálne 30 
minút pred jej začatím, z dô"l!odu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej 
zábezpeky a zápisu do zoznamu účastnikov dražby. 
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spiiiajú zákonné 
podmienky v zmysle § 5 Zák. č. 527/2002 z, z. o dobroYoľných dražbách a ktoré 
pred zača tlm. dražby predložia dražobníkovi : 
doklad o zložení dražobnej zábezpeky 
v zmysle bodu 8.4 tohto oznámenia, 
čestné·vyh.lásenie, že níe je osobou vylúčenou z dražby' zmysle . 20 ods. 2 7.ák. č . 
.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispolicii aj u dražohni"ka), 
doklad totožnosti (napr. platn~· ob
iansky preukaz., cesro·m~c pas 2 pod.), 
ak ide právnickú osobu, aktmílny úradn~-v:l>is z registra, kde je zapísamí a z ktorého 
bude vyplývať, kto je opráYnen}' konať Y jej mene (napr. Yýpis z obchodného 
registra) 
_. prípade zasnipenia účastníka splnomocnencom -špeciálne splnomocnenie 
s úr-adne os,·edčenfm podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia 
musí ':~lm·ne ''1"Pli,·ae oprá'l-nenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na 
dobro·mľnej dražbe. 
kpredmetu dražby 
.\k ubradi! vydtri:.žil:e,ľ ·V 1,1Stanqvenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k prcd!]lent dražby 
momentom·udelei:riá px::íW.epu. Y;opačno~_,pí;ípade z_odpovedá za ško·cyu tŕrnto konaním spôsobenú a drižobfúk. je oprámený 
pozadoyať od vydražÍteľa úhradu škody, ktorú týmto kói:J.arúm spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej 
zábezpeky, 
prípadne bude pož-adované plnenie bankou poskytujúcou bankovú záruku). 
Y prípade úhmdy ceny dosiahnutej vydt-ažením vydt-ažiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej 
zápisnice, kto:rou 
bol osvedčený prÍebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva 
k predmetU dražby momentom ude1enia priklepu l.icitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre 
·wdražiteľa: v príslušnom Okŕesnoril úxade,'katastrálnom odbore záznamom. 
, je dražobník § 29 zák. č. Z. z. pov'inný odovzdať 
vl~1struc1'e právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú 
k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá 
prc:dc:háliz~tjUci_ -<fh<:tnfl<-· ·predmet dražby \'}'dražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomností dražobníka, na základe 
prť:dlc>zerua o51veclcen:éllfociodlpi:;u notárskej zápisnice á dolofenia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše 
"Zápisnica o odo'lrzdatú predment dražby", ktorú podpíše predchactzajúci vlastník predment dražby, \'}'dražiteľ a dražobník. 
~sed.:· náklady spojené s. odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydmžiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, 
k:tó"ré yznikli. z dôvodov na. strane predchiídzajúceho vlastníka alebo dražobníka. Nebezpečenstvo škody na predmete dl-ažby 
p.rechádza 
z nav·rho:vateľlJ. ·dražby na ·-vydražiteľa dňom odovzdanía predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa 
z.o$ipovednose za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je ''}'dražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, 
ne$ie.neb~pečenstvo škody azodpovecinosť za škodu vydražiteľ. · · 
Poučenie podl'a § 21 ods . až 6 z_ákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách: 
5 
-~ -------· ·---------·-··------
1. \'prípade, ak sa spochybiíuje pbtnosť z~lo~ncj zmluvy alebo boli boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných 
dražbách, môže osoba, ktoní t:ndí, že tým. bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby,-.Právo 
domáhať sa určenia-neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacO\' odo dňa priklepu, ak dôvody neplatnosti 
dražby súvisia so spáchaním trestného 
činu a .zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlasu-pk 
predmetu dražby v čase priklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa 
neplatnosti 
dražby aj po uplynutí tejto lehoty. Y prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok 
týka. 
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 r>ísmcna S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému 
~l 
Okresnému úradu začatie súdneho konania. 
l' 
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dt-ažby podľa hodu l písmena S roh to oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, 
~-1 
dražobník, •1·dražireľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe, 
4. Ak "1'dražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, ttčinky priklepu zanik.."! jú ku dňu priklepu. 
5. Neplatnosť dražby nie je možné ')'Sloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia 
dražbJ' konanie inej dražby t)'111 istfcm dražobníkom na tom istom mieste _alebo a~ neumožnil vlastník predmetu dražby, ako :ai 
osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykom1ť ria~u obhliadku predmetu dražby. 
·1;'·~~ Notár 
a) titul JUDr. 
b) meno 
Ján 
c) priezvisko J:v1antšin 
d) sídlo Slovenská 69, 080 Ol Prešov 
Y Bratislave dúa: (}
1
1.(.;~-~'J. 
"navrho,·arc>" . 
···:;;;;~~~:6:~::::·········· 
Ing. Jana Btatová 
riadíteľka odbom Work Out a Monitoring 
._ ....... _ ... / ....•... 
o~i~::i.sko, a.s. 
Ing. Alexander Kmeť, 
vedúci oddelenia Corporate \~'oi:k out 
__ .". 
6 
ti 
~~ 
.J. 
) 
} 
... 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)