Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Notársky úrad JUDr. Ján Marišin, Slovenská 69, 080 01 Prešov, 02.10.2019, čas konania dražby 10,00 hod.

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

10.09.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        1 o -09-2019 
Vyvesené dna---------
Zvesenr5 ciňll 
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe 
17 zákona č. 527 
Označenie dražobníka DDHC 
Obchodné meno 
Dom Dražieb s.r.o. 
Sídlo/ bydlisko 
a) Názov uli!;:e/verejn~ho pt1estranstva Podzámska 
37 
Hloho"lrec 920 01 
Slovenská republika v 
Obchodnom registri Okresného súdu Tmiwa · Sro; \1ožka číslo: 26178/T 
4-5 711 933 
813 54 
Obchodnom registri OS Bratislava I, 
31 
318 916 N9társky úradJUDr. Ján Mamšin, Slovenská 69, 080 Ol Prešov 
02.10.2019 
konania dražby 10,00 hodine 
Kolo dražby opakované 
Predmet dražby 
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2683 v katastrálnom území: obec: Prešov, okres: Prešov, vedené Okresným 
út-adom Prešov, katastrálny 
odbor ako: 
-parcela 
reg. C č. 2767/3 o výmere 1 290 m
1-
zastavaná plocha a nádvorie 
-
parcela reg. C č. 2767/6 o výmere 4 765m
2-
zastavaná plocha a oád••orie 
-parcela reg. C č. 2767/7 o výmere 2 532m
2-
zastavaná plocha a nádvorie 
Vo vlastníctve: l. Jozef 1-Ireha, rod. Hreha, nat. 24.06.1960, trvalé bydlisko: Župčany 323, 080 Ol Prešov, SR 
v s.poluvlastníckom podiele 1/2 
Opis predmetu dražby a jeho stavu 
l 
Poloha pozemkov 
P~edmetné nehnutc>;10sti ,s'1 :lach,ídzajú_ '~k. ú. Nižná _Šebastm·á. Nižná Šebastová je mestskou č:tst'ou inesta Pr~~
0
,-. Žije...-nej 
okolo 3 _ooo ob}:va;el ~v. \ teJto mestskeJ cas u sa nachadza Letecká základňa generálplukovníka Jána .-\moruša v Prdo•"e. Leží '
se\·erovychodneJ casti mesta PrešoY vo vzdialenosti cca 7 km od centra mesta. Dopmvné spojenie je automobiloYou • 
autobuso:ou dopravou S.\D a MHD. Na okraji obce je aj vlaková zastávka. Trh s nehnuteľnosťami v danej lokalite -dopn'. 
p_onuka, _1e ovplyY~lená pomerne ľahkou dostupnost'ou a biízkost'ou do mesta. Ohodnocované pozemky registra C-KN -sú 
s1tuovane na konc1 ohce, na rovinatom teréne, ktorý je neupravený, ncudržiavanf· a nachádza sa v okrajovej časti zilsta\·anéha; 
územia obce. Y minulosti tvol'ili pozemk-y areál kúpe!' ov Išl' a, ktoré od konca 90.t};ch rokov minulého storočÍa nic sú' prcvidzke; 
a areál chátra. O oži,•enie areálu sa pokúšalo '<·iacero podnikateľov .. Reálne však funguje len reštaurácia. Kúpeľný dom ako a;. 
ubytovacie kapacity nie sú zrekonštnloYané do temz. l': a pozemkoch sa nachádzalo pät' prameňov s liečivou Yodou. Y súčasnosti 
sa ...-ed!' a budm:y postaYenej na parc. č. 2764, na pozt.w.ku parc. č. 2767/2 nachádzajú tri ~tudnc. Pozemky sú pristupné z .miesm<-i· 
spevnenej cestnej komunikácie ulice Fintická. Pozemky-sú napojené na miestne rozvody inžinierskych sieti '-elektriny, plym1 a 
vody. Ka pozemku sa nachádza čistička odpadmfch vôd. Y d:mej !okálite je možnost' napojenia na spomínané miestne ron,ody 
inžiniers1..-ych sietí. ,. dosahu je kompletná občianska a techrucká ~·yhaveqosť obce a tiež blízh dostupnosť krajského mesta. 
Prešov. 
Nehnutel'nost' sú pozemky parcely registra C-KN, parc. č. 2767/3, 2767/6,, 2767/7 di:uhu zastaľaná plocha a IU'Íd,roria, 
nachádzajúce sa v zastavanom území obce. Pozemky sú v osobnom vlastníctve, v súčasnosti sú \)"UŽÍYané áko pdstupo'\·é a 
okolité 
pozeinky reštaurácie Išl'a, ktor;Í leží na parc. č. 2765, v strede medzi hodnotenými parcelami, a saina nie je predmetom 
ohodnotenia. Parcela č. 2766, ktorá nie je predmetom ohodnotenia je zastavaná garážami a je. oplotená: \r skutočnosti jei 
zastavanost' sa nezhoduje s katastrálnou mapou a zasahuje na okolité parcely č. 2767/7 a 2767/6. V zadnej časti hodnotm,ého 
celku na parc. č. 2767/6 je hf·Yalf park so sta·rf•mi listnat)·mi stromami. Terén je miestami upravený, miestami ·neupravený. Y• 
predn~i 
asti hodnoteného celku-na parcela č. 2767/3 je svahovitý terén. 
Y susedstve z ju:i:nei strany S\\ nachádza druhá čast' bý-valého kúpeľného areálu lšľa, z východnej strany sa nachádzajú pozemk-y s 
mnou pôdou využívané na poľnohospod:\rske ú
ely. Zo seve1't1ej strany sa nachádza cca z l/S zástavba roilinných domov, cca 
4/5 tvoria pol'nohospodárske pozemky, ktoré sú účelm·o ur
ené pre obytné plochy rodinných domov. Predná čas.t' ar~álu, 
severná a %ápadná sú oplotené. ;\..fedzi severnou a južnou časťou celého h)·valého areálu nie je oplotenie. 
,. Práva a záväzk)' viaznuce na predmete dražby 
2 
PoZJuim!y : . 
-
P-71/13-U::;yteSeJtie Okranébo Jtidtt Preiot• i'. 14-C/129/2012 f\.O d1ia 30.8.2012 o f!)poriadt.lllÍe BSM a IIÓJ•rbttna nariadmic prédbd;pébo 
opatrmia, kto~im sa ttk!adá zdržat' Ja nakladania s m:bmtt. zapísat!Ýllli I/Cl Lír 2683 -pozetn~y rc,_~. cK'\" pard. 2766.2767/:1.2767/7 Ile/ 
podiel podB 1 '' 1/2, a to až do prát,op(alflého skrJtú"enia .kO!IatJÍa 
-P-1/14-Upot•edMm/Ít o t_ai'atí e:;.:ekricie E.": 493/2013 ~o dtía 05. 122013 t!iadením exekm'nibo !JÍfof;pébo prJpa na neiJJmf. l! il Lf · 26S 5 
podB 1 (Hreba Jozy_l) l' podiele l /2, EÚ Pn:lot', JUDr. RGibarti, u.; Kon.ŕtantíllO/Ia 6, 080 01 Pn:šot• 
-P-787 /14-Upoz,edomenie o zai'atí exektídc EX 8}8/20 14 zo dtía 06.11.2014 ::;tiadmím exek.ttblibo záložm!ho prá1•a 1/(J nebmrt. 1ta I ,l . :?.683 
pod B1 (Hreha ]oz~!) z• podiele 1/2, EÚ Bardejot•, 1vH 'Dr.Algr.Pm•ol Ko11aľ, s.e., Radllibté nJmeJ1ie tJ, 085 01 Bard~jot' poi.P:;:-134/2014 
-O!:(.tuímenie o zat"alí ~~ikonu ::;ftlof: práz•a pre OTP Banka Slow;uko a.s.,S túro1•a 5,81 J 54 Bratú/aM,/ Ié0:31318916/ Jiel pan:C:K."\' 2766, 
2767/3,2767/6,2767/7 ll podiele 1/2 pod B1' zo diía 5. 10.2015, rT 2987/08, rr 1501/10, P-679/2015, -3J6/1.'i P-57/2017-
-Upot,edomenie o .rpo'sobe l').'k011t1!1ia e:,:ckthie EX 81/2016 zv dJía 31.()1.2017 zriadmÍ!n ť.Wk!J,~tllfho ::._áloŽjtébo prdl'tl //(/ 1/Chtllll. 11!.1 LI. 2683 
pod 
Bt (Hi'I!!Ja ]oif!/} L' podiele 1/2, EÚ Rei•;ka, JUDr. Afarko Rtts, Želes:.!tiétzá 257/19, 050 01 Rel'!i.·a-pol.r·~ 46/2017 
-P~232/2017-fJpoL•cdomenie o spôsobe ~'Ykom:mia e.'\·e~!ide EX 13/2017 zo dJia oz.o6.2,017 Sí[iadeiJÍ!JI exekttéllého zá/of;u!bo pl"JJ•a /la JJthJlltl. 
!lti LT '2683 pod B1 (Hreba.Jos;ff) t•podiele 1/2, EU Revtít·a, JUDr. ll,farkoRJJs, u., Žele::;ytillld 257/19, 050 01 Ŕf!í•.úttl-pob';;: 
203/2017 
-p i75/2018-Upol'edommie ..f.09EX 180/18 o spo'sobe {'}'kOfi{/ Ilia exektide ZJiadeliím e.wkr.fi'uéiJo zcílOŽjlého prdt•a, od:i'4gr. ll~,g. ]m'if Korim, 
DukliauslqdJ !JrdtiJol' 2473, 093 01 r rra11ot• nad Topľott, pan·efy c:K~."\ 2766, 2767/3, 2767/6, 2767/7 t• podiele 1/2 ;•/astnfktr pod Bt, :::_o 
dňa 23.05.2018-éíslo i!flCt!J 250/2018 
Vecné bremeno:prho prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767/7 v prospech dastnika -pozemko.-parc.č.2763, 
2764,2765, podľa Rozhodnutia č.j.OPÚ 2006/69-42/Fe zó dňa 18.4.2006 na podiel pod Bl 
V-2987/08-Zmluva o zriadeni záložného prá,•a pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5,.81354 Bratisla\•a, IČO: 
31318916 na pozemky parc·.č. 2767/3,2767/6,2767/7 na podiel pod Bl Y 1/2 • . , 
V-1501/10-Zmluva 
o zriadeni záložného pr;Íva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Stúrova 5, 813 54 Bratislava, IC(): 
31318916 na pozemky reg. C KN parc.č. 2767/6, 2767/7,2767/3 na podiel pod Bt \'% 
Z-3289/14-Exekučný príkaz Ex 493/2013 zo diia 29.05.2014 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na zriadenie 
exekučného záložného prá.-a na nehnut. na L\' 2683 pod B l ()' ozef Hreha) v podiele 1/2, EÚ PreŠo;',] Di. Richard 
Gibartí, s.e., Konštantfuo:va 6, OSQ.Ol.Prešov . 
Z-93/15~Exelmčný príkaz Ex:838/2014 zo dňa 08.Q1.2015podľa zák. NR SR č. 233/Í 995 Z.z. na ''Ykonanie exekúcie 
zriadením exelmcného záložného práva na p.ehnut.na IX 2§83-pod Bl Gozefllieha) v podiele 1/2,.EÚ Bardejov, 
M\"Dr. Mgt. 
PavolKo.-aľ, s.e., E,adničné náme~tie 15,085 01 B!!ŕdejov-pol.vz.7/2015 
Z-7602/14-Rozhodfiutie Mestl\ Prešov, fqavn~ 7~, 080 Ol,J.'i:ešov č.k.700/2014 o zabezpečeni daňového nedoplatku 
zriadením záložného 
prá.-a na pozemok r~g. CK~ p:u:c.
. 2766 pod Bl (Hreha Jozef) Y podiele 1/2;pol:n.:55/2015 
Z 
7011/2018-Exekučný pn'kaz č. 278EX 510/18-10 na zriadenie e.-.:ekučo:ého záložného práva od: JUD.d.\hrko Rus, 
Železničná 257/19,050 Ol Revúca; na parc. CKN 2766, 2767/3,·2767/6, 2767/7 v podiele 1/2 vlastníka podB l zo dňa 
26.11.2018-číslo zmeny 57~/2018 
~ 3499/2019 -Exekučn}ŕ príkaz EX 851/2014-25 na zriadenie e.'tekučného záložného práYa, od: JUDr. ~.úl.rko Rus, 
Zdezničná 257/19, 05() 01 Rev·úca, na parc. CKN 2?66, 2767/3, 2767/6,2767/7 v podiele 1/2 vl<~stníka podB 1 zo dňa 
06.06.2019-číslo zmenv 299/2019 
Z 5093/2019 -&:ekuč~ý ;príkaz 409EX 180/18 na zriadenie e."ekučného záložného práva, od: Mgt. Ing. J4J:aj Ko rim, 
Dúlilianskych hrdinoY 2473, 093 Ol \";r:anov nad Topľou, na parc. CKN 2766,2767/3, 2767/6, 2767/Tv podiele 1/2 
Ylástníka dila 23.08.2019-číslo 425/2019 
9 'lrypracovanom znalcom: Ing: Evou Ha,kajovou zo 
Dražo zábezpeka musí byť budúcim ~častnikom dražby UlU.aU•.oJ..m 
bankovým prevod9m alebo vkladom na účet dražobnika, alebo pqštov<,>~ ,ponlnížkou. 
·-'-.;I'L>t<OV~Il.JLU ~ab~yeku je možné zložiť aj y hotovosti v mieste konania dr_gi;by. Prípt1Stné. je aj 
zlož~e dražo'b!leÍ zá!Jezpeky vo fo~e 'QankoYej záruk]'. Číslo účtu na zlóž~~ .dražobnej 
zábezpe1.l': 
IBAN SK17 520{) 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVS~X, ·Äko variabilný 
symbol uvedie 0012019 
c) doklad prcukazujúci zloženie 
dražobnej úbezpeky 
e) vrátenie dražobnej zábezpeky 
častnik dražby predloží pri úpise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (vf'Pis 
z účtu o odpís:uú čiastky 7. účtu, bankou potndcný vklad v hotot•osti, poštovú poukážku, 
záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), príjmo~-pokladni
nf· blok dražobnej 
spoločnosti Dom Dražieb s.r.o. J:\"áslednc sa zapíše do listiny ,;Zápis do dražby" a bude mu 
· dražobné číslo. 
Lehota začína 09.09.2019 a končí on·orcním dražby 
dražby, 
ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka 
bankovýrri. prevodom v .prospech účtu, ktorý účastník písomne, oznamt 
dražobníkovi, a· to do troch pracovnf•ch dni odo dňa konania dra~by. Účastníkom 
dra:/.by, ktorý zložili dražobnú ·záJ)ezpeku ,. hoto'\·osti ,. mieste dražby a ktorí sa 
nestanú•.rydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby. 
Ak nic je cenn dosiahnut:í vydražením yyššia :1ko 6 640 (, je vydražitd' povinn)· zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po 
skončení dražby. . 
.\k je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, tak najneskôr do 15 drú od .skončenia .. dobrovoľnej 4xažby, a to 
bankov}•m prevodom v prospech účtu dražobníka vedeného v OTP Banka Slovensko a.s.: IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 
6006, BIC: OTPVSKBX .. \ko variabilný symbol m·edie 0012019. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím 
dražbr, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. ,·\k bola vydražiteľom zlóžená dražobná zábezpeka \'O forme listiny 
preukazujúcej vydanie bankovej zámky, je vydražíte!' povinný zaplatit' cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej 
splatnosti, dražobník je pm'inný bez zbytočného odkladu po zaplatctú ceny dosiahnutej vydražením vráti{v:yd~ažitcl'ovi úru
né 
listiny <~s,·edčujúce banko''Ú záruku. 
Cenu dosiahnutú vydražertím nie je možné 
Obhliadka predmetu 
dražby (dátum) 
18.09.2019 o 11,00 hod 
19.09.2019 o 11,00 hod 
V prípade záujmu o účasť na obhliadke; žiadame záujemcov o prihlásenie sa 
a kontaktovanie našej spoločnosti ria tel. čí~le 0905 343 254, najrieskôrl d~ií p~ed 
termínom obhliadky. 
K obhliadke je potrebné si priniest' úra.d.n}r dohlád ~oto~nosti /napr. ·občiansky 
preukaz, pas/, právi:úcké osoby aj Új:adný Výpis z registra, ·kde je ,Zapísaná a z ktorého 
bude vyplfvat\ kto je oprávnéný konať v jej mene (ná pr. výpis z obchodného 
registra). 
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktot'íÍ má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadk-u 
predmetu dražby, bude obhliadka uskutočnená v rámci možností. 
Účastníkom dražby môže byť-osoba, ktorá spfňa podmienky ustanovené zákonom 
52
7/2002 Z.z. o dobrovoľných ;draŽbách a dostavila sa s cieľom ttrobiť podanie; 
Ostatné 
osoby platia vstupné 3 €. . 
Yyzf>vame budúcich účastnikov dražby, aby sa dostaVili na .dra_žbu minimálne 30 
minút pred jéj začatím, z dôvodu zist'ov~nia toto~no~ti, :zlože!)ia, """''"·~.u., ..... ~.,. 
zábezpeky a zápisu do~oznamu účastníkov dražby. ' . 
Účasttiíkom dobrovoľiJ.ej dražbr roôžu 'bj'ť kri <:>iob}·r kt~ré ~piH'ajú zákon:n6 
podmienky v zmysle § .5 zá\;:. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľllých Q,ta~b~ch a ktoré 
pred 
začatím dražby predložia ÔraŽ.O~tJ!k9vi i , . . , . , , . 
d:ol<Iad o zloženi dražobnej zábezpeky v zmysle bod': 8.4 to4to o:i:Jiáme~, 
Čestné .vyhl:íserue, že rue je O!,i9hOU VJlÚČCllQU,z.draž~j' V Z~)'Sl~ .~ 20 'ods. 2 zák. Č. 
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (formulár )9 k dispozícii ':li u dražobníka), 
<foklad totož~osti (napr. p1atiiý ob~iánsky·p:reúkaz, cestóvnýpas.a pod.)~ . 
ak ície právnickú. osobU; \lktuálny úradný výpis,z regiStra, kde je :Zl!PÍ~atiá -a·z ktorého 
bude 
yypl}-vať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis .z·obchodného 
registra) . . 
v prípade zastúpenia účasmíka sph10mocnencom -špedalne splnomocnenie 
s úradne 
osvedčeným podpis·ó·m ·zastúpeného· účastníka, pričom zo splnomocnenia· 
musí. \fslovne V};f!lývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na 
dobrovoľnej draŽbe. 
Nadobudnutie vlastníckeho pŕáva k predmetu dražby 
4 
t 
i 
• 
~-\k uhradil vydmžitcľ cenu dosiahnutú v ustanovenej lehote, prechádza na neho dastníckc prá,·o k predmetu dražby 
momentom udelenia pn1dcpu. \.opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konatúm spôsobenú a dražobm1: je oprávnený 
požadovať od vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konatúm spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej 
zábezpeky, prípadne bude požado-.;ané plnenie bankou poskytujúcou bankovú záruku). . 
\• prípade úhrady cenr dosiahnutej vydražením \ydražitcľoin, dražobník odovzdá \')'dražiteľovi osved
en~· odpis notárskej 
zápisnice, 
ktorou hol osvedčený priebeh dražby a ktor}· je dôkazom (pdvnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva 
k predmetu dražhr momentom. udelerúa príklepu licitátorom. Zároveň dražobtúk zabezpečí zápis ·dasttúckcho prá\·a pre 
")·dražiteľa v príslušnom Okresnom Ú1-ade, katastrálnom odbore záznamom. 
Podmienky odovzdania predmetu dražby 
~\k nadobudol "Tdražitel' \'lastníckc právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. /2002 Z. z. povinný odovzdať 
predmet dražby a listiny, ktoré os,·edčujú vlastnícke pávo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú 
iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zb)'tOČného odkladu vyd1:ažiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odo,·zdá 
predchádzajúci vlastnik 
predmet dražby ')'dražiteľovi bez zbytočných prieeahov za prítomnosti dražobníka, na základe 
predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdatú predmetu dražby sa spíše 
"Zápisnica o odovzdruú predmetu dražby", ktorú podpíše predchádzajúci vlastnik predment dražby, vydražiteľ a dražobník. 
Yšetky náklady spojené s odovzdaním a prev .. dltím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, 
ktoré vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobtúka. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby 
prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, ''ten istý deň prechádza na vydražiteľa 
zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby .• \k je vydraiiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, 
nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražíte!'. 
Poučenie podľa§ 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z~z. o dobrovoľných dražbách: 
1. Y pdpade, sa spochybiiuje platnosť záložnej zmluYy alebo boli boli pomšené ustanovenia zákona o dobrovoľn),ch 
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tf•m bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Prá,·o 
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa priklepu, ak dôvod)' neplatnosti 
dražby 
súvisia 
so sp~íehaním trestného činu a zároveú ide o dražbu dom.u alebo bytu, v ktorom m~í predchádzajúci vlastník 
predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobynt občanov Slovenskej 
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky ,. znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa 
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. \'prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok týka. 
2. 
Osoba, ktof'á podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť pl'íslušnému 
Okresnému úradu 
začatie súdneho konania. 
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu l písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhm·atel' dražby, 
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe. 
4. 
Ak v]dražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účin.k-y prildepu zanikajú ku dňu priklepu. 
5. 
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia 
dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom núeste alebo ak neumožnil vlasttúk predmetu dražby, ako aj 
osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, ']konať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Notár 
JUDr . 
d) sídlo 
Y·:fllohovci dňa : 
,;dražobník" 
·!2.··: .. 0-~~~ ........... ' 
Dom raztebb/·-; · · 
~·. P~_r Kysu~ký, 
ona teľ· spoločnosti 
080 01 Prešov 
V Bratislave dňa: Glt.o?>. :z;:,~ 
····~:".:::~f.J .... 
OTP B~ Slovensko, a.s. 
Ing. Jana Bratová 
riaditeľka odboru \~'ork Out a ~[onitodng 
OTP B nka Slovensko, a.s. 
Ing. exander Kmeť, 
vedúci od.delcnia Corporate \Vork out 
5 
r 
1 t 
'l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)