Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu: "Predajňa stavebného náradia a baleného materiálu".

Oznámenie stavebného povolenia

14.05.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        '·· ... I 
MESTO PREŠOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
Císla: SU/4137/57973/2018-Mk V Prešove dňa: 09.05.2018 Oznámenie 
stavebného povolenia pre stavbu: 
"Predajňa stavebného náradia a baleného materiálu" 
podl'a § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
verejnou vyhláškou 
STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podl'a ustanovenia § I 17 ods. 
l zákona 
č. 50/I 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len 
"stavebný zákon") v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a 
ods. 4 stavebného zákona v spojenom konaní o umiestnení stavby 
so stavebným konaním, 
a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie 
podľa§ 37, § 62 
a§ 63 stavebného 
zákona rozhodol, že jednoduchá stavba v zmysle ustanovenia 
§ 139b ods. l písm. c) 
stavebného zákona pod pracovným názvom: 
"Predajňa stavebného náradia a baleného materiálu" 
(ďalej v texte len "stavba" 
v príslušnom gramatickom tvare)", pozostávajúca z objektov: 
SO Ol -Predajňa; Spevnená plocha; SO 03 Vodovodná prípojka (z jestvujúcej studne); 
SO 04 Kanalizačná prípojka; 
SO 05 Záchytná nádrž; 
• ktorej stavebníčkou je: Martina Bážová, SNP I2, 018 41 Dubnica nad Váhom 
v zastúpení na základe splnomocnenia Martinom Dudom, bytom Komenského 2665, 
069 
Ol Snina (ďalej v texte len "stavebník"), 
• 
kde predmetom je vyhotovenie hlavnej budovy -predajne drobného stavebného náradia 
a baleného stavebného materiálu s jej napojením 
na miestnu komunikáciu -ul. Pod 
..... ,. 
2 
Táborom, ďalej na el. rozvody prostredníctvom samostatnej el. prípojky (na základe 
samostatného konania, resp. ohlásenia drobnej stavby), na úžitkovú vodu z vlastnej 
jestvujúcej studne a na verejnú kanalizáciu. Bezprostredné okolie hlavného objektu 
predajne bude upravené zámkovou dlažbou 
ako spevnená plocha nádvoria. Účelom 
stavby je vytvorenie vlastnej podnikateľskej prevádzky, 
• na pozemkoch C KN parc. č. 14289/228 (KN-E 125/209), C KN parc. č. 14289/227 
(KN-E 
125/209), C KN parc. č. 14825/6 (KN-E 125/309)-podľa geometrického plánu 
č. 7/2018 zo dňa 17. 02. 2018 v kat. území Prešov-ul. Pod Táborom, 
sa 
podľa § 39a ods. 4 a§ 66 stavebného zákona a podľa § 4 a § lO vyhlášky č. 453/2000 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona 
povoľuje. 
Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
l. Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá 
je súčasťou tohto rozhodnutia, a ktorú vypracoval: Ing. Kamil Remeta -
zodpovedný projektant Ing. Rastislav Kostelník a Ing. Marek Medoň -SO 02 
Spevnené plochy; prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného 
úradu. 
2. Hlavný objekt (SO Ol Predajňa) sa umiestňuje na pozemok C KN parc. č. 14289/228 
kat. územie Prešov, ktorý bol geometrickým plánom 
č. 7/2018 zo dňa 17. 02. 2018 
vyčlenený z pozemku KN-E 125/209 a to: 
Východné priečelie bude osadené na 2,00m od hranice s pozemkom C KN parc. č. 
14289/2 (E KN 4-125/310), s ktorou bude rovnobežné; juhovýchodné nárožie bude 
osadené 
14,0m od hranice s pozemkom C KN parc. č. 14289/48 -prístupovej 
komunikácie, resp. okraja chodníka; západné 
priečelie bude osadené 5,0m od hranice 
s pozemkom C KN parc. 
č. 14289/226 (E KN 4-125/230) -tak, ako je to zakreslené 
v overenom výkrese 
"C" Situácia. 
Výškové osadenie 
SO Ol bude riešené nasledovne: 
podlaha prízemia 
(1. NP) bude riešená na kóte ±O,OOm, ktorá je vtialmutá k nivelete 
miestnej komunikácie 
-ul. Pod Táborom na kóte -0,50m -stavba bude situovaná tak, 
aby bol 
zabezpečený plynulý vjazd do budovy vo vzťahu na vozovku miestnej 
komunikácie. Najvyššia 
úroveň pultovej strechy bude na kóte+ 6,04m. 
• 
Stručný popis objektov: 
SO Ol -Predajňa -Pripravovaná stavba je situovaná v meste Prešov. Prístup k stavbe je 
z miestnej komunikácie. Nachádza sa v území 
občianskeho vybavenia mesta Prešov. Stavba 
sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme ani v lokalite so zvláštnou ochranou prírody. 
Budova je jednoduchá stavba, kde na prízemí sa bude 
nachádzať priestor predajne 
(showroom), garáž 
(3 odstavné miesta), technická miestnosť, v predajni je situované 
schodisko na poschodie, ktoré je neplnohodnotné iba ako hygienické zázemie 
s administratívnou 
časťou. Zastavaná plocha SO Ol bude 296,49m
2 
a jej úžitková plocha bude 
2 
350,17m . 
SO 02 Spevnená plocha -je zo zámkovej dlažby ohraničená budovou a záhradným 
3 
obrubníkom. V okolí budovy bude vyuztvaná pre dočasné odstavné miesta pre klientov 
a zásobovanie predajne, v jej ploche je vstup 
do areálu predajne a zásobovanie tovaru pre 
prístup dodávkovým vozidlom 
do 3,5 tony. Odvodnenie plochy je do jestvujúcej 
a novovytvorenej 
časti zelene. Plocha zelene je 842,35 m2. 
SO 03 Vodovodná prípojka -je napojená z existujúcej studne pre úžitkovú vodu na 
prevádzku budovy, nie pitnú vodu. 
SO 04 Kanalizačná prípojka do kanalizácie -bude zrealizovaná podľa podmienok 
určených správcom kanalizácie. 
SO 05 Záchytná nádrž -je plastová nádrž osadená na pozemku určená pre záchyt dažďovej 
vody, je určená pre ďalšie použitie na pozemku -polievanie, zavlažovanie okolitého terénu 
pozemku. 
3. Stavebník zabezpečí vytýčeníe hraníc pozemku parc. č. KN-C 14289/228 k. ú. Prešov a 
stavby v zmysle ustanovenia 
§ 75 stavebného zákona osobou oprávnenou vykonávať 
geodetické a kartografické činnosti; objekt sa vytýči pomocou súradníc zo situácie 
dodanej v digitálnej forme v 
realizačnom projekte z PBPP stabilizovaných v rámci 
geodetických prác. 
4. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním; stavebník preukáže zhotoviteľovi 
stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú zo stavebného povolenia; stavebník oznámi 
stavebnému úradu 
do 15 dní od určenia zhotoviteľa jeho meno (názov) a sídlo. 
5. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotovitel'om bude vykonané 
písomnou formou. 
6. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, 
a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle 
ustanovení § 46d stavebného zákona a § 
28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
7. Stavebník je povinný vhodným spôsobom stavbu označiť; na označení bude uvedené, 
ktorý orgán, kedy a pod akým 
číslom stavbu povolil; predpokladaný termín začatia 
a ukončenia stavby; meno zhotoviteľa stavby s telef. kontaktom na stavbyvedúceho. 
8. Výkopy pri zemných prácach sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. 
9. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s§ 48 ods. 3 stavebného zákona. 
l 
O. Odvádzanie zrážkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musí zabezpečiť tak, aby sa 
zabránilo 
rozmočeniu pozemku staveniska vrátane vnútornej staveniskovej komunikácie, 
aby sa nenarušovalo a 
neznečisťovalo odtokové zariadenie pozemnej komunikácie a inej 
plochy priľahlej k stavenisku a aby sa nespôsobilo ich podmáčanie. 
ll. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona 
a 
ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na 
ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. 
12. Pri výstavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce požiadavky na 
uskutočnenie stavieb najmä § 48, 49, 50, 51, 52 a 53 stavebného zákona, príslušné 
ustanovenia vyhlášky 
MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy. 
13. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí 
o 
vytýčenie existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo 
k ich poškodeniu. 
4 
14. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných 
objektov 
sa nesmie používať vibračný valec, ryhy sa musia ko pat' ručne. 
15. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému 
zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prízývať aj zodpovedných 
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia 
majú byt' zasypané, 
o 
čom bude vyhotovený písomný záznam. 
16. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkostí nadzemných 
objektov 
sa nesmie používat' vibračný valec, ryhy sa musia kopat' ručne. 
17. Výstavba bude začatá vr. 2018 a ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa začatia 
výstavby; s výstavbou možno začať po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
o povolení stavby. 
18. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona 
a 
ďalšie nadväzujúce predpisy najmä ustanovenie § 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
a ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na 
ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. 
19. Stavebník je povinný dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k 
s pôsobeniu 
škôd na cudzích nehnutel'nostiach a majetku a zabezpečí, aby výstavbou 
nebola 
narušená stabilita iných budov a zariadení. 
20. Pri stavebných prácach si 
zhotoviteľ bude počínať tak, aby neohrozoval ani 
neobmedzoval vlastnikov, 
či užívateľov susedných nehnuteľností; nesmú byť spôsobené 
škody 
na vedľajších nehnuteľnostiach alebo majetku iným osobám; prípadné škody bude 
znášať stavebník na vlastné náklady. 
21. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín. 
22. 
Stavebnik, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú 
technicky spôsobilé. 
23. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ pri nájdení, či poškodení nezakresleného podzemného 
vedenia bude bezodkladne 
informovať jeho prevádzkovateľa; práce zastaví a urobí 
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu. 
24. Pri stavbe a jej 
uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN. 
25. Jestvujúce hydranty, šachty, uzávery a iné vodohospodárske zariadenia musia byť riešené 
a upravené 
na novú niveletu vozovky, či terénu. 
26. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí 
likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov č. 8/2016 o odpadoch. 
27. 
Stavebník bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a 
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný 
dohľad a orgánov 
povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na 
stavbe, ktoré by ohrozovali 
bezpečnosť a zdravie. 
Osobitné podmienky: 
28. 
Stavebník má na stavenisko a 
k stavbe 
zabezpečený prístup z miestnej komunikácie -ul. 
Pod Táborom; bezpečný prístup k stavbe musí byť vyhotovený do začatia užívania 
stavby. 
29. Vjazd a výjazd 
na stavenisko musí byt' priebežne udržiavaný tak, aby bola 
zabezpečená plynulá premávka, a aby sa zamedzilo znečisťovaniu vozovky. 
5 
30. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností. 
31. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko KR PZ v Prešove, KDI, 
ktoré uvedený správny orgán vydal pre túto stavbu pod 
č. KRPZ-PO-KDI-48-026/2018 
zo dňa 05. 03. 2018. 
32. Stavebník 
je povinný v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko mesta Prešov, OHAM, 
ktoré bolo pre túto stavbu vydané pod č. OHAM/136/2018 zo dňa 21. 02.2018. 
33. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať záväzné stanovisko mesta Prešov, 
ODaŽP-CSO, 
ktoré bolo pre túto stavbu vydané pod č. ODŽP-3465/2018 zo dňa 13. 03. 
2018. 
34. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS a.s. Závod Prešov, ktoré táto spoločnosť 
určila pre danú stavbu vo svojom vyjadreni vydanom pod zn. 617808/2018/0 zo dňa 02. 
03. 2018, pričom stavebník okrem podmienok uvedených v tomto vyjadrení je povinný 
kontrolnú šachtu 
osadiť 3,0m od bodu napojenia na verejnú kanalizáciu. 
35. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom a.s., ktoré táto 
organizácia pre danú stavbu vydala pod 
č. 6611733722 zo dňa 14. 12. 2017. 
36. Stavebník je povinný rešpektovať stanovisko OR HaZZ v Prešove, ktoré uvedený 
správny orgán vydal pre túto stavbu pod 
č. ORHZ-POl-552-004/2018 zo dňa 09. 05. 
2018. 
37. Stavebník je povinný dodržať podmienky OÚ v Prešove, PaLO, ktoré sú uvedené 
v Rozhodnutí vydanom týmto správnym orgánom pre danú stavbu pod 
č. OU-PO-PL0-
2018/015526-2/ZJ zo dňa 16. 03. 2018. 
38. Stavebnik je povinný dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej a.s., ktoré 
uvedená 
spoločnosť stanovila pre danú stavbu vo svojich vyjadreniach vydaných pod č. 
1304/2018/5101096886 zo dňa 24. Ol. 2018 a pod č. 1368/2018 zo dňa 25. Ol. 2018. 
39. Stavebník je povinný dodržať podmienku KPÚ Prešove, ktorá je uvedená v záväznom 
stanovisku vydanom týmto správnym orgánom pre danú stavbu pod 
č. KPUP0-
2018/6286-02/20355/Ul zo dňa 14. 03. 2018. 
40. Stavebník, resp. zhotoviteľ bude práce realizovať tak, aby nebola narušená bezpečnosť 
ani plynulosť cestnej premávky. 
41. Pri výstavbe je možné používať len stroje a zariadenia, ktoré nespôsobia poškodenie 
komunikácií; komunikácie nesmú 
byť znečisťované prepravovanými materiálmi 
a predmetmi; v prípade 
znečistenia komunikácií stavebník zabezpečí ich bezodkladné 
vyčistenie. 
42. Stavebník zabezpečí, aby realizáciou výstavby nedošlo ku škodám na priľahlých 
pozemkoch resp. budovách a sťažovaniu ich obsluhy či obhospodarovania. 
43. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. 
44. Zhotoviteľ stavebných prác je povinný dodržiavať ustanovenie Zákonníku práce a 
súvisiacich predpisov týkajúce sa ochrany a 
bezpečnosti práce na stavenisku. 
V ochrarmých pásmach existujúcich a novozabudovaných inžinierskych sietí je povinný 
postupovať podľa pokynov ich správcov, prípadne projektantov nových sietí. 
45. Stavenisko a činnosť na ňom nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne 
hlukom, prachom, 
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými 
odpadmi alebo vibráciami. 
46. Stavebník počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných vozidiel, 
najmä vozidiel technickej, zdravotnej a 
hasičskej služby. 
6 
47. V prípade, že pri zemných prácach budú nájdené resp. obnažené doposiaľ neznáme 
archeologické objekty alebo nálezy, stavebník, resp. 
zhotoviteľ oznámi každý 
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobí nevyhuutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
48. Stavebník je povinný v rámci kolaudačného konania odovzdať Stavebnému úradu mesta 
Prešov údaje výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov 
skutočného 
vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach techuického vybavenia ešte pred zakrytím 
(ďalej len "porealizačné zameranie stavby"), vypracované oprávnenou osobou vykonávať 
geodetické a kartografické činnosti, Ix v tlačenej a Ix v digitálnej forme. 
49. Oprávnená osoba vypracuje porealizačné zameranie stavby v súlade so zásadami tvorby 
a 
uplatňovania Digitálnej techuickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika 
tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov", ktoré sú prístupné na 
internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk. 
50. Po ukončení stavby stavebník zabezpečí vypratanie staveniska a prípadne narušené 
spevnené povrchy uvedie 
do náležitého stavu. 
51. 
Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný 
návrh stavebníka vydá stavebný úrad; ku 
kolaudačnému konaniu stavebník predloží 
okrem náležitých dokladov (tzv. revíznych správ) 
aj certifikáty od požiarne deliacich 
konštrukcií 
podľa zákona NR SR č.90/98 Z. z. o stavebných výrobkoch; ďalej atesty 
a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe, energetický certifikát. 
52. Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 
ustanovenia 
§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po 
uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí 
vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany 
dotknutých orgánov. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola spoplatnená podľa položky 60 písm. g) zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 200€. 
Správny 
poplatok žiadateľ uhradil do pokladne MsÚ Prešov dňa 15. 02. 2018, o čom 
stavebnému úradu predložil Príjmový pokladničný doklad č. 13/89/2018 a č. 13/90/2018. 
Tunajší stavebný úrad upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby. 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu 
moc sa 
so stavbou nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona. 
Odôvodnenie 
Dňa 05.03.2018 podala Martina Bážová, SNP 12, 018 41 Dubnica nad Váhom, na 
stavebný 
úrad žiadosť na stavebné povolenie pre stavbu: "Predajňa stavebného náradia 
a baleného 
materiálu" na pozemkoch parc. č. E KN 125/209 (CKN parc. č. 14289/228) a E 
KN 125/309 (CKN parc. č. 14825/6) v kat. území Prešov-ul. Pod Táborom. Vzhľadom na 
to, 
že žiadosť mala nedostatky, stavebný úrad konanie prerušil. 
7 
Po po minutí dôvodov prerušenia stavebný pokračoval v konaní a oznámením zo dňa 23. 
03. 2018 pod č. SÚ/4137/57973/2018-Mk spojil územné konanie so stavebným konaním 
a 
zároveň oznámil začatie spojeného konania v predmetnej veci účastníkom konania verejnou 
vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. 
Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou stavebný úrad vykonal 
dňa 19. 04. 
2018. 
V 
stanovenej lehote ani v priebehu stavebného konania k predmetnej stavbe neboli 
vznesené námietky -prípadné podmienky a pripomienky dotknutých orgánov boli 
skoordinované a zapracované 
do podmienkovej časti tohto stavebného povolenia. 
Dokumentácia stavby 
spÍňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. z. Stavebník 
v konaní preukázal, že k pozemkom, ktoré sú dotknuté výstavbou má vlastnícke právo. 
Prístup k stavebnému pozemku 
je zabezpečený priamo z miestnej komunikácie. 
Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za 
účelom zabezpečenia: -ochrany záujmov 
spoločnosti pri výstavbe;-komplexnosti výstavby; dodržanie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek 
určených dotknutými orgánmi štátnej správy a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej 
užívania na životné prostredie, ako 
aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. 
Na základe zásady koncentrácie stavebného konania 
podľa osobitného predpisu -
stavebného zákona, s poukázaním na to, že v priebehu stavebného konania neboli 
v 
stanovenej lehote vznesené námietky k danej stavbe 
zo strany dotknutých orgánov ani 
účastníkov konania, platí pravidlo, že ak upovedomený správny orgán alebo účastník konania 
neoznámi v 
určenej lehote svoje stanovisko má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných 
záujmov s povolením stavby súhlasí. Úprava domnelého súhlasu dotknutého orgánu znamená, 
že neuplatnené stanovisko sa 
zo zákona považuje za stanovisko súhlasné. 
Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje, 
že 
uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti am 
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastnikov konania. 
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, 
preto rozhodol tak, ako je to uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
Podľa § 55 ods. l zákona č. 7111967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) včas 
podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 
ods. l správneho poriadku podat' na meste Prešov, Hlavná 73, PSČ 080 O l -t.j. na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s ustanovením § 69 ods. 2 stavebného zákona toto stavebné povolenie, ktorým sa 
povoľuje stavba pod pracovným názvom: "Predajňa stavebného náradia a baleného 
materiálu", sa oznamuje verejnou vyhláškou a musí byt' vyvesené 15 dní na úradnej tabuli 
mesta ako 
aj zverejnené prostredníctvom internetu na internetovej stránke mesta Prešov 
www.presov.eu. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
8 
Do lehoty sa 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t. j. ten 
deň, kedy došlo k vyveseniu rozhodnutia na úradnej tabuli ako aj deň zverejnenia na 
elektronickej úradnej tabuli mesta. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
<.;---' 
Na vedomie: 
l. MartinaBážová, SNP 12,018 41 Dubnica nad Váhom 
2. MsÚ 
Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
3. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. SPP, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
5. KR PZ KDI, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
6. VVS a.s. Košice, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 080023500 
8. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
9. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
IO. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
ll. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
CO! 
Mesto Prešov -stavebný úrad pre spis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Predajňa 
stavebného náradia a baleného materiálu", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Predajňa 
stavebného náradia a baleného materiálu", bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)