Oznámenie o začatí územného konania pre inžiniersku stavbu: "Prešov - IBV Král'ova Hora, Za židovským cintorínom- Vodovod".

Oznámenie o začatí územného konania

12.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná 73, Prešov 
Číslo: SU/13011/147158/2019-Cj 
Vybavuje: Martin Čajka 
if 051/3100531 
f2lmartin.cajka@presov 
.sk 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
'l)ve n~:: dr 
8 
__ 1_2_-_0_9-_2_01_9 
__ _ 
Zvesené dňa-----------
PS 080 Ol 
V Prešove dňa: 12.09.2019 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku stavbu: 
"Prešov -IBV Král'ova Hora, Za židovským cintorínom-Vodovod" 
Na Mesto Prešov, stavebný úrad, ako 
vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 
§ 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej v texte len "stavebný zákon"), bol podaný dňa 20.08.2019 
navrhovateľom PhDr. Ing. Danka Vargová, Mukačevská 47, 080 Ol Prešov návrh na 
vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: ""Prešov -
IBV 
Kráľova Hora, Za židovským cintorínom -Vodovod", na pozemkoch parc. č. KN-C, 
16209/434, 16209/436, 16209/438, 16209/596, 16209/607, 16209/625, 16209/635, 
16209/647, 16209/718, 16209/800, 16209/801, 16209/956, 16209/957, 
16347/7, 16347/8, 
16347/9, 16347/10, 16347/11, 16347/12, katastrálne územie Prešov. 
Inžinierska stavba: 
"Prešov -IBV Kráľova Hora, Za židovským cintorínom -
Vodovod" sa člení v rozsahu nasledovných stavebných objektov a to: 
SO Ol -Rozvodná vodovodná sieť-rozšírenie 
Stavebný úrad podľa 
§26 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte 
len 
"správny poriadok") v znení jeho noviel a 
v súlade s 
§36 ods. 4) stavebného zákona 
oznamuje 
začatie územného konania verejnou vyhláškou (s veľkým počtom účastníkov 
konania) všetkým účastníkom konania o umiestnení inžinierskej stavby a zároveň nariaďuje 
v súlade s §36 ods. l stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré 
sa bude 
konať 
10.10.2019 o 08:30 hod. 
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkova č. 26, v zasadacej 
miestnosti 
na l. poschodí, 
miestnosť č. 217. 
Do predloženého 
návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány 
a organizácie spolupôsobiace v územnom 
konaní nahliadnuť na Mestskom úrade 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 304, na 2. 
poschodí 
na základe vopred dohodnutého termínu. 
3 
-·c ~n d~a ____________________ _ 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku 
stavbu: 
"Prešov -IBV Král'ova Hora, Za židovským cintorínom -Vodovod", bola 
zvesená z úradnej tabuli mesta 
Prešov 
dňa ................................................... .. 
M 
1\ 
................ :~č~~ tt~~ 
p3Ä'. i' ................. . 
... 1 ~ ~ 
Na vedomie: 
l. Splnomocnený zástupca za navrhovateľa: PhDr. Ing. Danka V argo vá, Mukačevská 4 7, 
080 O l Prešov 
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
3. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4 
4. MsÚ Prešov-OÚRAaV, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
5. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
7. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
8. SPP -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
9. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
10. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
ll. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
12. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
13. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
14. Mesto Prešov-stavebný úrad-pre spis 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)