Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "FTTH_PO_IBV_PO NKP1".

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

13.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v 
1 3 -09-2019 
Vyv~;;:;ene dHa ______ _ 
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad 
Zvesené dňa --------
So sídlom Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/3768/2019-Su. V Prešove dňa: 09.09.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na 
líniovú inžinierskú stavbu: 
Navrhovateľ: 
adresa: 
"FTTH_PO_IBV_PO NKPl" 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v 
zastúpení Nevitel, a.s. 
Kračanská cesta 40, 929 Ol Dunajská Streda 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 26.10.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej 
stavby: 
"FTTH PO IBV PO NKPl" 
v katastrálnom území: 
Prešov 
na pozemku parc. č. 
KN-C 262/4, KN-C 955211, KN-C 208/1, KN-C 20611, 
KN-C 205/3, KN-C 9552/11, KN-C 9546/31, k. ú. 
Prešov. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa§ 117 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), 
príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh 
podľa §37 a ďalších stavebného zákona. Na 
základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a§ 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY 
"FTTH_PO _IBV _PO NKPl" 
Líniová inžinierska stavba "FTTH_PO_IBV _PO NKPl" sa bude realizovať na pozemku podľa 
evidencie nehnuteľnosti parc. č.: KN-C 262/4, KN-C 9552/1, KN-C 
208/1, KN-C 206/1, KN-C 
205/3, KN-C 9552/11, KN-C 9546/31, k.ú. Prešov. 
Inžinierska líniová stavba v kat. úz. Nižná Šebastová, ako 
je zakreslené v situačnom 
výkrese v mierke M=1 :1000 ktorý vypracoval hl. projektant Ing. Katarína Kolenčiak a 
je súčasťou dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí 
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
Účelom stavby je vybudovanie optickej siete v meste Prešov. Po predmetných uliciach sa 
do zeme uložia multirúry, do ktorých sa následne zafúknu zväzky optických vlákien. Tieto sa 
následne ukončia v zákazníckych bodoch (ZB). Nová sieť bude tvorená zemnými prípojkami 
a bude sústredená v pasívnych optických 
distribučných bodoch (PODB) 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. So vznikajúcim odpadom je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch, 
Vyhlášky 
MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
a Vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z.z" ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
2. Stavba musí spÍňať podl'a § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky požiarnej bezpečnosti 
podl'a osobitného predpisu vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
technické 
požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb. 
3. 
Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podl'a požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
4. Pred začatím stavebných prác, je navrhovate!' povinný včas zaistiť si u príslušných 
organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
5. Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkách je navrhovate!' povinný upraviť povrch 
verejnej komunikácie a chodníka 
do pôvodného stavu. 
6. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky. 
7. Počas realizácie stavby ajeho prípojok na TI je navrhovate!' povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedl'ajších 
nehnuteľnostiach. 
8. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
9. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného 
zákona a v súlade s 
§ 22 vyhl. č. 532/2002 Z.z .. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu 
vedľajších stavieb a svahu .. 
l O. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
ll. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby pri realizácii výstavby nedošlo k 
znehodnocovaniu prirodzených vlastností okolitej 
poľnohospodárskej pôdy. Min. 30 dní 
pred 
začatím zemných prác je nutné požiadať tunajší odbor dopravy, životného prostredia 
o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej 
zelene. 
12. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle§ 43i stavebného zákona a§ 
13 vyhl. č. 532/2002 Z.z. 
13. Náhrada za poškodenie nehnuteľnosti a porastov a náhrada za 
obmedzenie v obvyklom užívaní nehnutel'ností sú riadené ustanoveniami 
§ 66 ods. 4 a 
5 
ZEK. V zmysle uvedených ustanovení nárok na jednorazovú náhradu vzniká po 
skončení nevyhnutných prác resp. po vzniku obmedzenia vlastníka alebo užlvateľa v 
obvyklom užívaní 
nehnuteľnosti a to do jedného roka odo dňa vzniku núteného 
obmedzenia užívania 
nehnuteľnosti. 
14. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
úrade 
po uplynutí 15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
Osobitné podmienky: 
15. Dodržať podmienky MsÚ Prešov, Odboru hlavného architekta mesta č. OHAM/16825/2018, 
zo dňa 31.12.2018. 
16. Dodržať podmienky MsÚ Prešov, Organizačný odbor, oddelenia KS č. 00/1794/2473/2019, 
zo dňa 11.01.2019. 
17. Dodržať podmienky MsÚ Prešov, Odbor dopravy a ŽP č. ODaŽP/5434/2019/Mi, zo dňa 09. 
04.2019. 
18. Dodržať podmienky MsÚ Prešov, odbor mestského majetku č. OSMM/178459/2019, zo dňa 
29.03.2019. 
19. Dodržať podmienky OÚ Prešov, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-PO-OSZP3-2019/004818-
02, 
zo dňa 03.01.2019. 
20. 
Dodržať podmienky OÚ Prešov, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-PO-OSZP3-2018/049888-
02Sa, 
zo dňa 28.12.2018. 
21. Dodržať podmienky OÚ Prešov, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-PO-OSZP3-2019/004819-
02, 
zo dňa 08.01.2019. 
22. Dodržať podmienky VVS, a.s. č. 2643/2019/0, zo dňa 10.01.2019. 
23. Dodržať podmienky VSD, a.s. č. 28202/2018, zo dňa 12.12.2018. 
24. Dodržať podmienky UPC Broadband Slovakia s.r.o. č. 1346/2018, zo dňa 12.12.2018. 
25. Dodržať podmienky SPP-D, a.s. č. TD/NS/0079/2019/Lo, zo dňa 21.01.2019. 
26. Dodržať podmienky Slovanet, a.s. č. 018-19/oDSaTRNo, zo dňa 02.01.2019. 
27. Dodržať podmienky Orange Slovensko, a.s. č. 2578/2018, zo dňa 03.07.2019. 
28. Dodržať podmienky OsvoComp, a.s. č. 14/12/2018/LS, zo dňa 14.12/2018. 
29. Dodržať podmienky Spravbytkomfort, a.s. zo dňa 17.04.2019 
Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie pri nadzemných a podzemných 
vedeniach elektronických 
telekomunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov 
nevyžaduje. 
Preto uskutočnenie umiestňovanej stavby nevyžaduje stavebné povolenie vydávané 
podľa ust. § 66 stavebného zákona. To však nezbavuje stavebníka povinnosti zabezpečenia na 
účel uskutočňovania stavby iné, na vec sa vzťahujúce predpísané povolenia, resp. oprávnenia, 
vydávané 
podľa osobitých predpisov. 
Rozhodnutie o námietkach 
účastníkov konania: neboli vznesené. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ budú v tejto lehote začaté stavebné 
práce: Pred͞enie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona , 
len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty. 
Toto rozhodnutie 
je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov 
konania. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ -Slovak Telekom, a.s., v zastúpení Nevitel, a.s. podal dňa 12.02.2019 návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"FTTH_PO_IBV _PO NKP1" -líniová 
inžinierska stavba v kat. úz. 
Prešov. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov 
a organizácií. 
Mesto 
Prešov -stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 20.03.2019 
začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej 
správy a 
dňa 17.04.2019 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo 
oznámené verejnou vyhláškou v meste 
Prešov od 22.03.2019 do 08.04.2019. 
Svoje 
súhlasné stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych 
sieti: Mestský úrad 
Prešov Odbor hlavného architekta mesta, Mestský úrad Prešov Odbor 
dopravy a životného prostredia, MDa V SR -útvar ved. Hygienika rezortu Košice, Ministerstvo 
Obrany SR-agentúra správy majetku, OR HaZZ v Prešove, Slovenská správa ciest, OÚ Prešov 
-odb. starostlivosti o ŽP, OÚ Prešov -odb. krízového riadenia, Ministerstvo Vnútra SR -
Centrum podpory 
Prešov, Správa a údržba ciest PSK, OÚ Prešov -odb. cestnej dopravy 
a pozem. komunikácií, Krajský pamiatkový úrad 
Prešov, Mestský úrad v Prešove, Organizačný 
odbor, Oddelenie komunálnych služieb, Dopravný podnik mesta Prešov, IL Prešov, s.r.o., 
Slovenský Vodohospodársky podnik, 
UPC s.r.o, Antik telecom s.r.o., CondorNET s.r.o., 
Slovanet 
a. s, Eltodo SK a.s., SW AN KE s.r.o., TOWERCOM a. s., 02 Slovakia s.r.o., DSiDATA 
s.r.o, Orange s.r.o., O.S.V.O. comp, a.s., SITEL s.r.o., SPP-Distribúcia a.s., VVS a.s. závod 
Prešov, VSD a.s., Slovak Telekom a.s., 
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté 
do podmienkovej časti 
rozhodnutia. 
Neboli uplatnené žiadne námietky 
účastníkov konania. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 59 písmena a) sumou 
vo výške l OO €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku na účet mesta Prešov dňa 
21.02.2019. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a výsledkov konania 
zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom mesta Prešov, 
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, 
neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. 
Preto, na 
základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako 
je uvedené vo výroku územného 
rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní a 
podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s§ 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať 
v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"FTTH_PO _IBV _PO NKPl ",bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
dňa ···········1--3--~09···t019···················· 
................. ' ............................... Y.: ...... . 
e viatka a.podp_ii 
>L l l l' , Q 
.__ ~ v 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: 
"FTTH _PO _IBV _PO NKPl", bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov (www.presov.sk) 
dňa .................................................... . 
······~: ··············\··································· 
P~čiatka a podpis · 
J iu\ .., 
080 Ol l::. f ~ O V 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)