Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Skromná, ul. Zajačia, ul. Malkovská, záhradky Vydumanec v termíne 3. október 2019 od 08:00 h do 12:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

16.09.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                IID 
Véš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Détum: 
Vážený zákazník, 
l 
34/556577/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/13.09.2019 
1 6 -09-Z019 
Vyvesené dila---------2:vocené dňa ----------· 
34/556577/2019 
MESTO PREšOV 
Hlavná 73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v 
lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Skromná, ul. Zajačia, ul. Malkovská, záhradky Vydumanec 
v termíne 
3. október 2019 od 08:00 h do 12:30 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
dis~ribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Udržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Cien O 
ô 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E ínfo@vsd
s.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 SS 678-6S16 
Poruchová 
linka VSD: 0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenské 
distribučné, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spoločnos( je zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného 
sUdu Kol:ice l, 
oddiel Sa, vložka 1411/V 
IC:O: 36 599 361 l OIC: 2022082997 
IČ DPH: SK20Z~08Z997 
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, 
pobočka zatvaničnej banky. 
č. U.: 2008480108/8130 
!BAN: SKO? 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CIT l SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)