Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "Dial'nica D1 Svinia- Prešov, západ".

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

14.05.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        , , " 
OKRESNY URAD PRESOV 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
1 
~ o·· 
' ~. 2JíJ 
Číslo spisu: OU-PO-OCDPK-2018/022828-02 v Prešove:09.05.2018 
' 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na 
ústne rokovanie 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a 
miestne príslušný 
správny orgán podľa § 4 ods.! zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3a ods. 2 zákona 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov na základe návrhu 
investora 
-Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava zo dňa 
23.04.2018 nariaďuje v zmysle zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v 
znení neskorších predpisov (stavebný zákon), ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním v rámci kolaudácie stavby "Dial'nica Dl Svinia-Prešov, západ", 
stavebné objekty: 
-SO 103-00.2 Mimoúrovňová križovatka Svinia, úprava cesty 1/18 
-SO 102-OO Úprava cesty 1/18 s okružnou križovatkou-vetva č.S 
-SO 107-OO Vetva č. 3 križovatky Prešov západ 
v zmysle stavebných povolení 
č. 2007/00865-03 zo dňa 13.07.2007 a zmeny stavebného povolenia č. 
OÚ-PO-OCDPK-2016/044991-03 vydaných Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie v 
Prešove a Okresným úradom Prešov-OCDPK. vydal KUCDPK rozhodnutiami č. j. 
9/2010/02217-002 zo dňa 14.06.2010 a č.j. OU-PO-OCDPK-9/2013/00784-14 zo dňa 10.04.2013 a 
povolenie o 
predčasnom užívaní stavby . 
. 
Ústne konanie sa uskutoční 
29.05.2018 (utorok) o 11:00 hod. 
so stretnutím pozvaných účastníkov v zasadacej miestnosti v sídle NDS a. s., Investičný odbor Prešov, 
Námestie mládeže 3, 080 Ol Prešov. 
Na ústnom konaní stavebník predloží doklady určené v podmienkach stavebného 
povolenia a 
všetky požadované dokumenty v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
Účastníci a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr 
pri ústnom konaní, inak sa na ne 
podľa § 80 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. neprihliadne. Ak sa niektorý z 
účastníkov konania nechá v konaní 
zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo 
s overeným podpisom toho 
účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
OKRESNY 
,, ÚRAD 
PREŠOV 
Telefón 
051/7082337 
Fax 
051/7082297 
! 
/ 
J :l • .. ' 
Ing. František Vaško 
vedúci 
odboru 
E-mail 
vladimir.maco<'á)minv.sk 
Internet 
www.minv.sk 
IČO 
00151866 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada mesto Prešov, aby 
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesilo na úradnej tabuli mesta a mestských častí na dobu I 5 dní. Po 
uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame 
o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej 
tlači. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky : 
Rozhodnutie sa 
doručí: 
l. NDS a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Dátum zvesenia : 
odtlačok pečiatky, podpis 
2. NDS a.s., IO Prešov, Námestie mládeže 3, 080 Ol Prešov 
3. SSC, IVSC, Kasárenské nám. 4, 040 Ol Košice 
4. Mesto Prešov, v zastúpení primátorom mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
5. Mestský úrad Prešov, OHAM, oddelenie dopravy, Jarková 26,080 Ol Prešov 
6. Dopravoprojekt a. s., stredisko Prešov, Jarkova, Prešov 
7. verejnou vyhláškou ostatní účastníci 
Na vedomie dotknuté orgány: 
8. OÚ Prešov, odbor och. prírody a krajiny, Nám. mieru 2, 080 Ol Prešov 
9. SVP, OZ Košice, Správa Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice 
l 
O. OÚ Prešov, odbor pozemkový, Nám. mieru 2, 080 Ol Prešov 
ll. OÚ Prešov, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nám. mieru 3, Prešov 
12. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 Ol Košice 
13. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
14. Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
15. SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
16. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
17. VVS, a.s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
18. KR PZ SR, KDI v Prešove, Pionierska 33,080 05 Prešov 
19. SPF Bratislava, Regionálny odbor, Kerastínske nám. l, 080 Ol Prešov 
20. 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 O l Prešov 
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva MDPT SR, Štefánikova 50/A, 040 Ol Košice 
22. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
OKRES NV 
l 
ÚRAD 
PREŠOV 
Telefón 
051/7082337 
F"" 
051/7082297 
E-mail 
v lad im ir.macolá!m in v .sk 
Internet 
www.minv.sk 
IČO 
00151866 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)