Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Michaela Marušáková naposledy bytom 08001 Prešov, Ivo Ramazetter naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Kudryová naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Hricko naposledy bytom 08001 Prešov, Kamila Harahoničová naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Baláž naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        17 ·09· 2019 
11yvesené dna _________ _ 
7.v ~e á riňiJ ------__ _ 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2540/2019 Prešov, 13. 9. 2019 
, , v 
V 
E R E J N A V Y H LA S K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Michaela Marušáková 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2540/2019 DEV zo dňa 10.09.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2540/2019 zo dňa 10.09.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deii doručenia. 
~. ()V'MVVZ1/ 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
1 7 -09-2019 
Jyve ené áila _______ _ 
Zv en'dňa ________________ ,._~ 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, lllavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2538/2019 Prešov, 13.9.2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Ivo Ramazetter 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2538/2019 DEV zo dňa 09.09.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2538/2019 zo dňa 09.09.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorý
ch zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
1 7 -09-2019 
Vyvesené dňa _________ _ 
7vP.~en~ rlHa --------· 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský 
úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2537/2019 Prešov, 13. 9. 2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o 
oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Eva Kudryová 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2537/2019 DEV zo dňa 09.09.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 
73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2537/2019 zo dňa 09.09.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
c/. 
(}wAuM/ 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
1 7 -09-2019 
l" w"voňa _______ _ 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor financií a mestské/to majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2536/2019 Prešov, 13.9.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Martin Hricko 
naposledy bytom 
08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2536/2019 DEV zo dňa 09.09.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2536/2019 zo dňa 09.09.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~ 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
1 7 -09-2019 
Vyvesené dňa _________ _ 
'1C · '"" d'i;:~ ----------
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2535/2019 Prešov, 13. 9. 2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Kamila Harahoničová 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2535/2019 DEV zo dňa 09.09.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2535/2019 zo dňa 09.09.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 
dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
~ 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
1 7 -09-Z019 
Jt""~ené dna _________ _ 
-· ." n· dň 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2534/2019 Prešov, 13. 9. 2019 
, , v 
V E R E J N A V Y H LA S K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Jozef Baláž 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2534/2019-DEV zo dňa 09.09.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2534/2019 zo dňa 09.09.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
v: 
~ 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)