Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Peter Kováč, naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6592/1 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Vyve:,ei rt,; u lia ___ 1_8___:-0..:..9-_Z:.:0:..:.:19::__ __ . ......,...;:· 
Číslo: 102154858/2019 
Dátum: 12.09.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ing. Peter Kováč 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Karpatská 6592 l l, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102094730/2019 zo dňa 05.09.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102094730/2019 zo dňa 05.09.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
................... ~~·················· 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)