Poľnohospodárske družstvo Kapušany - Oznámenie o vyplácaní nájomného vlastníkom poľovných pozemkov.

Oznámenie o vyplácaní nájomného vlastníkom poľovných pozemkov

18.09.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                18 ·09· 2019 
Vyvesené dňa _________ _ 
v 
družstvo KAPUSANY pri Pol'nohospodárske 
Kapušany 568, 082 
12 
v 
Kapušany, ICO : Prešove, 
00200531 
v zastúpení Ing. Viera Sučková -predseda predstavenstva ; Jarmila Kerestešová -člen 
predstavenstva. 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
Poľnohospodárske družstvo Kapušany, ako legitímny užívateľ poľovného revíru 
Kapušany, na základe zmluvy o užívaní uznaného 
poľovného revíru Kapušany zaevidovanej, 
Okresným úradom Prešov, pozemkový a lesný odbor zo dňa 16.02.2016, ktorý bol uznaný 
rozhodnutím Lesného úradu Prešov pod 
číslom 75/93 zo dňa 7.10.1993 a zmenený 
rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Prešove 
číslo 2006/46-15 zo dňa 12.05.2006 
a rozhodnutím Krajského lesného úradu v Prešove číslo 06/00358-2/CA 
zo dňa 02.08.2006 
v súlade s § 16 zákona o poľovníctve, všetkým vlastníkom poľovných pozemkov v poľovnom 
revíre Kapušany v súlade so zmluvou o užívaní poľovného revíru Kapušany článok VI. -
Výška a spôsob vyplatenia dohodnutej náhrady za postúpenie užívania 
poľovného revíru, ako 
aj v súlade s notárskou zápisnicou o priebehu zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov 
NZ 4173/2016 zo dňa 09.02.2016 
• 
oznamuJe, 
že počnúc dňom 23.09.2019 budeme vyplácať nájomné vlastníkom poľovných 
pozemkov 
v každý pracovný piatok do 15.11.2019 v čase od 7.30.-14.30 hod. V prípade 
ďalších informácií kontaktuje Ing. Sučkovú 051/7493610. 
V Kapušanoch 16.09.2019 
1 8 -09-2019 
Vyvesené: 
PoľnohospoaarsKt ...:luzsb· KAPUŠANY pri Prešov• 
PSČ 082 12 
1\.'-l·~~Tr'\ ,-...,-l~'.:···,.--.. ;· 
lnJC..M~::~;~~~._.: ;~.-
·-c/" 080 ~\:l~-~ \i ..: o v 
" l-7/ 
l 
Ll~~ 
Ing. Viera Sučkovf 
Predseda predstavenstva 
Lv,t_--;-
Jarmila Kerestešová 
člen predstavenstva 
Zvesené: 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)