Doručenie výzvy na vyjadrenie: Marek Gerjak, 080 01 Prešov, nar. 18.08.1986.

Doručenie výzvy na vyjadrenie

18.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list čislo l zo dňa 
1 8 -09-2019 
COLNÝ ÚRAD PREŠOV 
yvesené dna _______ _ 
Pobočka colného úradu Prešov nácestné strédlsko~------· 
Košická 30, 080 05 Prešov 
Marek Gerjak 
080 01 Prešov 
Naše číslo 
513290/2019 477646/2019 
Vybavuje/linka 
npor. Mgr. Sučková/7454 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Doručenie výzvy na vyjadrenie 
Prešov 
13.09.2019 
Colný úrad Prešov týmto v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, doručuje daňovému subjektu -Marek 
Gerjak, 080 01 Prešov, nar. 18.08.1986, Výzvu na vyjadrenie zn. 477646/2019 zo dňa 23.08
.2019. 
Uvedenú písomnosť si daňový subjekt môže prevziať na Pobočke colného úradu Prešov nácestné 
stredisko, Košická 30, 080 05 Prešov v lehote 15 dni odo dňa vyvesenia verejnej vyhlášky. 
Telefón: 051/7357454, 
E-mail: Katarina.Suckova@financnasprava.sk, 
pplk. JUDr. 
Vladimír Pimík 
riaditeľ colného úradu 
v zastúpení 
mjr. Ing. Ján Wilman 
vedúci PCÚ Prešov NS 
·1. 
www .financnasprava.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)