Oznámenie o začatí stavebného konania na stavebnú úpravu dokončenej stavby: "Zväčšenie dverného otvoru v panelovom dome": bytový dom Ul. Sibírska, vchod č. 8, byt č. 53, 7. poschodie, súpisné č. 7087, parcela č. 14302/117, v katastrálnom území Prešov.

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavebnú úpravu dokončenej stavby

19.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/ 10135/2018-Fa 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Vybavuje: Ing. Franková Mária, 
č. tel. 051/31 OO 535 
e-mail: maria.frankova@presov.sk 
1 9 -09-2019 
Vyvesené dňa _________ _ 
Zvesené dňa -----------
080 O l Prešov 
V Prešove dňa:13.09.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavebnú úpravu dokončenej 
stavby: 
"Zvädšenie dverného otvoru v panelovom dome". 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením§ 117 odst. 
l) zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná 
dňa 26.06.2019 žiadateľom -Anton Vydumsky, Sibírska 8, 080 Ol Prešov 
žiadost' o vydanie stavebného povolenia 
na stavebnú úpravu dokončenej stavby: 
"Zväčšenie dverného otvorov panelovom dome" (v nosnej stene hrúbky 150 mm, 
celková 
šírka otvoru 1600 mm a výška 2250 mm, medzi obývacou izbou a kuchyňou), 
miesto stavebných úprav: bytový dom Ul. Sibírska, vchod č. 8, byt č. 53, 7. poschodie, 
súpisné 
č. 7087, parcela č. 14302/117, v katastrálnom území Prešov. 
Stavebný úrad 
podľa§ 26 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§ 
61 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania 
všetkým 
účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia 
na stavebnú úpravu dokončenej 
stavby: "Zväčšenie dverného otvoru v panelovom dome" verejnou vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a 
žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavebnej úpravy, upúšťa v zmysle §61ods. 2 
stavebného zákona od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavebnej úprave uplatniť 
najneskoršie do 7 ľracovný~h.dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule mesta, 
inak sa na neskoršie 
námi~tky' v zmysle § 61 stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa §61 ods.5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Do 
pokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Prešove-stavebnom úrade /Ul. Jarkova 
č. 26, 2. poschodie, č. d. 302, po predchádzajúcej dohode s pracovníkom č. tel. 051/3100 535/. 
Stavebný úrad v súlade s 
§ 
33 ods.2 správneho poriadku umožňuje účastníkom konania, aby 
sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k 
spôsobu jeho zistenia, 
prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na 
stavebnú úpravu dokončenej stavby: "Zväčšenie dverného otvoru v panelov dome" 
spolu s projektovou dokumentáciou musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením 
§ 26 
odst. 2) zák. 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 61 odst. 4) stavebného zákona 
3 
Na vedomie: 
l. Anton Vydumský, Sibírska 8, 080 Ol Prešov 
2. Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
3. projektant: Ing. Štefan Andrejko, PSKA inžiniering s.r.o., L. Novomeského 10, 080 Ol 
Prešov 
4. Mesto Prešov-stavebný úrad, pre spis 
Názov stavby: ZVÄČŠENIE DVERNÉHO OTVORU V PANELOVOM DOME STATICKÝ POSUD.QK 
Investor: 
Dátum: 06/2019 
Strana: 5 
Anton Vydumský, Nová Štvrť 190/58, Kapušany 
Po hlad 
Fláncron~ mza~wnie 
dvemého otvoru 
Kuchyňa 
Ob~ ·· . ' b 
· · .•. yvacta 1z ... ·a 
Vypracoval: Ing. Štefan Andrejko 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)