Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Július Petik, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger




Rozpoznaný text:

        Číslo: 100937139/2018 
Dátum: 14.05.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
1 ~. 05. 701[: 
Adresát písomností: Július Petik 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 100928411/2018 zo dňa 11.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Jarkova 48, 
080 O l Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov, 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov číslo 100928411/2018 zo dňa 11.05.2018 verejnou vyhláškou 
podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Jarkova 48, 080 O l Prešov. v kancelárii č.9 
v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podfa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
( 
. '-----. 
··········t········
··········) .................... . 
Ing. Gabriela Hamariová 
vedúci oddelenia 
daňovej kontroly 
8 
~ 
~ 
íslo: 100834888/2018 
Dátum: 26.04.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 O l Prešov 
Verejná vyhláška 
;··· 
t ,. ·'• 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: ROG I INVEST, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 25, 
080 06 Prešov 
Písomnosť č. 100741819/2018 zo dňa 16.04.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov, 5. poschodie 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100741819/2018 zo dňa 16.04.2018 verejnou vyhláškou podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámerllit-na Daňovom úrade Prešov Hurbanisto\ 3, 080 Ol Prešov. 5. poschodie' kancelárii é. 513 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorš 
ich predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
~./ 
........... ~~.: ............................. . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
· .• -z 
Číslo: l 00878930/20 I 8 
Dátum: 
03.05.20I8 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
·, . 
' . 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: ROY AL FLUSH, s. r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 68, 080 O I Prešov 
Písomnosť 
. I00796798/2018 zo dňa 23.04.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 O l Prešov, 5. poschodie. 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100796798/2018 zo dňa 23.04.2018 verejnou vyhláškou podla§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 O l Prešov, 5. poschodie. v kancelárii č. 513 
' Uradn~·ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu I 5 dni. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
............ ~~.~ .................. .. 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)