Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia: na inžinierskú líniovú stavbu: "Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na ul. Šrobárovej."

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

20.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Obec Petrovany 
Stavebný úrad 
So sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 73 
Číslo: SÚ/13170/2019-Su 
2 o -09-2019 
Vyvesené dita __________ _ 
.,_•P.Ar"~ dHa--------
080 Ol Prešov 
V Prešove dňa : 17.09.2019 
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia 
na inžinierskú líniovú stavbu 
v 
"Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na ul. Srobárovej. 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Navrhovate!' 
-Mesto Prešov, OÚR,AaV, RIV, jarková 24, 080 Ol Prešov podal dňa 
22.10.2018 
na stavebný úrad žiadosť o predÍženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 
"Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných plôch 
na ul. Šrobárovej". 
Inžinierska stavba : "Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na 
ul. 
Šrobárovej", sa bude realizoval' na pozemku podl'a evidencie nehnutel'nosti parc. č. KN-C 
14411, KN-C 14385/2, KN-C 14385/3, KN-C 14385/12, KN-C 14385/13, KN-C 14386/16, 
katastrálne územie Prešov. 
Stavbou sa rieši prepojenie jestvujúcich vnútro blokových komunikácií na východnej strane 
a na západnej strane bytového domu na ul. Šrobárovej, Navrhované prepojenie bude na južnej 
strane bytového domu pozdÍž jestvujúceho chodníka. 
Prepojovacia komunikácia bude dlžky 100,29 ma šírky 5,0 m. Bude slúžiť predovšetkým 
ako prístupová komunikácia k trom navrhovaným odstavným plochám. 
Obec Petrovany ako príslušný stavebný úrad v zmysle 
§ 117 zákona č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien 
a doplnkov, oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje 
začatie územného konania o predÍženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby dotknutým 
orgánom a všetkým známym 
účastníkom konania v predmetnej veci verejnou vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a 
žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť v pracovných dňoch, (po predchádzajúcej 
telefonickej dohode s príslušným referentom stavebného úradu) na Mestskom úrade 
v 
Prešove, stavebnom úrade, ul. Jarková 26 
(č. dv. 306). 
Účastníci 
konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 7 
pracovných 
dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania o predÍžení platnosti 
územného rozhodnutia, inak sa na neskoršie podané námietky . v zmysle § 36 ods. 3 
stavebného zákona neprihliadne. 
Podl'a 
§ 36 ods. 3 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje stanovisko 
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý 
orgán v 
určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má 
sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie konania o predÍžení platnosti územného 
rozhodnutia 
na inžinierskú líniovú stavbu "", musí byt' vyvesená v súlade s ustanovením § 
Doručí sa: 
l Mesto Prešov, MsÚ Prešov, OSR, Ol Č Jarková24 08001 Prešov 
2 Technické služby mesta Prešov, a. s. Bajkalská č.33 08001 Prešov 
3 CondorNet, s.r.o. Kováčska č. l 08001 Prešov 
4 Orange Slovensko, a.s, Prievozská Č. 6/A 82109 Bratislav 
5 Slovanet, a.s. Záhradnícka č. 151 82108 Bratislav 
6 Slovak Telekom, 
a. s. Bajkalská Č. 28 81762 Bratislav 
7 
SPP-distribúcia, a. s. Mlynské ~ivy Č. 44/B 82SII Bratislav 
8 Východoslovenská 
distribučná, a. s. Mlynská C. 31 04291 Košice 
9 Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a. s. OZ Prešov l(úoeľná 3 080 Ol Prešov 
10 UPC BROAD BAND SLOVAKIA s.r.o. Sevčenkova 36, PO BOX 216 85101 Bratislav 
II Mesto Prešov, MsÚ Prešov -Odbor hlavného 08001 Prešov 
architekta mesta 
12 Mesto Prešov, MsÚ Prešov-Odbor dopravy, ŽP a KS, Hlavná 73 08001 Prešov 
odd. dopravy -cestný správny orgán 
13 Mesto Prešov, MsÚ Prešov-Odbor dopravy, ŽP a KS, Hlavná 73 08001 P-v 
odd. životného prostredia -správca verejnej zelene 
14 Mesto Prešov. MsÚ Prešov-Odbor dopravy, ŽP a KS, Hlavná 73 08001 Prešov 
odd. komunálne služby 
JS Mesto Prešov, MsÚ Prešov-Odbor SMM, odd. Hlavná 73 08001 Prešov 
mestského majetku 
16 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OPaTK) Námestie mieru 3 08001 Prešov 
17 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS) Námestie mieru 3 08001 Prešov 
18 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH) Námestie mieru 3 08001 Prešov 
19 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OPaTK) Námestie niieru 3 08001 Prešov 
20 Okresné 
riaditeľstvo Ha ZZ Požiamic~á č .. } 08001 Prešov 
21 Krajský pamiatkový úrad Prešov Hlavná C. 115 I 08001 Prešov 
22 PhDr. RudolfDupkala, PhD., predseda VMC č. 6 Hlavná 73, poslan. schránka 080 Ol Prešov 
23 Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. Pionierska'24, 080 os Prešov 
24 Ministerstvo obrany SR., sekcia majetku a infraštruktúry Kutuzovova8 83247 Bratislav 
25 Ministerstvo vnútra 
SR, centrum podpory Prešov Štúrova 7 08001 Prešov 
26 Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku Komenského Č. 32/A 040 Ol Košice 
27 
STAVOPROIEKT, s.r.o. Jarková 31 0800\ Prešov 
28 O.S.V.O.comp. a.s. Strojnícka 18 08001 Prešov 
29 BYTOVÉ DRUŽSTVO Ba,jkalská 30 0800\ Prešov 
30 
SPRA VBYTKOMFORT 
Volgogradská 88 08001 Prešov   

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)