Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: AGRO- FARMA Jasenov s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Budovateľská 11493/63, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 102191659/2019 
Dátum: 18.09.2019 
2 o -09-2019 
"~yvesené dňa _________ ............._ 
'Zvesené dňa -----------
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná 
vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: AGRO-FARMA Jasenov s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Budovateľská 11493 l 63, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 02015657/2019 zo dňa 22.08.2019 je uložená na 
Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102015657/2019 zo dňa 22.08.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 
Z. z. o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, v kancelárii č.509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
.............. /.~~····················· 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
Hlavná č. 73 
080 Ol PRE 
Š OV 
-l-
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
2 o -09-2019 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)