Oznámenie o doručení písomnosti: Milada Marcinková, Mirka Nešpora 33, 080 01 Prešov, Ondrej Grivalský naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

23.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        'vy.v-u i a __ 2_3_-0_9_-2_01_9 __ _ 
MESTO PREŠOV ZvE!s~nP. rlHa ----------
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslo konania: č. k. 38524112019 Prešov 13. 9. 2019 
V E R E J N Á V Y H LÁ Š K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Milada Marcinková 
Mirka N ešpora 33 
080 
Ol Prešov 
Písomnosť č. k. 385241/2019 zo dňa 2.7.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č. k. 385241/2019 zo dňa 2.7.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 35 
ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 
15 dní od vyvesenia oznámenia 
na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 239 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť 
v lehote 
neprevezme, posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka 
referátu daní a poplatkov 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
2 3 -09-Z019 
MESTO PREŠOV 
Z 'esená dňa ________ ,....._ 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2594/2019 Prešov, 19. 9. 2019 
V E RE J N Á VY H LÁ Š K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Ondrej Grivalský 
naposledy bytom 
08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2594/2019 zo dňa 19.09.2019 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 
73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2594/2019 zo dňa 19.09.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 237 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)