Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar - celá ul. Úzka okrem č.d. 8, ul. Na brehu nepárne č.d. 1 až 25, párne č.d. 2 až 12 a č.d. 20A, 22, ui.Suvorovova nepárne č.d. 11 až 17, č.d. 38,44 v termíne 11. október 2019 od 07:10 h do 15:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

23.09.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ll O 
2 3 -09-2019 
z~esen~dňa ________________ __ 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
111574461/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/20.09.2019 
11/574461/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov, Solivar -celá ul. Úzka okrem č.d. 8, ul. Na brehu nepárne č.d. 1 
až 
25, párne č.d. 2 až 12 a č.d. 20A, 22, ui.Suvorovova nepárne č.d. 11 až 17, č.d. 
38,44 
v termíne 
11. október 
2019 od 07:10 h do 15:30 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou dis~ribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Udržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme všetko preto, aby 
bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného. miesta bude 
dostávať e-mailom. Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová 
linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spoločnosť je zapisaná v Obchodnom 
registri Okresni?:ho súdu Košice l. 
oddiel Sa, vložka 1411/V 
ltO: 36 599 3611 Dlt: 2022082997 
1t OPH: SK2022082997 
Bankove spojenie: Citib<'nk Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. u.: 2008480108/8130 
18AN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
81C: CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)