Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar- ul. Úzka, ul. Pod hrádkom nepárne č.d. 11 až 49, párne č.d. 12 až 26, ul. Vaľkovská, ul. Tokajícka, ul. Zlatobanská, ul. Pod Debrami, ul. Gapľova, ul. Lidická, ul. Banícka, ul. Zborovská, ul. Pod Turňou, ul. Čipkárska, ul. Padlých hrdinov, ul. Ondavská č.d. 32. 32A, 34, ul. Na brehu, ul. Suvorovova nepárne č.d. 11 až 17 a č.d. 38, 44, ul. Pri hati, ul. 8. Nemcovej, ul. Soľnobanská párne č.d. 8 až 36, nepárne č.d. 19 až 39, ul. Tajovského nepárne č.d. 17 až 51, párne č.d. 20 až 52, ul. Kukučínova nepárne č.d. 15 až 55, párne č.d. 16 až 52, ul. Kysucká nepárne č.d. 1 až 31, párne č.d. 2 až 8, ul. Čajkovského, ul. Bencúrova v termíne 10. október 2019 od 07:00 h do 16:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

23.09.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                2 3 -09-2019 
Vyvesené dita _________ _ 
liD 
('te"!:lnň dHa -----------
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
201/573825/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l(ošice/20.09.2019 
201/573825/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je 
naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v 
lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov, Solivar-ul. Úzka, ul. Pod hrádkom nepárne č.d. 11 až 49, párne 
č.d. 12 až 26, ul. Vafkovská, ul. Tokajícka, ul. Zlatobanská, ul. Pod Debrami, ul. 
Gapfova, 
ul. Lidická, ul. Banícka, ul. Zborovská, ul. Pod Turňou, ul. tipkárska, ul. 
Padlých hrdinov, ul. Ondavská 
č.d. 32. 32A, 34, ul. Na brehu, ul. Suvorovova 
nepárne 
č.d. 11 až 17 a č.d. 38, 44, ul. Pri hati, ul. 8. Nemcovej, ul. Sornobanská 
párne 
č.d. 8 až 36, nepárne č.d. 19 až 39, ul. Tajovského nepárne č.d. 17 až 51, 
párne č.d. 20 až 52, ul. Kukučínova nepárne č.d. 15 až 55, párne č.d. 16 až 52, ul. 
Kysucká nepárne č.d. 1 až 31, párne č.d. 2 až 8, ul. tajkovského, ul. Bencúrova 
v termíne 
10. október 2019 od 07:00 h do 16:00 h 
Je nám fúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či 
jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
1 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová 
linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31. 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoločnosť je zapís~ná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Košice 1, 
oddiel Sa, vložka 1411/V 
IČO: 36 599 3611 OIČ: 2022082997 
IČ OPH: SK2022082997 
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, 
pobočka zahri!!ničnej banky, 
č. U.: 2008480108/8130 
IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CITI SKBA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)