Stavebné povolenie: "IBV Král'ova Hora - za Židovským cintorínom, Prešov".

Stavebné povolenie

23.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        z 3 -09-2019 
"'"'"~~ ... ,.; ...~·'\ __________ _ 
\! .. ~w~ ......... ~.. ....... 
MJE§'ľO PREŠOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9579/145385/2019-Cj V Prešove dňa: 19.09.2019 
Oznámenie 
stavebného 
povolenia verejnou vyhláškou podl'a § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný 
zákon") v znení neskorších predpisov 
Stavebné povolenie 
Mesto Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 4) 
zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") v znení 
neskorších 
predpisov v súbehu 
s§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov na základe podanej 
žiadosti, ktorú 
podalaPhDr. Ing. Danka Vargová, Mukačevská 47, 080 Ol Prešov (ďalej 
v 
texte len "stavebník") dňa 18.06.2019 o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku stavbu: 
"mv 
Král' ov a Hora -za Židovským cintorínom, Prešov", prerokoval podanú žiadosť 
stavebníka v stavebnom konaní podľa § 61 ods. 4 a stavebného zákona s dotknutými orgánmi 
a so známymi 
účastníkmi konania a rozhodol takto : 
Inžinierska stavba : 
"IBV Král'ova Hora -za Židovským cintorínom, Prešov,_na 
pozemku parc. č. KN-C 16209/434, 16209/436, 16209/438, 16209/596, 16209/607, 16209/625, 
16209/635, 16209/647, 16209/718, 16209/956, 16209/957, 16209/976, 16209/800, 16209/801, 
16347/7, 16347/8, 16347/9, 16347/10, 16347/11, 16347/12, katastrálne územie Prešov sa podľa 
§66 stavebného zákona a podľa §l O vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona 
povoľuje. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: 
SO Ol -Obslužné komunikácie 
Na 
uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
l. Podl'a Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, schválených Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov uznesením č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien 
a doplnkov 2017 Územného plánu mesta 
Prešov, schválených Mestským zastupiteľstvom 
mesta Prešov uznesením č. 18/2018 zo dňa 12.12.2018, ktoré nadobudlo účinnosť 
l 
05.01.2019, sa predmetné pozemky nachádzajú na funkčnej ploche navrhovanej ako obytná 
plocha rodinných domov, pre ktorú platí záväzný regulatív RL 
B.l Plochy určené pre bývanie 
v rodinných domoch. 
2. Vyhotovenie, trasovanie a umiestnenie stavby musí 
byť v súlade a za dodržania adekvátnych 
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí vydanom mestom Prešov 
pod č. B/8935/2016 
-Tu dňa 19.07.2016. Stavba bude uskutočnená podľa vypracovanej projektovej 
dokumentácie overenej v tomto stavebnom konaní, ktorej 
spracovateľom je Ing. Ján Pariľak, 
Prostejovská 21, 080 Ol Prešov. 
3. Stavebník 
zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia§ 75 stavebného zákona osobou 
oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 
4. Zhotoviteľ stavby bude určený stavebníkom vo výberovom konaní. Stavebník najneskôr do 
do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) 
a adresu 
zhotoviteľa stavby. 
5. Stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia. 
6. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
7. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to 
od prvého 
dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d 
stavebného zákona a § 28 Vyhlášky 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 
8. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na označení 
je potrebné uviesť kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia, 
meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom a termín 
začatia a ukončenia stavby. 
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona 
vzťahujúce sa na stavenisko. 
10. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenie§ 13 Vyhlášky 
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na 
výstavbu a ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na 
ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
ll. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie 
existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovat' tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
12. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných 
objektov sa nesmie používat' 
vibračný valec, ryhy sa musia kopat' ručne. 
13. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému 
zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývat' aj zodpovedných 
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú 
byt' zasypané, o čom 
bude vyhotovený písomný záznam. 
14. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. 
15. Stavebník 
je povinný zemné práce realizovať v súlade s§ 48 ods. 3 stavebného zákona. 
16. 
Pri stavebných prácach nesmie byt' narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení. 
17. 
Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín. 
18. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú technicky 
spôsobilé. 
19. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia 
telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa; práce zastaví 
a urobí 
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu. 
20. Pri stavbe ajej uskutočňovaní musia byt' dodržané všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN. 
2 
21. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov o odpadoch. 
22. 
Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odbomého dozoru, inšpekčných a 
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný 
dohľad a orgánov 
povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, 
ktoré by ohrozovali 
bezpečnosť a zdravie. 
23. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli priľahlé 
komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené. 
24. Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných 
vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a 
hasičskej služby. 
25. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ nesmie cesty a miestne komunikácie a premávku na nich 
stavebnou 
činnosťou ohrozovať. 
26. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému 
obmedzeniu premávky 
na pozemných komunikáciách. 
27." Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností. 
28. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých 
účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení_ 
neskorších predpisov. 
29. Stavebník 
je povinný rešpektovať rozhodnutie KPÚ Prešov vydané pod č. K.PUP0-
2019/5052-06/17344/Ul dňa 18.07.2019. 
30. Stavebm'k dodrží všetky podmienky KR PZ Prešov, krajský dopravný inšpektorát uvedené 
v záväznom stanovisku vydanom pod 
číslom KRPZ-PO-KDI-17-208/2019. 
31. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný 
návrh stavebníka vydá stavebný úrad. 
Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží okrem 
náležitých dokladov 
aj atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na 
stavbe, geometrický plán na porealizačné zameranie stavby v tlačovej forme a potvrdenie 
správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov (Progres CAD Engineering, s.r.o. Prešov, 
Masarykova 16) o odovzdaní 
porealizačného zamerania stavby v digitálnej forme. 
32. Stavebné povolenie stráca 
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc 
sa so stavbou 
nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona. 
33. Stavebný úrad 
upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie 
stavby. 
34. Stavebné povolenie stráca 
platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa keď 
nadobudlo právoplatnosť. 
35. Stavbu nemožno začať, pokial' rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle ustanovenia 
§ 52 správneho poriadku. Po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si 
stavebm'k zabezpečí vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom 
úrade. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov kónania: 
V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania. 
Pripomienky dotknutých orgánov, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov 
boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 
Žiadost' o stavebné povolenie bola spoplatnená 
podľa položky 60 písm. g) zákona č. 
14511995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 120,-€. Správny poplatok žiadateľ uhradil 
v pokladni mestského úradu Prešov. 
3 
Odlôvorllrnemuie 
Stavebník podal dňa 18.06.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia 
na inžiniersku stavbu: "IBV Kráľova Hora -za Židovským cintorínom, 
Prešov", na pozemku parc. č. KN-C 16209/434, 16209/436, 16209/438, 16209/596, 16209/607, 
16209/625, 16209/635, 16209/647, 16209/718, 16209/800, 16209/801, 16347/7, 16347/8, 
16347/9, 16347/10, 16347/11, 16347/12, katastrálne územie 
Prešov. Na predmetnú stavbu bolo 
mestom 
Prešov vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 19.07.2016 pod číslom 
B/893 5/2016-Tu. 
Stavebný úrad listom zo dňa 24.06.2019 oznámil začatie stavebného konania účastníkom 
konania formou verejnej vyhlášky (veľký počet účastníkov konania) a dotknutým orgánom 
a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov jednotlivo. Stavebné 
konanie sa 
uskutočnilo dňa 19.07.2019. V rámci stavebného konania sa k stavbe kladne vyjadrili, 
alebo stavebník doložil kladné vyjadrenia od dotknutých orgánov 
-ich podmienky boli 
skoordinované a zapracované 
do podmienkovej časti tohto stavebného povolenia. V stavebnom 
konaní k predmetnej stavbe neboli vznesené námietky. 
Dokumentácia stavby 
spÍňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z.z. Podmienky 
rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia: -ochrany záujmov spoločnosti pri 
výstavbe; -komplexnosti výstavby; dodržanie všeobecných technických požiadaviek 
na 
výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými 
orgánmi štátnej správy a na 
vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné 
prostredie, ako 
aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. 
Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania stavebný úrad konštatuje, že 
uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či 
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, 
preto rozhodol tak, ako 
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Podľa§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok), a to v lehote 
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto 
Prešov stavebný úrad, Hlavná č. 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie 
je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
4 
·Úradný záznam: 
Verejná 
vyhláška, ktorou sa oz.l!llamuje vydanie stavebného povolenia inžinierskej stavby: 
"IBV Král'ova Hora -za Židovským cintorínom, Prešov" bola vyvesená na úradnej tabuli 
mesta Prešov · 
2 3 ·09· 2019 
dňa .................................................... . 
...... ,n,l~~-~······· 
-~;i~ ....... 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia inžinierskej stavby: 
"IBV Král'ova Hora -za Židovským cintorínom, Prešov" bola zvesená z úradnej tabule 
mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Na vedomie: 
l. Stavebm1c PhDr. Ing. Danka Vargová, Mukačevská 47, 080 Ol Prešov 
2. MsÚ Prešov-OŽPaDI, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
3. MsÚ Prešov-OURAaV, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
6. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
7. Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
9. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
l 
O. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
ll. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 Ol Bratislava-Petržalka 
12. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
13. Slovanet ,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
14. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o:, Ševčenkova 36,851 Ol Bratislava 
15. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
16. Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 
17. IL Prešov, spol. s r.o., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
18. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18,080 06 Prešov 
19. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4 
20. Správa a 
zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., 
Pionierska 24, 080 05 Prešov 
21. ':kľäj ské riaditei'stvo Policajného zboru v. Prešove.-krajský --dopravný Inšpektorát, Pionierska 
33, 080 05 Prešov 
22. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
23. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
24. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
25. Projektant stavby: Ing. Ján Pariľak, Prostejovská 21, 080 Ol Prešov 
26. Mesto 
Prešov-stavebný úrad-pre spis 
5 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)