Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

24.09.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                .• 
2 4 -09-2019 
OKRESNÝ ÚRAD PREŠG}Vne ana----
Odbor cestnej dopravy a pozemných komuni ácií 
N' · · 
3 080 O l P v ~vesenP. M ----------
amestle m1eru , resov 
Číslo spisu: OU-PO-OCDPK-20 19/046723-02 v Prešove: 19.09.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a 
miestne príslušný správny orgán 
podľa § 4 ods.l zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
podľa § 3a ods. 2 zákona 
135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov na základe návrhu 
investora-Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské nám. 4, 040 Ol Košice zo dňa 17.09.2019 
nariaďuje v zmysle zákona číslo 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov (stavebný zákon), ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním 
v rámci kolaudácie stavby "1/18 Prešov, Levočská-Obrancov mieru, križovatka, most" 
stavebné objekty : 
SO 503-OO Preložka DN 200 
SO 
601 -OO Preložka VN 22 kV vonk. ved. linky č.554 
a vonk. VN 22 kV prípojky 
SO 602 -OO Preložka VN 22 kV káblových vedení liniek č. 334, 552, 553 
SO 603-OO Preložka VN 22 kV káblových vedení liniek č. 291,292, 363 
SO 604-OO Preložka VN 22 
kV káblovej prípojky prte TS Jednota, A, B 
SO 605-OO Preložka optickej trasy ORANGE na ul. Vl. Clementisa 
Objekty boli realizované na základe stavebného povolenia č. OÚ-PO-OCDPK-
2017/007147-04 
zo dňa 17.2.2017 vydaného Okresným úradom Prešov, odborom cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií. 
Ústne konanie sa uskutoční 
10.10.2019 (štvrtok) o 10:00 hod. 
so stretnutím pozvaných účastníkov na zariadení staveniska firmy EUROVIA SK na ulici 
Levočskej v Prešove. 
Na ústnom konaní stavebník predloží doklady určen~ v podmienkach stavebného 
povolenia a všetky požadované dokumenty v zmysle vyhlášky 
MZP SR č. 453/2000 Z.z., 
ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Účastníci a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 
najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania 
nechá v konaní 
zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s podpisom 
toho 
účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
Ing. František Vaško 
vedúci 
odboru 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada mesto Prešov, aby 
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesilo na úradnej tabuli mesta a mestských 
častí na dobu 15 dní. Po 
uplynutí lehoty 
určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií s 
vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame 
o zverejnenie verejnej vyhlášky 
aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej 
tlači. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky : 
Dátum vyvesenia 
:2 4 -09-201Q, ... :STO ľ OV 
odtlačok pečiatky, podpis l\ : r ~ 
Ií'a · '. 73 
Dátum zvesenia: , 
odtlačok pečiatky, podpis 
l 
Oznámenie sa doručí: 
080 O l P K E s O V 
l ~\ .... č. 73 
08001 I-l:..ŠOV 
1. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru č.2, 081 92 Prešov 
všetky 
zložky 
2. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
3. Úrad PSK, odbor dopravy, Námestie mieru č.2, Prešov 
4. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov 
5. Dopravný podnik Mesta Prešov a.
s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
6. MOV SR, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O. BOX 100, 810 05 BA 
7. MOV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6, P.O. BOX 100, 810 05 BA 
8. MDaV SR, Oddelenie oblastného hygienika Košice, štefánikova 50/A, 040 01 Košice 
9. ŽSR Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 
1 
O. ŽSR, OR Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice 
11. ŽSR, OR Košice, Sekcia ŽTS, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice 
12. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, štefánikova 60, 040 01 Košice 
13. ŽSR, OR Košice, Sekcia energetiky a elektrotechniky, štefánikova 60, 040 01 Košice 
• .1.• 
14. ŽSR, OR Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice 
15. KR PZ SR, KOl, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
16. O.S.V.O. comp,a.s. Strojnícka 18, 080 01 Prešov 
17. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
18. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
19. WSa. s., závod Prešov, Kúpel'ná 3, 080 01 Prešov 
20. SVP, š.p. B.Štiavnica, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
21. Východoslovenská distribučná a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice 
22. SPP -distribúcia a.s., Moldavská 12, 040 01 Košice 
23. 
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
24. Condor Net, s.r.o. Kováčska 1, 080 01 Prešov 
25. 
Orange Slovensko, a.s. Hutnícka 1, 040 01 Košice 
26. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice 
27. Spravbytkomfort a.s., Volgogradská 
88, 080 01 Prešov 
28. COOP Jednota Prešov, SD, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 
29. lmmo-Log-SK Alpha s.r.o, Trnavská cesta41/A, 831 04 Bratislava 
30. Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice 
31. Dopravoprojekt a.s., Divízia Prešov, Jarková 14, 080 01 Prešov 
32. Ostatný verejnou vyhláškou 
Vybavuje: Ing. Mačo, 051-7082337 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)