Výzva na prevzatie písomnosti: Petrík Dušan, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

25.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Vyvcscna dila 
------
Doručenie vet·ejnou vyhláškou Z•,;e.:P-'1~ rl•b 
---
podľa § 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom lmnaní (spt·ávny poriadol<) v znení 
neskorších predpisov 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OS0/144259/12843/2019 V Prešove dňa 13.09.
2019 Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Petrík Dušan, Prešov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať 
v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. 111. 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 
ODBOR SlU~IEB PRE DBfANOV 
080 01 Prešov [gJ 
d(0--
l PhDr. Mária Humen~ová, PhD. 
poverená riadením odboru 
Toto doručenie verejnou vyhláškou musí byt' vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené na internetovej stránke mesta Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabuľa". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)