Oznámenie o pokračovaní územného konania pre umiestnenie stavby: "2 Viladomy - Pod Šalgovíkom, Prešov".

Oznámenie o pokračovaní územného konania

25.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                2 5 -09-2019 
V~vcse .. · dlla _______ _ 
v 
MESTO PRESOV -vc.cn~dňa ___ _ 
stavebný úrad 
Hlavná 73, 
Prešov PSČ 080 Ol 
Prot. č.: SU/2423/150446/2019-Ko/54 V Prešove dňa: 24.09.2019 
Vybavuje: Mgr. Ján Kovaľ ll 051/3100532 
e-mail: jan.koval@presov.sk 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
kterou sa oznámje pokračovanie územného konania 
pre umiestnenie stavby: 
"2 Viladomy -Pod Šalgovíkom, Prešov" 
Na Mesto Prešov, stavebný úrad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 
§ 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej v texte stavebný zákon), bol podaný 
dňa 21.02.2018 navrhovateľom 
Stanislav Lech, Vlčie Doly, súp. č. 401, 082 52 Dulova Ves návrh na vydanie územného 
rozhodnutia pre umiestnenie stavby: 
"2 Vila domy -Pod Šalgovíkom, Prešov", na 
pozemkoch parc. č. KN-C 257/35, 257/36, 14307/25, 1634111, 16341111, KN-E 165/215, 
168/9 (KN-C 
14304/1), k. ú. Prešov, Šalgovík s vel'kým počtom účastníkov konania. 
Stavba: "2 Viladomy -Pod Šalgovíkom, Prešov" sa člení v rozsahu nasledovných 
stavebných objektov a prevádzkových súborov a to: 
SO-Ol Bytový dom, SO-02 Bytový 
dom, 
SO -03 Vodovodná prípojka, SO -04 Kanalizačná prípojka, SO -05 STL 
plynovod a PP, SO -07 Prípojka SLP, SO -08 Spevnené plochy, SO -09 Príprava 
územia. 
Stavebný úrad 
podľa §26 ods. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§36 odst. 4) stavebného zákona, v znení 
jeho noviel oznamuje pokračovanie územného 
konania z dôvodu zmeny a doplnenia 
DUR všetkým účastníkom konania o umiestnení stavby: 
"2 Viladomy-Pod Šalgovíkom, Prešov", ktorá bude umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 
14307/25, 1634111, 16341111, 257/35, 257/36, KN-E 165/215, 168/9, k.ú. Prešov, Šalgovík. 
Mesto 
Prešov ako príslušný stavebný úrad nariaďuje ústne konanie spojené 
s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
22.10.2019 o 10:00 hod. 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 
l. poschodí, miestnost' č. 217 
Do predloženého návrhu môžu 
účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej 
správy a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní 
nahliadnuť na Mestskom úrade 
v 
Prešove, Stavebnom úrade, Jarkovač. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 305, na 2. poschodí na 
základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné 
sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100532. 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
2 
mohli vyjadriť kjeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania, musí byť vyvesená 
v súlade s ustanovením 
§26 ods. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podľa §36 ods. 
4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a webovom sídle Mesta 
Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Pozvánka bude doručená: 
l. Stanislav Lech, Vlčie Doly, súp. č. 401,082 52 Dulova Ves 
2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
3. 
Msú Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
5. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
6. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
7. MsÚ 
Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
9. Msú Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
l 
O. Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, IČO OO 151866, Pionierska 
33, 
080 05 Prešov 
ll. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
12. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
13. OR HaZZ v Prešove, IČO 37872062, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
14. Slovenský pozemkový fond, IČ0.17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto 
15. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
16. Slovanet ,a.s., IČO 35954612, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
CO/ 
Mesto Prešov -stavebný úrad 
3 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje pokračovanie územného konania pre stavbu: "2 
Viladomy -Pod Šalgovíkom, Prešov", stavebné objekty SO -Ol -Bytový dom, SO -02 -
Bytový dom, SO -03 -Vodovodná prípojka, SO -04 -Kanalizačná prípojka, SO -05 -STL 
plynovod a PP, SO -07 -Prípojka SLP, SO -08 -Spevnené plochy, SO -09 -Príprava 
územia bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
d
v Z 5 -09-2019 
na .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
pokračovanie územného konania stavbu: "2 
Viladomy -Pod Šalgovíkom, Prešov", stavebné objekty SO -Ol -Bytový dom, SO -02 -
Bytový dom, SO -03 -Vodovodná prípojka, SO -04 -Kanalizačná prípojka, SO -05 -STL 
plynovod a PP, SO -07 -Prípojka SLP, SO -08 -Spevnené plochy, SO -09 -Príprava 
územia bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
ELKOV 
Á 
SITUÁCIA, 
KOORDINAČNÝ 
VÝKRES STAVBY 
262115 
~ÁMKA: 
~ 
s 
M 
1:500 
MOU 
6,5 
l 
1!ACATIM VÝKOPOVÝCH PRÁC 
JE 
POTREBNE 
yyrýt
lt 
VŠETKY 
PODZEMNÉ VEDENI
A! 
~BUDE 
UPRESGOVANÁ 
PRI POSTUPNOM VÝKOPE 
RYHY A 
OBNAžOVANI 
EX
. 
INŽ. SIETI! 
-1
4305/61 
l 
)430511
25 / 
·~ 
l 
s 
l 
/ 
/ 
ll 
l 
'1 
14305/137 
i 
l 
ll 
257/7 
257/20 
257
/2
1 
14305/133 
z o 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)