Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Kosalník, naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 02235177/2019 
Dátum: 25.09.2019 
2 6 -09-2019 
yvesené dňa _________ _ 
lVC!.":-r.t dňa 
----------DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Stanislav Bosák 
Naposledy sídlo/pobyt: 
O, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102215346/2019 zo dňa 23.09.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102215346/2019 zo dňa 23.09.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, Prešov v kancelárii č. 511 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 
2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
./.-~· <.( 
/ ······················································ 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
2 6 -09-2019-" ' ':., 
Vyvesené dňa _______ _ 
Číslo: 102235667/2019 
Dátum: 25.09.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Stanislav Bosák 
Naposledy sídlo/pobyt: 
O, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102235369/2019 zo dňa 25.09.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie 
je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102235369/2019 zo dňa 25.09.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, Prešov v kancelárii č. 511 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
······················································ 
-
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)