Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2019

27.09.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
'
:;
1
VšeobecnezáväznénariadeniemestaPrešovč.15/2019,Vydanie:1
ktorýmsazrušujeVšeobecnezáväznénariadeniemesta
Prešovč.6/2012opešíchzónachnaúzemímestaPrešovStrana1/1
M
es
toPrešov-----------
MestoPrešovpodľa§6ods.1zákonaČ.369/1990Zb.oobecnomzriadení
vzneníneskoršíchpredpisov
vydáva
VšeobecnezáväznénariadeniemestaPrešovČ.15/2019,ktorýmsazrušujeVšeobecne
záväznénariadeniemestaPrešovČ.6/2012opešíchzónachnaúzemímestaPrešov
Článok1
ZrušujesaVšeobecnezáväznénariadeniemestaPrešovČ.6/2012opešíchzónach
naúzemímestaPrešov.
XCQEFB(
Účinnosť
Totovšeobecnezáväznénariadenienadobúdaúčinnosťdňa01.11.2019.
63H=\FL=<[92Ô.09.2J19....................... 
7f-
_FIng.AndreaTurčanová
primátorkamesta

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)