Daňový úrad Prešov: Oznámenie miesta uloženia písomnosti - WAWE s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 102216478/2019 
Dátum: 23.09.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
Vyvesené dlla __ Z_7_·_0..;_9·....;2:..:..01:..:..9 ___ _ 
!vesené dňa---------
o 
oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: W A WE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt:, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102206593/2019 zo dňa 23.09.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov, 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov číslo 102206593/2019 zo dňa 23.09.2019 verejnou vyhláškou podľa 
§ 35 
ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa 
vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 214 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy 
daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................................... . (uviesť miesto vyvesenia) 
17 -09-Z019 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)