Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Staruch naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.09.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        3 o -09-2019 
Vyvesen .. ona-----------
ZvesP.nf. rl-~ --------
Číslo: l 02225486/2019 
Dátum: 24.09.2019 
DANOVÝ ÚRAD PREŠOV Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Staruch 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102208267/2019 zo dňa 23.09.2019 je 
uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Prešov číslo 
102208267/2019 zo dňa 23.09.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov v kancelárii č. 214 v úradných hodinách. 
---------------.. ----· 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 56312009 Z. z. \ 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
'-. ,.. / 
., ·'c· / ...........___:...___--
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
c,, . ~o v 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........
....................... :.
:: ........................................................ . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
3 o -09-2019 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)