Rozhodnutie: "Obnova obalových konštrukcií domu na Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č. 1/2019- úprava 5/2019".

Rozhodnutie

30.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        3 o -09-2019 
vyvesené dlta-----------
Mesto Prešov 
!vesel"é dňa------·--
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/11290/2019-Fa V Prešove dňa: 19.09.2019 
Vec 
M.B.P. Prešov, s.r.o., Jarková 27, 080 Ol Prešov v zastúpení vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov 
bytového domu na ulici Mukačevská č. 6 v Prešove -zmena 
stavby pred 
dokončením. 
Rozhodnutie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Mesto Prešov stavebný úrad podľa § 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel na základe podanej 
žiadosti 
žiadateľa /stavebníka/ -M.B.P. Prešov, s.r.o., Jarková 27, 080 Ol Prešov 
v 
zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici 
Mukačevská č. 6 v Prešove /na základe poverenia -zápis zo schôdze vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov 
na ul. Mukačevska č. 6 konanej dňa 14.08.2018/ o povolenie 
zmeny stavby pred 
dokončením: "Obnova obalových konštrukcií domu na Ul. 
Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č. 1/2019-úprava 5/2019", miesto stavby: bytový dom 
Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, súpisné číslo 4812, na pozemku parc. č. KN C 9204/30, 
katastrálne územie Prešov 
preskúmal podanú žiadosť stavebníka v konaní o povolenie 
zmeny stavby pred jej 
dokončením s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania 
a rozhodol takto: 
Podľa §68 stavebného zákona povol'uje zmenu stavby pred dokončením: "Obnova obalových konštrukcií domu na Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č. 1/2019 -úprava 
5/2019" miesto stavby bytový dom Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, súpisné číslo 4812 na 
parcele 
č. KN C 9204/30, katastrálne územie Prešov v rozsahu zmien podľa projektovej 
dokumentácie -máj 2019, ktorú vypracoval: RoboKo, s.r.o. projekčno -inžinierska 
a obchodná kancelária (projektovanie 
budov, poruchy, stavebná fyzika budov), Hroncova 
č. l, 
040 Ol Košice v konaní overenou stavebným úradom. 
Stavebný úrad určuje pre zmenu stavby pred dokončením tieto podmienky: 
l.Zmena stavby pred dokončením bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, 
ktorú vypracovala: spoločnosť RoboKo, s.r.o. projekčno-inžinierska a obchodná 
kancelária, Hroncova 
č. l, 040 Ol Košice -overenou stavebným úradom, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
2.Počas stavebných prác stavebník musí dodržiavať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z., 
bezpečnostné predpisy , slovenské technické normy a návody výrobcu stavebných výrobkov 
na spôsob ich použitia. 
3.Stavebník 
je povinný pri realizácii stavebných prác zrealizovať oparenie určené v 
stanovisku Mesta 
Prešov Odboru hlavného architekta mesta (pod č. OHAM/2019/8352 zo 
dňa 12.6.2019) v predmetnej veci, 
2 
4.Stavebníkje povinný dodržať opatrenia určené vo vyjadrení orgánu ochrany prírody 
a 
krajiny-Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie (pod č. OU-PO
OSZP3-2019/011465-02 
zo dňa 20.02.2019) v predmetnej veci, 
5.Ďalšie podmienky pre uskutočnenie stavebných prác platia určené Mestom Prešov
stavebným úradom v rozhodnutí-stavebnom povolení pod č. SÚ/17013/2017-Fa zo dňa 
31.01.2018. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V konaní neboli vznesené námietky zo 
strany účastníkov konania ani so strany dotknutých orgánov. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ /stavebník/ -M.B.P. Prešov, s.r.o., Jarková 27, 080 Ol Prešov v zastúpení 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici 
Mukačevská č. 6 v Prešove 
(na základe splnomocnenia-zápis 
zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov na 
Ul. Mukačevská č. 6 konanej dňa 14.08.2018) podal na dňa 12.07.2019 na tunajšom 
stavebnom úrade 
žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením: "Obnova 
obalových konštrukcií domu na Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č. 1/2019 -úprava 
5/2019" miesto stavby: bytový dom Ul. Mukačevská č.6 v Prešove, súpisné číslo 4812, na 
parcele 
číslo KN C 9204/30, katastrálne územie Prešov v rozsahu zmien podľa projektovej 
dokumentácie -máj 
2019, ktorú vypracoval: RoboKo, s.r.o. projekčne-inžinierska 
a obchodná kancelária (projektovanie budov, poruchy, stavebná fyzika budov), Hroncova č. l, 
040 O l Košice v konaní overenou stavebným úradom. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie v predmetnej veci. 
Tunajší stavebný úrad oznámil listom zo 
dňa 12.08.2019 pod. č. SÚ/11290/2019-Fa 
začatie konania o povolenie zmeny stavby pred dokončením dotknutým orgánom, ktoré 
chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov jednotlivo a vzhľadom na to, že ide 
o stavbu s 
veľkým počtom účastníkov konania, títo boli o začatí konania o povolenie zmeny 
stavby pred 
dokončením upovedomení formou verejnej vyhlášky. Podaná žiadosť 
poskytovala dostatočný podklad stavebnému úradu pre posúdenie žiadosti, stavebný úrad 
upustil v súlade s 
§61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a od ústneho 
pojednávania. 
K zmene stavby pred 
dokončením stavebník v dokladovej časti doložil stanovisko: 
-Okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove pod č. ORHZ-POl-120-
002/2019 
zo dňa 28.02.2019 v predmetnej veci, 
-súhlasné stanovisko Mesta Prešov 
Odboru hlavného architekta mesta (pod č. OHAM/2019/ 
8352 zo dňa 12.6.2019) v predmetnej veci-opatrenie zapracované v bode č. 3. 
podmienkovej časti rozhodnutia, 
-vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny -
Okresného úradu Prešov odboru ochrany 
prírody a vybraných zložiek 
ŽP ( pod č. OU-PO-OSZP3-2019/011465-02 zo dňa 
20.02.2019) v predmetnej veci-opatrenia sú zapracované v bode 4. podmienkovej časti 
rozhodnutia. 
Stavebný úrad prerokoval zmenu stavby pred jej 
dokončením v súlade s § 68 stavebného 
zákona s dotknutými orgánmi štátnej správy a 
účastníkmi konania v rozsahu v akom sa ich 
dotýka. 
V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania. Na základe 
--
3 
výsledkov konania stavebný úrad vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
rozhodnutia. 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením bola v súlade so zákonom NR SR 
č. 14511995 Zb. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel spoplatnená podľa 
položky č. 60 písmena c) sumou vo výške 100,00 €. Správny poplatok žiadateľ uhradil 
v pokladni Mestského úradu v Prešove 
dňa 12.07.2019-doklad č. 47/1460/2019. 
Poučenie 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia rozhodnutia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 ods.2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa § 54zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ proti tomuto 
rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na 
správny orgán, ktorý rozhodnutie 
vydal-Mesto Prešov, Hlavná 73, PSČ 080 Ol. Včas podané 
odvolanie 
má podľa ustanovenia § 55 ods. l správneho poriadku odkladný účinok. 
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby, po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
Prílohy 
l 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Overená projektová dokumentácia l lx pre stavebníka ,l x pre mesto 
4 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
rozhodnutie-zmena stavby pred dokončením: 
"Obnova obalových konštrukcií bytového domu Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č. 
1/2019 -úprava 5/2019" bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a na elektronickej 
úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
3 o -09-2019 
dňa .................................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie 
-zmena stavby pred dokončením: 
"Obnova obalových konštrukcií bytového domu Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č. 
1/2019-úprava 5/2019" bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a z elektronickej 
úradnej tabule mesta Prešov (www.presov.sk) 
dňa ................................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Doručí sa 
l. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Ul. Mukačevská č. 6 v Prešove 
v 
z. M.B.P. Prešov, s.r.o., Jarkova 27, 080 Ol Prešov 
2. projektant: RoboKo, s.r.o. Hroncova č. l, 040 Ol Košice 
3. 
OR HaZZ, Požiarnická č. l, 080 Ol Prešov 
4. Mesto Prešov, MsÚ Prešov, Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby 
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 
ŽP (ochrana prírody a krajiny, odpady), Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
6. Mesto Prešov-stavebný úrad, pre spis 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)