Oznámenie o začatí stavebného konania: "Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov - za blokmi kolmé státie po oboch stranách pozdÍžnej cesty".

Oznámenie o začatí stavebného konania

01.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                o 1 -10-2019 
Vyvesené cií•či-----------
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/13050/147593/2019-Cj V Prešove dňa: 13.09.2019 
Oznámenie 
o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 
a upustenie od ústneho 
pojednávania Dňa 12.06.2019 podal MsÚ Prešov -odbor územného rozvoja, architektúry a 
výstavby, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov, na stavebný úrad žiadosť na stavebné povolenie na 
stavbu: 
"Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov -za blokmi kolmé státie po 
oboch 
stranách pozdÍžnej cesty", na pozemku parc. č. KN-C 16235/1, katastrálne 
územie Prešov, pre ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby obcou Petrovany pod číslom 
SÚ -S/7181 /12223 5/20 19-Čj. 
Predmetom stavebného konania sú tieto stavebné objekty: 
SO Ol-Odstavná plocha "OPl" 
SO 02 -Sadové úpravy 
SO 03 -Verejné osvetlenie 
Mesto Prešov, ako 
príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 4) 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon") v 
znení neskorších predpisov v súbehu s 
§ 
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov podľa ustanovenia podľa §61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania verejnou 
vyhláškou 
(veľký počet účastníkov konania) dotknutým orgánom a známym účastníkom 
konania. Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej j stavby, upúšťa v zmysle §61 ods. 2 
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' 
najneskoršie do 7. pracovných dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabuli 
mesta Prešov, inak sa na neskoršie námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona 
neprihliadne. 
Ak upovedomený účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k 
navrhovanej stavbe, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou súhlasí. 
Zároveň stavebný úrad účastníkom konania týmto dáva na vedomie, že na námietky, ktoré 
v 
určenej lehote neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci konania. 
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. Ak dotknutý orgán v 
určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k 
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí 
podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona. 
2 
Účastníci konania, dotknuté orgány a orgány spolupôsobiace v konaní mozu po 
predchádzajúcom telefonickom dohovore (so zodpovedným referentom SÚ) nahliadnuť do 
podkladov pre vydanie rozhodnutia na stavebnom úrade. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného plánu obce alebo územného plánu zóny sa neprihliada. 
Ak sa dá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle 
§ 17 ods. 4 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len 
"správny poriadok"). 
Verejná vyhláška bude vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov, 
ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk 
Ú radný záznam: 
{~·; 
lng.Jo e 
vedúci stave 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou 
pre stavbu: "Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov-za blokmi kolmé státie po 
oboch 
stranách pozdÍžnej cesty", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
o 1 -10-2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou 
pre stavbu: "Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59, Prešov-za blokmi kolmé státie po 
oboch 
stranách pozdÍžnej cesty", bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa ..................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Na vedomie: 
l. Stavebník: MsÚ Prešov-odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov 
2. SPP -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
3. 
SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88,080 Ol Prešov 
4. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
6. Slovanet ,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
7. Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
8. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove-krajský dopravný inšpektorát, 
Pionierska 33, 080 05 Prešov 
9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
10. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 
ll. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
12. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
13. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
14. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
15. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
16. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
17. Projektant stavby: Ing. Zdeno Krafčík, Pávia 7, 080 Ol Prešov 
18. Mesto Prešov-spoločný obecný úrad-pre spis 
3 
Vybavuje: Čajka Martin 1:8Jmartin.cajka@presov.sk W051/31 00531 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)