Oznámenie o vyhlásení výberového konania - na obsadenie miesta: vedúci Denného stacionára, Slánska 25, Prešov – Nižná Šebastová.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

15.05.2018 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 
 
 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 
 
vyhlasuje výberové konanie 
 
na obsadenie miesta: 
 
vedúci Denného stacionára, Slánska 25, Prešov - Nižná Šebastová 
 
(odbor sociálnych služieb, 
 oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov) 
 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
 
 
 1. .YDOLILNDþQê SUHGSRNODG vzdelanie v ]P\VOH†RGV]iNRQDþ
448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene živnostenského zákona: 
 
a) vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu 
DNUHGLWRYDQpKRSRGĐDRVRELWQpKRSUHGSLVX
 
 v študijných odboroch zameraných na 
VRFLiOQXSUiFXVRFLiOQXSHGDJRJLNXãSHFLiOQXSHGDJRJLNXOLHþHEQ~SHGDJRJLNX
andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno - SUiYQX þLQQRVĢ D
charitatívno-PLVLMQ~þLQQRVĢ 
 
E Y\VRNRãNROVNp Y]GHODQLH SUYpKR VWXSĖD DOHER GUXKpKR VWXSĖD Y ãWXGLMQRP
odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, 
ãSHFLiOQD SHGDJRJLND OLHþHEQi SHGDJRJLND SV\FKROyJLD DNUHGLWRYDQRP SRGĐD
osobitného predpisu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní 
Y\GDQê]DKUDQLþQRXY\VRNRXãNRORX 
 
c) akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach uvedených v písmenách a) a b) v 
rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce 
Y WUYDQt QDMPHQHM MHGQpKR URND DN Pi VNRQþHQp Y\VRNRãNROVNp Y]GHODQLH
GUXKpKRVWXSĖDNWRUpQLHMe uvedené v písmene b). 
 
2. Iné predpoklady: 
x VS{VRELORVĢQDSUiYQH~NRQ\Y plnom rozsahu 
x EH]~KRQQRVĢ 
 
3. Iné kritériá a požiadavky: 
x ]QDORVĢOHJLVODWtY\Y oblasti sociálnych služieb a verejnej správy 
(]iNRQþ 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 
GRSOQHQt]iNRQDþ
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v ]QS]iNRQþ
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ]QS]iNRQþ=]R výkone 
práce vo verejnom záujme, v z. n. p.) 
x ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet) 
x min. 3-URþQiSUD[Y oblasti poskytovania sociálnych služieb (vítaná) 
x prax v riadení sociálnych služieb (vítaná) 
 
 
 
4. Zoznam požadovaných dokladov: 
x StVRPQiåLDGRVĢR ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQt 
x ~UDGQHRVYHGþHQiIRWRNySLDGRNODGXR najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
x þHVWQpY\KOiVHQLHRVS{VRELORVWLQDSUiYQH~NRQ\Y plnom rozsahu 
x výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
x profesijný životopis v štruktúrovanej forme 
x doklad o praxi v oblasti poskytovania sociálnych služieb 
x V~KODVXFKiG]DþDN použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania 
SRGĐD ]iNRQD R ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v
 z. n. p. 
x projekt riadenia sociálnej služby v dennom stacionári (max. 3 str. formátu A4) 
 
5. 9êEHURYpNRQDQLHEXGHSR]RVWiYDĢ] WêFKWRþDVWt 
A) Písomná forma (odborný test z legislatívy uvedenej v bode 3). 
B) 3RKRYRUSRGPLHQNRX~þDVWLQDSRKRYRUHMHDVSRĖ~VSHãQRVĢXFKiG]DþD
v odbornom teste). 
 
6. Dátum a miesto podania žiadosti o ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQt 
Uzávierka prijímania žiadostí je 
31.05.2018 (štvrtok) o 15.00 hod. 
V XYHGHQRP WHUPtQH PXVt E\Ģ åLDGRVĢ D RVWDWQp SRåDGRYDQp GRNODG\ GRUXþHQp
0HVWX3UHãRY1DRQHVNRUHQHGRUXþHQpåLDGRVWLR
 ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtVD
nebude pr
LKOLDGDĢ 
 
äLDGRVĢR ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtVSROXV požadovanými dokladmi je potrebné 
SRGDĢY ]DOHSHQHMREiONHR]QDþHQHMKHVORP"VÝBEROVÉ KONANIE - VEDÚCI 
DENNÉHO STACIONÁRA, SLÁNSKA 25, PREŠOV - NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ - 
1(279È5$ġ³, na adresu: 
 
Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
RGGHOHQLHSRGSRUQêFKþLQQRVWt 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 
DOHERGRUXþLĢRVREQHY ]DOHSHQHMREiONHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY3UHãRYH
Hlavná 73, Prešov. 
 
7. Dátum a miesto konania výberového konania: 
9êEHURYp NRQDQLH VD XVNXWRþQt GĖD04.06.2018 (pondelok) o 9.00 hod. na 
Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 73, I. poschodie YĐDYRSULMtPDFLDVLHĖ ÒþDVĢ
na výberovom konaní bude umožnená vãHWNêP XFKiG]DþRP NWRUt VSOQLD 
podmienky stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované 
v bode 4. 8FKiG]DþRP QHEXGH ]DVODQi SR]YiQND QD YêEHURYp NRQDQLH
preto je potrebné, aby sa v GHĖ XVNXWRþQHQLD YêEHURYpKR NRQDQLD
dostavili na Mestský úrad v Prešove. 
 
8. 3UDFRYQiQiSOĖ: 
=DEH]SHþHQLH SRVN\WRYDQLD VRFLiOQHM VOXåE\ Y dennom stacionári, zaEH]SHþHQLH
a RUJDQL]RYDQLHþLQQRVWtSUHSULMtPDWHĐRYVRFLiOQHMVOXåE\ 
 
9. Platové podmienky: 
  
Predpokladaná základná mzda v rozpätí: 750 - 850 HXUPHVDþQH. 
 
10. Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2018 
 
 
 
11. UPOZORNENIE 
Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v
 zmysle § 5 zákona 
þ=]R výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)