Oznámenie o doručení písomnosti: Kataríne Mackovej bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

03.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                l :J MESTO PREŠOV 
Váš list číslo l zo dňa: 
VEC 
o 3 -10-2019 
Vyvesené 
dňa ___________ _ 
-:v~!lcnP. dHa--------
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor služieb pre občanov 
Referát klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo: Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov: 
1.10.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Kataríne Mackovej bytom Prešov, 
že jej bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
l • 
v 
c: 
ov 
.dl~ 
PhDr. Mária Humeník ,vá, PhD. 
poverená riadením Ódobru 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)