Oznámenie o doručení písomnosti: Jozef Macej naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 12.

Oznámenie o doručení písomnosti

03.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Vyvesen ... uňa __ 0_3_-_10_-_2_01_9 _ 
MESTO PREŠOV 
Z1ese"é rfiia --------
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2550/2019 Prešov, l. 10. 2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
JozefMacej 
naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 12 
Písomnosť č. k. EX 2550/2019 
zo dňa 10.09.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2550/2019 zo dňa 10.09.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si 
môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 238 v úradných hodinách. 
Oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
;/ 
~ 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)