Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní: "Prístrešok pre 3 automobily na Ul. Severná č. 17 A v meste Prešov."

Oznámenie o začatí územného konania

03.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
stavebný úrad 
sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 
č. 73 
Císlo: SU/14063/152564/2019-Cj 
Vybavuje: Čajka M. 
lEI martin.cajka@presov.sk 
ii 051/3100531 
O 3 -10-Z019 
~p<Jssaé ana 
__________ _ 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 03.10.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby 
v spojenom stavebnom konaní a pozýva na ústne pojednávanie 
Alexander Malinovský, Severná 17A, 080 Ol Prešov (ďalej 
v texte len "stavebník") 
požiadal o vydanie stavebného povolenia na pozemnú stavbu: "Prístrešok pre 3 automobily 
na Ul. Severná č. 17 A v meste Prešov.", umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN -C 2000/6, 
katastrálne územie Prešov. 
Mesto Prešov, 
ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný 
zákon") 
v znení jeho noviel, oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 
stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom 
konaní verejnou vyhláškou účastníkom konania (neznámy účastníci konania) a 
dotknutým orgánom. 
Pretože sa jedná o jednoduchú stavbu v zmysle § 139b ods. l písm. a) stavebného 
zákona stavebný úrad spája územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním 
podľa § 39 a ods. 4 stavebného zákona. 
Súčasne stavebný úrad nariaďuje na základe ustanovenia § 61 stavebného zákona 
prerokovanie žiadosti stavebníka ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň 
04.11.2019 o 08:30 hod. 
so stretnutím pozvaných na MsÚ v Prešove-stavebnom úrade, Jarková 26, 2. poschodie, 
č. dv. 304. 
Do podkladov na vydanie stavebného povolenia 
stavby je možné nahliadnut' pred 
stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, na Jarkovej ulici 26. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 051/3100531. 
Tým bude umožnené v súlade § 33 
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej v texte len "správny poriadok") v platnom znení účastníkom konania, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní 
môžu svoje námietky a pripomienky k podanej žiadosti stavebníka uplatnit' najneskôr 
do termínu ústneho pojednávania, inak sa na neskoršie podané námietky a pripomienky. 
vznesené po ústnom 
pojednávaní neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania 
o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní, musí byť vyvesená v súlade 
s ustanovením 
§ 26 ods. 2) správneho poriadku a podľa § 42 ods. 2) stavebného zákona 
po dobu 15 kalendárnych dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na webovom 
sídle mesta 
Prešov. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní. 
Do lehoty sa nezapočítava v 
súlade s 
§ 27 ods. 2 správneho konania deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
l. 
Ing.Joz 
vedúci stavebné o úradu 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby 
v spojenom stavebnom 
konaní na pozemnú stavbu: "Prístrešok pre 3 automobily na Ul. 
Severná č. 17 A v meste Prešov", bola vyvesená na úradnej tabuli 
v o 3 -10-2019 
dna .................................................... . 
,,'! ·--.,~ 
························j···················~··············· 
Pecrat~a .a pod gib v 
-<-
2 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby 
y spojenom stavebnom konaní na pozemnú stavbu: "Prístrešok pre 3 automobily na UL 
Severná č. 17A v meste Prešov.", bola zvesená z úradnej tabuli 
dňa .................................................... . 
v 
eči,'}t~a a podpis 
-<-v 
Na vedomie: 
l. Stavebník: Alexander Malinovský, Severná 17 A, 080 Ol Prešov 
2. MsÚ Prešov-OŽPaDI, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
3. MsÚ Prešov-OÚRAaV, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
5. Projektant stavby: Ing. Vladimír Oleár, Vansovej 12, 080 Ol Prešov 
6. Stavebný dozor: Ing. Vojtech Lukošík, Solivarská 33, 080 05 Prešov 
7. Mesto Prešov -stavebný úrad -pre spis 
3 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)