Oznámenie o začatí spojeného územného stavebného konania: "Obnova bytového domu" na ul. Vážecka 10 a Švábska 69-71, Prešov.

Oznámenie o začatí spojeného územného stavebného konania

04.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
stavebný úrad 
sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 
č. 73 
Číslo: SÚ/14045/152467/2019-Se 
Vybavuje: Marián Seman. 
e-mail: marian.seman@presov.sk 
ii 051/3100534 
Vyv~:Je, Oild __ 
o 4 -10-2019 
PSČ 080 Ol 
V Prešove:02.10.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie spojeného územného stavebného konania 
a pozýva na ústne pojednávanie 
Dňa 28.08.2019 požiadali Vlastníci bytov a nebytových priestorov -VažeckálO a 
Švábska 69,71, 
080 05 Prešov vz. Ing. Marek Hrabčák, PhD, Matice Slovenskej 20,Sabinov 
(ďalej v texte len "stavebník") o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Obnova 
bytového domu" na ul. Vážecka lO a Švábska 69-71, Prešov, umiestnenú na pozemku parc. 
č. KN-C 2600/45, katastrálne územie Solivar. 
Mesto 
Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný 
zákon") 
v znení jeho noviel, oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 
stavebného zákona 
začatie konania v spojenom územnom a stavebnom konaní verejnou 
vyhláškou 
účastníkom 
konania (neznámy účastníci konania, veľký počet účastníkov 
konania) a dotknutým orgánom. 
Pretože sa jedná o jednoduchú stavbu v zmysle § 139b ods. l písm. a) stavebného 
zákona stavebný úrad spája konanie územné 
so stavebným konaním podľa § 39 a ods. 4 
stavebného zákona. 
Súčasne stavebný úrad nariad'uje na základe ustanovenia § 61 stavebného zákona 
prerokovanie žiadosti stavebníka ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň 
31.10.2019 o o9:oo hod 
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej 
miestnosti na 
l. poschodí, miestnosť č. 217 
Do podkladov 
na vydanie stavebného povolenia stavby je možné nahliadnuť pred 
stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, na Jarkovej ulici 26. 
Ak účastník Ji:onania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 05113100534. 
Tým bude umožnené v súlade 
§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej v texte len "správny poriadok") v platnom znení účastníkom konania, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania v spojenom územnom a 
stavebnom konaní na pozemnú stavbu: 
"Obnova bytového domu na ul. Vážecka 10 a 
Švábska 69-71, 
Prešov", bola zvesená z úradnej tabuli 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpi's 
Na vedomie: 
l. Vlastníci bytov a nebytových priestorov-VažeckálO, Švábska 69,71, Važecká 10, 080 05 Prešov 
2. Ing. Marek Hrabčák, PhD., Matice slovenskej 605/20, 083 Ol Sabinov 
3. MsÚ 
Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. OR HaZZ v Prešove, IČO 37872062, Požiamická l, 080 O l Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
6. Ing. Tomáš Fabišík, Protifašistických bojovníkov 3, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
3 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)