Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomnosti: Milan Špes naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Stanislav naposledy bytom 08001 Prešov, Rudolf Bandy naposledy bytom 08001 Prešov, Štefan Balog naposledy bytom 08001 Prešov, Ľubomíra Butkovičová naposledy bytom 08001 Prešov, Beáta Červeňáková naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Okruhl'anský naposledy bytom 08001 Prešov, František Greš naposledy bytom 08001 Prešov, Anton Mintaľ naposledy bytom 08001 Prešov, Bc. Miriam Sotáková naposledy bytom 08001 Prešov, Tomáš Makula naposledy by tom 08001 Prešov, Ján Bedaj naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenédna'0_-1_0-_2_0_19_
MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborfinanciíamestskéhomajetku
Referátdaníapoplatkov 
Číslokonania:EX2477/2019=UIhSY$.%('%)'(0
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
MilanSpes
naposledybytom08001Prešov
=`VSQRSVW!č.k.EX2477/2019DEPzodňa2.10.2019JeuloženánaMestskomúrade
Prešov,Hlavná73,08001Prešov.
DHaYSHX$iITSFZWHEfSY_LSHPiR`OERMINI[R^QZ$HSUXeXNIVET`VSQRSVW!:IVWE=UIhSY
č.k.EX2477/2019zodňa2.10.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektor
ý
chzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2H
U
IV^WVMmóžeuloženúpísomnost'prevziat'vlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
<[R^QIRMIVEYZYIVXNITSHSFX(,HR`%2OVMEHUIV^WXPSiIRbT`VSQRSVW!YPILSWI
RITUI
Y
I[QI
$TSVPIHRcHIfPILSWZVETSYEiXNI[EHIfHSUXeIRME%
6RK%:^UME>XhMRSY^
K
IV
WSUOEUIJIU^WXHER`ETSTPEWOSY$SHFSUXJMRERGM`
EQIVWVO_LSQENIWOX:IVWVO_LSbUEHXY=UIhSYI
RE[^OPEHITSYIUIRME6RK%2RHUIZ@XUeERSYIN$
TUMQ^WS
U
O
ZQIVWE=UIhSY


1O-10-2019i)•••~"II••1.111101_
MESTOPREŠOVZvesenédňa_
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborfinanciíamestskěhomajetku
Referátdaníapoplatkov
Číslokonania:EX2468/2019=UIhSY$.%('%)'(0
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
MartinStanislav
naposledybytom08001Prešov
=`VSQRSVnč.k.EX2468/2019DEPzodňa2.10.2019JeuloženánaMestskomúrade
Prešov,Hlavná73,08001Prešov.
DHaYSHX$iITSFZWHEfSY_LSHPiR`OERMINI[R^QZ$HSUXeXNIVET`VSQRSVn:IVWE=UIhSY
č,k.EX2468/2019zodňa2.10.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2HUIV^WVMmóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
<[R^QIRMIVEYZYIVXNITSHSFX(,HR`%2OVMEHUIV^WXPSiIRbT`VSQRSVnYPILSWI
RITUIYI[QI$TSVPIHRcHIfPILSWZVETSYEiXNI[EHIfHSUXeIRME%
6RK%:^UME>XhMRSY^
KIVWSUOEUIJIU^WXHER`ETSTPEWOSY$SHFSUXJMRERGM`
EQIVWVO_LSQENIWOX:IVWVO_LSbUEHXY=UIhSYI
RE[^OPEHITSYIUIRME6RK%2RHUIZ@XUeERSYIN$
TUMQ^WSUOZQIVWE=UIhSY


Vyvesenécna__..I....!L.O......!-1~O-......!2:.!!.Ol.!.!L9_
'lllespnp.rliíl!
---------------- MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborfinanciíamestskéhomajetku
Referátdaníapoplatkov 
Číslokonania:EX2483/2019=UIhSY$.%('%)'(0
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
RudolfBandy
naposledybytom08001Prešov
=`VSQRSVnč.k.EX2483/2019DEPzodňa2.10.2019JeuloženánaMestskomúrade
Prešov,Hlavná73,08001Prešov.
DHrYSHX$iITSFZWHEfSY_LSHPiR`OERMINI[R^QZ$HSUXeXNIVET`VSQRSVn:IVWE=UIhSY
Č
.k.EX2483/2019zodňa2.10.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2HUIV^WVMQriIXPSiIRbT`VSQRSVnTUIY[MEnYPILSWI(,HR`SHYZYIVIRMES[R^QIRMERE
:IVWVOSQbUEHI=UIhSY$7EUOSY^)+$=UIhSYYOERGIP^UMMe%*'*YbUEHRcGLLSHMR^GL%
<[R^QIRMIVEYZYIVXNITSHSFX(,HR`%2OVMEHUIV^WXPSiIRbT`VSQRSVnYPILSWI
RITUIYI[QI$TSVPIHRcHIfPILSWZVETSYEiXNI[EHIfHSUXeIRME%
,/:
(
Í)
vtt11;Z-1t/~
Ing.MáriaRušinová
gestorkareferátudaníapoplatkov,odborufinancií
amestskéhomajetkuMestskéhoúraduvPrešove
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej,
primátorkymestaPrešov


VyvesenédiJd1_0_"-_10_-_Z_01_9_
MESTOPREŠOVZvesenp.dňa_
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborfinanciíamestskéhomajetku
Referátdaníapoplatkov 
Číslokonania:EX2481/2019=UIhSY$.%('%)'(0
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
ŠtefanBalog
naposledybytom08001Prešov
=`VSQRSVne%O%4B)+/(&)'(034=[SHfE)%('%)'(0NIXPSiIR^RE:IVWVOSQbUEHI
=UIhSY$5PEYR^.*$'/''(=UIhSY%
DHaYSHX$iITSFZWHEfSY_LSHPiR`OERMINI[R^QZ$HSUXeXNIVET`VSQRSVn:IVWE=UIhSY
č.k.EX248112019 zodňa2.10.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2HUIV^WVMQEiIXPSiIRbT`VSQRSVnTUIY[MEnYPILSWI(,HR`SHYZYIVIRMES[R^QIRMERE
:IVWVOSQbUEHI=UIhSY$7EUOSY^)+$=UIhSYYOERGIP^UMMe%*'*YbUEHRcGLLSHMR^GL%
<[R^QIRMIVEYZYIVXNITSHSFX(,HR`%2OVMEHUIV^WXPSiIRbT`VSQRSVnYPILSWI
RITUIYI[QI$TSVPIHRcdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
6RK%:^UME>XhMRSY^
KIVWSUOEUIJIU^WXHER`ETSTPEWOSY$SHFSUXJMRERGM`
EQIVWVO_LSQENIWOX:IVWVO_LSbUEHXY=UIhSYI
RE[^OPEHITSYIUIRME6RK%2RHUIZ@XUeERSYIN$
TUMQ^WSUOZQIVWE=UIhSY


Vyvl::sunt:una__1_O_-_1O_-_20_19__
MESTOPREŠOVZvesenp.ríňa_
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
*31=?57<0<2770;4@A@9E6=;084A9B
,454?DA30<F0>=>:0A9=C
Číslokonania:EX2489/2019=UIhSY$.%('%)'(0
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
BubomíraButkovičová
naposledybytom08001Prešov
=`VSQRSVW!Č.k.EX2489/2019DEPzodňa2.10.2019jeuloženánaMestskomúrade
Prešov,Hlavná73,08001Prešov.
DHaYSHX$iITSFZWHEfSY_LSHPiR`OERMINI[R^QZ$HSUXeXNIVET`VSQRSVW!:IVWE=UIhSY
Č.k.EX2489/2019zodňa2.10.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2HUIV^WVMQaiIXPSiIRbT`VSQRSVW!TUIY[MEW!YPILSWI(,HR`SHYZYIVIRMES[R^QIRMERE
:IVWVOSQbUEHI=UIhSY$7EUOSY^)+$=UIhSYYOERGIP^UMMe%*'*YbUEHRcGLLSHMR^GL%
<[R^QIRMIVEYZYIVXNITSHSFX(,HR`%2OVMEHUIV^WXPSiIRbT`VSQRSVW!YPILSWI
RITUIYI[QI$TSVPIHRcHIfPILSWZVETSYEiXNI[EHIfHSUXeIRME%
6RK%:^UME>XhMRSY^
K
I
V
WS
UOEUIJIU^WXHER`ETSTPEWOSY$SHFSUXJMRERGM`
EQIVWVO_LSQENIWOX:IVWVO_LSbUEHXY=UIhSYI
R
E[^OPEHITSYIUIRME6RK%2RHUIZ@XUeERSYIN$
TUMQ^WSUOZQIVWE=UIhSY


'
ZvesPnp
.r.fňll_
MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborfinanciíamestskéhomajetku
Referátdaníapoplatkov
Číslokonania:EX2490/2019=UIhSY$.%('%)'(0
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
BeátaCerveňáková
naposledybytom08001Prešov
=`VSQRSVW
!Č.k.EX2490/2019DEPzodňa2.10.2019JeuloženánaMestskomúrade
Prešov,Hlavná73,08001Prešov.
DHrYSHX$iITSFZWHEfSY_LSHPiR`OERMINI[R^QZ$HSUXeXNIVET`VSQRSVW!:IVWE=UIhSY
Č.k.EX2490/2019zodňa2.10.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2HUIV^WVMQriIXPSiIRbT`VSQRSVW!TUIY[MEW!YPILSWI(,HR`SHYZYIVIRMES[R^QIRMERE
:IVWVOSQbUEHI=UIhSY$7EUOSY^)+$=UIhSYYOERGIP^UMMě,303vúradnýchhodinách.
<[R^QIRMIVEYZYIVXNITSHSFX(,HR`%2OVMEHUIV^WXPSiIRbT`VSQRSVW!YPILSWI
RITUIYI[QI
$TSVPIHRcHIfPILSWZVETSYEiXNI[Edeňdoručenia.
-
..
.---
'
.:'"'-e,S
I~ I•••
.{
.
,*t/.
~1V~ 
Ing.MáriaRušinová
gestorkareferátudaníapoplatkov,odborufinancií
amestskéhomajetkuMestskéhoúraduvPrešove
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej,
primátorkymestaPrešov


'I; W""I..IIl;;ulIg__;,1_0_-_1.;;..O-_;;;ZO;_;1~9_
Zvesenéclřía_
MESTOPRESOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborfinanciíamestskéhomajetku
Referátdaníapoplatkov
Číslokonania:EX250412019 Prešov,7.10.2019
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
JozefOkruhl'anský
naposledybytom08001Prešov
=`VSQRSVnČ.k.EX2504/2019DEPzodňa3.10.2019JeuloženánaMestskomúrade
Prešov,Hlavná73,08001Prešov.
DHaYSHX$iITSFZWHEfSY_LSHPiR`OERMINI[R^QZ$HSUXeXNIVET`VSQRSVW!:IVWE=UIhSY
Č.k.EX2504/2019zodňa3.10.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2HUIV^WVMmóžeuloženúpísomnost'prevziat'vlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,PrešovvkanceláriiČ.303vúradnýchhodinách.
<[R^QIRMIVEYZYIVXNITSHSFX(,HR`%2OVMEHUIV^WXPSiIRbT`VSQRSVW!YPILSWI
RITUIYI[QI$TSVPIHRcdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
6RK%:^UME>XhMRSY^
KIVWSUOEUIJIU^WXHER`ETSTPEWOSY$SHFSUXJMRERGM`
EQIVWVO_LSQENIWOX:IVWVO_LSbUEHXY=UIhSYI
RE[^OPEHITSYIUIRME6RK%2RHUIZ@XUeERSYIN$
TUMQ^WSUOZQIVWE=UIhSY


vyv1i~~1I1;;\.lm!__1;...O;._.-1..;;.O-__,;;,;ZO;,..;.19;;;....__
'lv
esenp.dňa_MESTOPREŠOV
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborfinanciíamestskéhomajetku
Referátdaníapoplatkov
Číslokonania:EX2506/2019=UIhSY$.%('%)'(0
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
FrantišekGreš
naposledybytom08001Prešov
=`VSQRSVnČ.k.EX2506/2019DEPzodňa3.10.2019JeuloženánaMestskomúrade
Prešov,Hlavná73,08001Prešov.
DHaYSHX$iITSFZWHEfSY_LSHPiR`OERMINI[R^QZ$HSUXeXNIVET`VSQRSVn:IVWE=UIhSY
Č.k.EX2506/2019zodňa3.10.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2HUIV^WVMQaiIXPSiIRbT`VSQRSVnTUIY[MEnYPILSWI(,HR`SHYZYIVIRMES[R^QIRMERE
:IVWVOSQbUEHI=UIhSY$7EUOSY^)+$=UIhSYYOERGIP^UMMč.303vúradnýchhodinách.
<[R^QIRMIVEYZYIVXNITSHSFX(,HR`%2OVMEHUIV^WXPSiIRbT`VSQRSVnYPILSWI
RITUIYI[QI$TSVPIHRcdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
6RK%:^UME>XhMRSY^
KIVWSUOEUIJIU^WXHER`ETSTPEWOSY$SHFSUXJMRERGM`
EQIVWVO_LSQENIWOX:IVWVO_LSbUEHXY=UIhSYI
RE[^OPEHITSYIUIRME6RK%2RHUIZ@XUeERSYIN$
TUMQ^WSUOZQIVWE=UIhSY


Vy\i
e
s
e
neuna__1_O_-_lO_-._2_Ol_9_
MESTOPREŠOVZvesp.néclňll_
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
*31=?57<0<27F0;4@A@9E6=;084A9B
,454?DA30<F0>=>P0A9=C
Číslokonania:EX2507/2019=UIhSY$.%('%)'(0
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
AntonMintaľ
naposledybytom08001Prešov
=`VSQRSVW!Č.k.EX2507/2019DEPzodňa3.10.2019JeuloženánaMestskomúrade
Prešov,Hlavná73,08001Prešov.
DHrYSHX$iITSFZWHEfSY_LSHPiR`OERMINI[R^QZ$HSUXeXNIVET`VSQRSVW!:IVWE=UIhSY
Č
.k.EX2507/2019zodňa3.10.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2HUIV^WVMQriIXPSiIRbT`VSQRSVW!TUIY[MEW!YPILSWI(,HR`SHYZYIVIRMES[R^QIRMERE
:IVWVOSQbUEHI=UIhSY$7EUOSY^)+$=UIhSYYOERGIP^UMMč.303vúradnýchhodinách.
<[R^QIRMIVEYZYIVXNITSHSFX(,HR`%2OVMEHUIV^WXPSiIRbT`VSQRSVW!YPILSWI
RITUIYI[QI$TSVPIHRcHIfPILSWZVETSYEiXNI[EHIfHSUXeIRME%
v: 
ý
J
V
t
/vtV//
/
Ing.MáriaRušinová
gestorkareferátudaníapoplatkov,odborufinancií
amestskéhomajetkuMestskéhoúraduvPrešove
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej,
primátorkymestaPrešov


MESTOPREŠOV'lveSf!!np.tiiia_
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odbor.financiíamestskéhomajetku
Referátdaníapoplatkov
Číslokonania:EX250912019 Prešov,7.10.2019
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
Bc.MiriamSotáková
naposledybytom08001Prešov
=`VSQRSVW!Č.k.EX2509/2019DEPzodňa3.10.2019jeuloženánaMestskomúrade
Prešov
,Hlavná73,08001Prešov.
DHaYSHX$iITSFZWHEfSY_LSH(iR`OERMINI[R^QZ$HSUXeXNIVET`VSQRSVW!:IVWE=UIhSY
Č
.k.EX2509/2019zodňa3.10.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2HUIV^WVMQaiIXPSiIRbT`VSQRSVW!TUIY[MEW!YPILSWI(,HR`SHYZYIVIRMES[R^QIRMERE
:IVWVOSQbUEHI=UIhSY$7EUOSY^)+$=UIhSYYOERGIP^UMMe%*'*YbUEHRcGLLSHMR^GL%
<[R
^
QIRMIVEYZYIVXNITSHSFX15dní.Aksiadresátuloženúpísomnost'vlehote
neprevezme
,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
1
/, 
Ý1
/ c,ýVt4/1
Ing.MáriaRušinová
ge
s
torkareferátudaníapoplatkov,odborufinancií
amestskéhomajetkuMestskéhoúraduvPrešove
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej,
primátorkymestaPrešov


1O-10-2019oJJ••.•,,"ní:ulla_
MESTOPREŠOV'lvesenédňa_
000 
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborflnancii amestskéhomajetku
Referátdaníapoplatkov 
Číslokonania:EX2511/2019=UIhSY$.%('%)'(0
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomnosti:
TomášMakula
naposledybytom08001Prešov
=`VSQRSVne%O%4B),((&)'(034=[SHfE*%('%)'(07IXPSiIR^RE:IVWVOSQbUEHI
=UIhSY$5PEYR^.*$'/''(=UIhSY%
DHaYSHX$iITSFZWHEfSY_LSHPiR`OERMINI[R^QZ$HSUXeXNIVET`VSQRSVn:IVWE=UIhSY
e%O%4B251112019 zodňa3.10.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2HUIV^WVMmóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
<[R^QIRMIVEYZYIVXNITSHSFX(,HR`%2OVMEHUIV^WXPSiIRbT`VSQRSVnYPILSWI
RITUIYI[QI$TSVPIHRcHIfPILSWZVETSYEiXNI[EHIfHSUXeIRME%
/:
l~'/'l"'''//{//Ifi~ 't'vt/(/ 
Ing.MáriaRušinová
gestorkareferátudaníapoplatkov,odborufinancií
amestskéhomajetkuMestskéhoúraduvPrešove
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej,
primátorkymestaPrešov


lJy~I;;SI:.euna1_0_-_10_-_2_01_9_
MESTOPREŠOVZvesenédna•.•••..._
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborfinancii amestskéhomajetku
Referátdaniapop/atkov
Číslokonania:EX248412019 Prešov,7.10.2019
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpisomnosti:
JánBedaj
naposledybytom08001Prešov
=`VSQRSVne%O%4B)+/+&)'(034=[SHfE*%('%)'(07IXPSiIR^RE:IVWVOSQbUEHI
=UIhSY$5PEYR^.*$'/''(=UIhSY%
DHaYSHX$iITSFZWHEfSY_LSHPiR`OERMINI[R^QZ$HSUXeXNIVET`VSQRSVn:IVWE=UIhSY
e%O%4B)+/+&)'(0[SHfE*%('%)'(0YIUINRSXYZLP^hOSXY[QZVPIXVWERSYIRME§91ods.
3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2HUIV^WVMQEiIXPSiIRbT`VSQRSVnTUIY[MEnYPILSWI(,HR`SHYZYIVIRMES[R^QIRMERE
:IVWVOSQbUEHI=UIhSY$7EUOSY^)+$=UIhSYYOERGIP^UMMe%*'*YbUEHRcGLLSHMR^GL%
<[R^QIRMIVEYZYIVXNITSHSFX(,HR`%2OVMEHUIV^WXPSiIRbT`VSQRSVnYPILSWI
RITUIYI[QI$TSVPIHRcHIfPILSWZVETSYEiXNI[EHIfHSUXeIRME%
-',..:tSJ- ' •. 
~000o~
"
**! ()51~/
t?EŠO~'....._------:...,.Ing.MáriaRušinová
gestorkareferátudaníapoplatkov,odborufinancií
amestskéhomajetkuMestskéhoúraduvPrešove
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej,
primátorkymestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)