Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Angela Slaninová Kozárová, naposledy sídlo/pobyt: ,080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyv
e
s
ené cna 1_O _-1_0_- _20_19 __ 
Z
v
esenp. clň~_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
pobočkaPoprad
Štefánikova3651/13,05801Poprad
Čís
l
o:10230031012019 
D
átum:04.10.2019
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:AngelaSlaninováKozárová
Naposledysídlo/pobyt:,08001Prešov
:]ROMNORgČ.102298050/2019zodňa04.10.2019jeuloženánaDaňovomúrade Prešov
Hviezdoslavova7,08001Prešov.
?D^UODT$hEPOBVSADQER[SANIEJEWN[MV$DOQTbTJERAP]ROMNORg3AdOU\HOúradu Prešov,
pobočkaPopradčíslo102298050/2019zodňa04.10.2019verejnouvyhláškoupodla§35ods.2
zákonaČ.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovv
zneníneskoršíchpredpisov.
2DQER[SRImóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodadňavyveseniatohto
oznámenianaDaňovomúradePrešovHviezdoslavova7,08001Prešov.vúradných hodinách.
=OSOOWN[MENIERAUVUERTJEPODOBT(,DN]%:ODLA§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
) 
~ 
.
.
.
.
..
.
..
..
.
.
.
.
..
.
..
.
...
.
.
.7.i Ing.ZdenkaŠerfelová
ved
ú
ci oddeleniadaňovejkontroly
6

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)