Oznámenie o doručení písomnosti: Jozefovi Daňovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

09.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
000 
VyVtlsenediaO_9_-_10_-_20_19_
MESTSKÝ ÚRAD v PREŠOVĚeSPf1t!dňa-------
Odborslužiebpreobčanov
Referátklientskehocentra
Hlavná73,08001Prešov
VášlistčísloI zodňa>GjKfOXRUD^HG[ZPKI linka
KarelMalinevský
051/3100120Prešov
9
.
10.2019
Vec 
VEC
OznámenieOdoručenípísomnosti
MestoPrešov,MestskýúradvPrešove,Hlavná73vsúlades§5zákonaNRSRč.
253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ov
Slovenskejrepublikyvzneníneskoršíchpredpisov
oznamuje
;U_KLU[O?GhU[OH^YUS@WKjU['
žemuboladoručenápísomnost'.Podobupátnástichdníodvyveseniabudepísomnost'
uloženánapodatel'niMestskéhoúraduvPrešove,Hlavná73,číslodverí5,kdesijumažete
prevziat'dennepočasúradnýchhodínod8:00hod.do15:30hod.
M
ESTOPREŠOVMestskýúrad._HlavnáČ.73
08
001Pw» V
Mgr.Katarína~táthová
poverenágestorstvom
MestskýúradvPrešoveIHlavná73108001PrešovITel.:+421(51)3100111IFax.:+421(51)77336651E-mail:mesto.radnica@presov.skIwww.presov.sk

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)