Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Kamil Vajda, bytom Bernolákova 15, 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
VyvesenédňaO_9_-_1O_-_2_Ol..;_9_
'Zvespn~rfňll_MESTOPREŠOV
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslokonania:EX2601/2019C\PoZ`%,'*)'+)*2
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát písomnosti: 
KamilVajda,bytomBernolákova15,08001Prešov
Písomnost'č.k.EX260112019zodňa24.09.2019jeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
JOh`ZO_%pP[ZMa^OLmZ`fSZOWpYgVLYTPUPbYeXa%OZ\_l_UP]L[g]ZXYZ]^"@P]^LC\PoZ`
č
.k.EX2601/2019zodňa24.09.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91
ods.3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
5O\P]e^]Tmóžeuloženúpísomnost'prevziat'vlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.238vúradnýchhodinách.
BbYeXPYTP]L`a`P]_UP[ZOZM_*.dní.Aksiadresátuloženúpísomnost'vlehote
neprevezme
,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
MESTO PBEIOv Mestskýúradvpreiove
ODBORFINl"ClfAMESTSKtHOfWETJg
OBO01PrešoV~Ing.MáriaRušinová
gestorkareferátudaníapoplatkov,odborufinancií
amestskéhomajetkuMestskéhoúraduvPrešove
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej,
primátorkymestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)