Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: YES MILE s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska 6507 l 2, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 102272422/2019 
Dátum: 
O 1.10.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o 8 _,0-20'9 o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: YES MILE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Tkáčska 6507 l 2, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102192124/2019 zo dňa 
18.09.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102192124/2019 zo dňa 18.09.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, v kancelárii č.509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
l 
) 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
/~c.-e oeac
·r ··~~;~~~f~~k·········· 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ..........................
...................................
.............................. . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
O 8 -10-Z019 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)