Oznámenie o doručení písomnosti: Michalovi Chyškárovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

08.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                oo o 
Váš list číslo l zo dňa 
Vec 
VEC 
-8. 10. 2019 
Vyvesené dňa _______ _ 
'Zvesené 
dňa-----------
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor služieb pre občanov 
Referát klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov 
8.10.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 
5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ' 
oznamuje 
Michalovi Chyškárovi bytom Prešov, že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
Hlavná č. 73 
080ť>l PRE Š OV 
-1-
l' ' 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
poverená riadením odobru 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)