Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ružena Kokyová naposledy bytom 08001 Prešov, Martin Baláž naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Mohnáczki naposledy bytom 08001 Prešov, Ivo Ramazetter naposledy bytom 08001 Prešov, Oliver Straka naposledy bytom 08001 Prešov, Darina Schlosserová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Hirková naposledy bytom 08001 Prešov, Žaneta Horváthová naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Jánošík naposledy bytom 08001 Prešov, Ľubomíra Demeterová naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.10.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        o 8 -10-2019 
Vyvesené dňa _________ _ 
Zvesené ciiíl! ....-----------
MESTO PREŠOV 
oo o 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestské/to majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 292/2013 Prešov, 3. 10. 2019 , , v 
V E R E J N A V Y H LA S K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Ružena Kokyová 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 
292/2013 -zast. zo dňa 1.10.2019 je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 292/2013 zo dňa 1.10.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, 
Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje 
za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
o 8 -10-2019 
Vyvesené dňa _________ _ 
Zvesené dňa----------
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2606/2019 Prešov, 3. 10. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Martin Baláž 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2606/2019 zo dňa 25.09.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2606/2019 zo dňa 25.09.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
v 
~w 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
o 8-10-2019 
Vyvesené dňa _________ _ 
Zvesené dňa---------
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2502/2019 Prešov, 4. 10. 2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Jozef Mohnáczki 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2502/2019 zo dňa 3.10.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2502/2019 zo dňa 3.10.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/. 
~ 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
o s -1o-zow .. 
Vyvesené dňa ...... ···= =· _ -· = ... -. 
Zvesené dňa -----------
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2538/2019 Prešov, 2. 10. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Ivo Ramazetter 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2538/2019 -zast. zo dňa 25.9.2019 je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2538/2019 zo dňa 25.9.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si 
môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/. 
{íJvvvlf?/lAA/ 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
o 8 -10-2019 
Vyvesené dňa _________ _ 
Zvesené dňa--------~ 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2440/2019 Prešov, 25. 9. 2019 
, , v 
V E R E J N A V Y H LA S K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Oliver Straka 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2440/2019 zo dňa 18.9.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2440/2019 zo dňa 18.9.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
o 8 -10-2019 
Vyvesené dňa _________ _ 
Zvesené dňa---------...... 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2443/2019 Prešov, 25. 9. 2019 
V E R E J N Á V Y H LÁ Š K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Darina Schlosserová 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2443/2019 zo dňa 18.9.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2443/2019 zo dňa 18.09.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~ 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
na -10-1019 
Vyvesené dňa __ :..;,. ______ _ 
7.vesené dňa ----------
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2454/2019 Prešov, 25. 9. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Eva 
Hirková 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2454/2019 DEP zo dňa 18.9.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2454/2019 zo dňa 
18.9.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 ods. 3 písm. c) zákona č. 
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej, 
primátorky 
mesta Prešov 
o 8 -10:-2.019 
Vyvesené dňa.......,......,..._..,....,..., ____ _ 
Zvesené dňa----------
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát 
daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2434/2019 Prešov, 25. 9. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Žaneta 
Horváthová 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2434/2019 DEP zo dňa 19.9.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 
73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2434/2019 zo dňa 19.9.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. 
c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
o 8 -10-2019 
Vyvesené dňa _________ _ 
!vesené dňa----------
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2458/2019 Prešov, 25. 9. 2019 
, , v 
V E R E J N A V Y H LA S K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Jozef Jánošík 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2458/2019 DEP zo dňa 19.9.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2458/2019 zo dňa 19.9.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
o 8 -10-2019 
------
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2442/2019 Prešov, 25. 9. 2019 
V E R E J N Á V Y H LÁ Š K A 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Ľubomíra Demeterová 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2442/2019 DEP zo dňa 19.9.2019 Je uložená na Mestskom úrade 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2442/2019 zo dňa 19.9.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 
3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)