Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Solivarská nepárne č.d. 1 až 21, párne č.d. 4 až 18 v termínoch 6. jún 2018 od 07:10 h do 17:00 h, 7. jún 2018 od 07:10 h do 17:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

17.05.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
Váš list číslo/ zo dňa· 
Naše číslo 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
2/238096/2018 
Linka VSO 
0850 123 312 
l(ošice/16.05.2018 
2/238096/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Solivarská nepárne č.d. 1 až 21, párne č.d. 4 až 18 
v termínoch 
6. 
jún 2018 od 07:10 h do 17:00 h 
7. 
jún 2018 od 07:10 h do 17:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii aj z pohodlia V á š ho domova. Zároveň si ako užívate l' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa 
Vášho 
odberného miesta bude dostávať e-mailom. 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
J www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre pfsomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučr1á, a.s. 
Mlynská 31, 042 9ll<ošice 
Slovenská republika 
Spolot~ost)e zap•<ano v Obchodnom 
fegl5trt Okreso•ho sUdu 
KoOoce !. 
odd1ei Sa. vloZkd 1411/V 
IČO. 36 599 3611 DIČ. 2022082997 
IČ: DPH· Sf-2022082997 
Bo~kové spoJ•n'e C1t1banK Eucape plc, 
pabačlca zahrani
neJ banky 
č u 20[18480108/8130 
IBAN Sl<07 8130 OCGO 0020 0848 01~S 
BIC C!TI Sl( BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)